เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  11 มกราคม 2565
09:00 - 11:0001339315 AVIATION METEOROLOGY 1-264 
 วันที่  25 ธันวาคม 2565
09:00 - 12:0000119301 ENGINEERING DRAWING 8111 
 00120210 ENGINEERING DRAWING 81
 00129306 ELECTRIC CIRCUITS 81
 00149415 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 8124 
13:00 - 16:0000110205 PHYSICS II 81
 00129206 GENERAL PHYSICS II 8111 
 00139309 ENGINEERING ELECTRONICS 8111 
 00149420 ELECTRIC VEHICLE DRIVES CONTROL SYSTEM 8120 
 วันที่  9 มกราคม 2566
09:00 - 11:0000000123 PREPARATION FOR ENGLISH COMPREHENSIVE EXAMINATION 1-281 
 00009123 ENGLISH III 1-2
 00510301 THAI FOR BUSINESS COMMUNICATION 1
 01148702 QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL OF PHARMACEUTICAL PRODUCT 115 
 01159702 QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL OF PHARMACEUTICAL PRODUCT 1
09:00 - 12:0001119204 ORGANIC CHEMISTRY 136 
 01139415 PHARMACOGNOSY II 144 
13:00 - 15:0000520610 BUSINESS JAPANESE II 110 
 00529543 BUSINESS ADMINISTRATION IN CHINESE CULTURE 119 
 00530618 JAPANESE FOR STUDYING ABROAD 1
 01338314 AVIATION ENGLISH 1
 01339314 AVIATION ENGLISH 1-396 
 วันที่  10 มกราคม 2566
09:00 - 11:0000000122 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1-3106 
 00000124 ENGLISH EXIT EXAM 112 
 00000125 ENGLISH CONVERSATION 1-287 
 00008124 ENGLISH IV 4-5
 00009122 ENGLISH II 1-1,4-440 
 00009124 ENGLISH IV 1-5208 
 00520325 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 1
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 112 
09:00 - 12:0000149405 RENEWABLE ENERGY 1
13:00 - 15:0001139417 INDUSTRIAL PHARMACY II 145 
 01148706 DRUG DELIVERY SYSTEM 1
 01159708 DRUG DELIVERY SYSTEM 1
13:00 - 16:0001149510 PHARMACOTHERAPY III 153 
 01158740 PHARMACOTHERAPY III 1
 วันที่  11 มกราคม 2566
09:00 - 11:0000210407 PRINCIPLES OF ECONOMICS 111 
 00520312 ENGLISH PHONETICS AND PRONUNCIATION 1
 00520327 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 1
 00520630 JAPANESE FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICAITON 111 
 00720310 GERONTOLOGY NURSING 188 
 00739306 ADULT NURSING II 1109 
 01129213 MEDICINAL PLANTS 145 
 01139418 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY II 145 
 01339315 AVIATION METEOROLOGY 330 
13:00 - 15:0000000117 BUSINESS INNOVATION 123 
 00000143 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 138 
 00529553 CHINESE USAGE III 1
 01148513 CLINICAL PHARMACOKINETICS 1
 01159515 CLINICAL PHARMACOKINETICS 134 
 01310207 PRINCIPLES OF FLIGHT 1
13:00 - 16:0001149511 PHARMACOTHERAPY IV 154 
 01158741 PHARMACOTHERAPY IV 1
 วันที่  12 มกราคม 2566
09:00 - 10:0001159706 REGULATORY AFFAIR FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS 1
09:00 - 11:0000000115 ASEAN STUDIES 116 
 00009115 ASEAN STUDIES 114 
 00520338 BASIC FRENCH 1
 00520611 BUSINESS JAPANESE CONVERSATION II 1
 00520626 ASPECTS OF JAPAN 1
 00710204 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY FOR NURSES 1-478 
 01139507 TOXICOLOGY AND CLINICAL TOXICOLOGY 125 
09:00 - 11:3001329203 AVIATION STATISTICS 134 
09:00 - 12:0001129405 PHARMACEUTICS II 145 
13:00 - 15:0000009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 138 
 00229430 EXHIBITION AND CONFERENCE MANAGEMENT 115 
 00529236 MEETING INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION 118 
 00529505 CHINESE IV 1
 01159424 PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY 135 
 01310302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1
 วันที่  13 มกราคม 2566
09:00 - 11:0000229425 GENERAL PRINCIPLES OF INSURANCE 112 
 00510302 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 1
 00520620 JAPANESE IN WORKPLACE 1
 00530319 BUSINESS WRITING 1
 00549528 EXPERIENCE IN CHINA 119 
 00720305 ADULT NURSING I 9588 
 00739314 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY II 1109 
 01148306 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE 1
 01149307 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE 153 
 01158522 DRUG CARE IN HIGH RISK PATIENTS 1
 01158710 BIOTECHNOLOGY 1
 01159734 DRUG CARE IN HIGH RISK PATIENTS 126 
 01329309 AIR TRAFFIC SERVICE 127 
13:00 - 15:0000000140 DIGITAL MEDIA FOR PRESENTATIONS 1-280 
 00520215 DIGITAL MARKETING FOR TOURISM 1
 00529213 TOUR OPERATION AND TRAVEL AGENCY MANAGEMENT 118 
 00529515 CHINESE READING II 1
 01119205 PHYSICAL CHEMISTRY 132 
 01129501 PATHOPHYSIOLOGY 139 
