เมนูหลัก

00710201BIOCHEMISTRY FOR NURSES
ชีวเคมีสำหรับพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี โครงสร้าง หน้าที่ และคุณสมบัติของชีวโมเลกุล การทำงานของเอนไซม์และโคเอนไซม์ การสร้างและการสลายสารอาหาร วิตามิน กระบวนการถ่ายทอดรหัสทางพันธุกรรม องค์ประกอบทางเคมีของเลือด ปัสสาวะ น้ำและอิเล็กโทรไลท์
กรดและด่าง และการประยุกต์ความรู้ไปใช้ทางการพยาบาล


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]