เมนูหลัก

00009117THAI FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M314FA50419W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192001 ถึง 61192057
50-0-50
50-34-16
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์12:30-15:30M310FA50419W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192060 ถึง 61192115
50-0-50
50-37-13
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 อังคาร08:30-11:30M214FA50428W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192117 ถึง 61192162
50-2-48
50-36-14
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 อังคาร08:30-11:30M310FC503911W  
อาจารย์: ดร.สุจิตรา จำนงอุดม
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192163 ถึง 61192211
50-0-50
50-34-16
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 จันทร์12:30-15:30M314FA50428W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192212 ถึง 61192258
50-0-50
50-38-12
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  06 อังคาร08:30-11:30M210FA503812W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
ชั้นปี 1 รหัส 61192259 ถึง 61192999
50-0-50
50-31-19
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  07 พฤหัสบดี08:30-11:30M211FA401822W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
40-0-40
40-16-24
40-0-40
40-2-38
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  61 ไม่มีข้อมูล1008416W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1100-84-16
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 อาทิตย์08:00-12:00C424MC20191W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61292001 ถึง 6129299920-17-3
สอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดพื้นฐานในการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของสังคมไทย และมีจิตสำนึกรักษ์ภาษาไทยหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]