เมนูหลัก

00009117THAI FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-11:30S108SA50437W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192001 ถึง 6019205150-41-9
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์08:30-11:30C309MA50464W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192052 ถึง 6019210350-43-7
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 ศุกร์12:30-15:30M214FA50446W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192104 ถึง 6019216150-40-10
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 อังคาร08:30-11:30C207MA50455W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192162 ถึง 6019221750-44-6
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 อังคาร12:30-15:30C207MA50437W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192218 ถึง 6019227150-43-7
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  06 อังคาร12:30-15:30C513MA50455W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192272 ถึง 6019232450-45-5
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  07 พฤหัสบดี08:30-11:30C604MA50419W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60192325 ถึง 60192999
ชั้นปี 1 รหัส 60192325 ถึง 60192999
30-29-1
20-12-8
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  63 อาทิตย์13:00-17:00C304MC1205763W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ปี 1 ขึ้นไป60-1-59
สอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  64 อาทิตย์08:00-12:00C304MC604812W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 160-48-12
สอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 อาทิตย์13:00-17:00C424MC15123W  
อาจารย์: อ.กนกกาญจน์ นุกูล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 60292001 ถึง 6029299915-11-4
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดพื้นฐานในการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของสังคมไทย และมีจิตสำนึกรักษ์ภาษาไทยหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]