 01339316 AVIATION MARKETING AND REVENUE MANAGEMENT 1-395 
13:00 - 16:0001138414 MEDICINAL CHEMISTRY III 1
 01139414 MEDICINAL CHEMISTRY III 144 
 วันที่  16 มกราคม 2566
09:00 - 11:0000510605 BASIC JAPANESE CONVERSATION II 1
 00549527 CHINESE ARTS AND CULTURE 119 
 00710203 ANATOMY AND PHYSIOLOGY II 1-278 
 00720304 CHILD AND ADOLESCENT NURSING 188 
 01138416 PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 1
 01149421 PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 155 
 01329308 AVIATION FACILITATION 125 
09:00 - 12:0001139506 DISPENSING PHARMACY 144 
13:00 - 15:0000000136 INFORMATION AND DIGITAL LITERACY SKILLS 114 
 00008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 1
 00520214 AIRLINE BUSINESS SERVICE 1
 00529542 BUSINESS LAWS AND INVESTMENT IN CHINA 1
 01158732 COMMUNITY PHARMACY MANAGEMENT 1
 01159729 COMMUNITY PHARMACY MANAGEMENT 126 
 01338401 AIRLINE MANAGEMENT 1
 01339401 AIRLINE MANAGEMENT 1-398 
13:00 - 16:0000009138 STATISTICS 141 
 วันที่  17 มกราคม 2566
09:00 - 11:0000510305 ENGLISH STRUCTURES FOR COMMUNICATION I 1
 00520612 JAPANESE READING AND WRITING TO EXPRESS OPINIONS 1
 00529344 ENGLISH FOR OFFICE MANAGEMENT 1
 00529513 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS III 1
 00539320 LANGUAGE AND CULTURE FOR BUSINESS 113 
 01119401 INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 137 
 01148521 ADVERSED DRUG REACTION 1
 01149513 ADVERSE DRUG REACTION 155 
 01310202 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY IN AVIATION 1
 01319202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 1
13:00 - 15:0000239422 SELECTED TOPICS OF INDUSTRY AND BUSINESS DEVELOPMENT IN ASEAN 114 
 00520230 LODGING BUSINESS MANAGEMENT 1
 00520313 PRINCIPLES OF TRANSLATION 1
 00520629 DISCUSSION IN JAPANESE 1
 00529234 FRONT OFFICE MANAGEMENT 117 
 01139505 PHARMACOLOGY LABORATORY 126 
 01158716 EVALUATION OF COSMETIC PRODUCT 112 
 01329310 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 126 
 วันที่  18 มกราคม 2566
09:00 - 11:0000520314 BUSINESS PRESENTATION AND REPORT 1
 00720301 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION 188 
 01148703 PRODUCT DEVELOPMENT I 112 
 01159703 PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT 1
 01159728 MEDICATION SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 126 
 01310204 AIR TRANSPORT SYSTEM 1
 01319305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1
13:00 - 15:0000229426 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT 115 
 00520231 THAI HISTORY FOR TOURISM 1
 00520632 JAPANESE FOR HOSPITALITY INDUSTRY 1
 00529523 CHINESE CIVILIZATION 1
 00539208 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM 118 
 01339402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 1-395 
13:00 - 16:0001129211 ANATOMY AND PHYSIOLOGY II 146 
 01139504 PHARMACOLOGY II 125 
 01158309 COST CONTROL FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS 1
 วันที่  19 มกราคม 2566
09:00 - 11:0000510309 ENGLISH READING SKILLS 1
 01149512 EXTEMPORANEOUS PREPARATIONS 157 
 01158523 CLINICAL SKILL IN DRUG THERAPY MONITORING 114 
 01159735 CLINICAL SKILL IN DRUG THERAPY MONITORING 126 
 01329311 AIR CARGO TRANSPORTATION 126 
13:00 - 15:0000229406 OPERATIONS MANAGEMENT 112 
 00520621 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST I 1
 00529235 TOURISM INNOVATION 125 
 00529547 CHINESE FOR INTERNATIONAL TRADE 119 
 01129407 MEDICINAL CHEMISTRY I 142 
 01158719 NATURAL PRODUCT FOR BEAUTY AND HEALTH 1
 วันที่  20 มกราคม 2566
09:00 - 11:0000510606 FUNDAMENTAL JAPANESE READING AND WRITING 1
 00539520 EVOLUTION OF THE CHINESE CHARACTERS 1
 00700501 CULTURE AND HEALTH CARE 188 
 01158717 AROMATHERAPY 1
13:00 - 15:0000229409 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 114 
 00520624 JAPANESE TRANSLATION 111 
 00539622 JAPANESE TRANSLATION 1
 01158720 SPICES 1
 วันที่  4 มีนาคม 2566
09:00 - 12:0000129305 ENGINEERING MECHANICS 8110 
 00139406 ELECTRICAL MACHINES 81
 00149502 ENERGY STORAGE TECHNOLOGY 8127 
13:00 - 16:0000120213 ENGINEERING MATERIALS 81
 00139311 ENGINEERING MATERIALS 8112 
 วันที่  5 มีนาคม 2566
09:00 - 12:0000139401 ELECTRICAL MEASUREMENTS AND INSTRUMENTS 8110 
13:00 - 16:0000119302 COMPUTER PROGRAMMING 8110 
 00120212 COMPUTER PROGRAMMING 81
 00149508 POWER PLANT ENGINEERING 8112 
 วันที่  1 พฤศจิกายน 2566
09:00 - 11:0000510604 BASIC JAPANESE II 1
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: