เมนูหลัก

9719309ASSISTANCE CARE FOR INDIVIDUAL HEALTH AT HOME AND IN COMMUNITY
การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแก่เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและคนพิการที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน อยู่ในภาวะที่พึ่ง โดยเฉพาะที่บ้านและชุมชนหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]