เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  17 มกราคม 2564
09:00 - 11:0000000121 ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE 1
 00009121 ENGLISH I 1
 วันที่  26 มกราคม 2564
09:00 - 11:0000549322 LANGUAGE RESEARCH 113 
 วันที่  28 มกราคม 2564
09:00 - 11:0000529346 ENGLISH FOR LOGISTICS 113 
 วันที่  17 มกราคม 2565
09:00 - 11:0000000123 PREPARATION FOR ENGLISH COMPREHENSIVE EXAMINATION 1-293 
 00009123 ENGLISH III 2
 00239419 LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 116 
 00519503 CHINESE II 1
 00609123 ENGLISH III 2
 01129213 MEDICINAL PLANTS 149 
 01148706 DRUG DELIVERY SYSTEM 123 
09:00 - 12:0000149405 RENEWABLE ENERGY 113 
 01139504 PHARMACOLOGY II 155 
 01149510 PHARMACOTHERAPY III 135 
 01158742 PHARMACOTHERAPY V 123 
13:00 - 15:0000229425 GENERAL PRINCIPLES OF INSURANCE 117 
 00529307 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 113 
 00529505 CHINESE IV 1
 01119205 PHYSICAL CHEMISTRY 151 
 01339314 AVIATION ENGLISH 1-5156 
13:00 - 16:0001129112 MICROBIOLOGY 1
 วันที่  18 มกราคม 2565
09:00 - 11:0000000122 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1-2,6-6115 
 00000124 ENGLISH EXIT EXAM 1
 00008124 ENGLISH IV 2-2,8-8
 00009122 ENGLISH II 5-7101 
 00009124 ENGLISH IV 1-3,5-8263 
 00539622 JAPANESE TRANSLATION 1
09:00 - 12:0000149411 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 1
13:00 - 15:0000219404 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 118 
 00510302 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 1
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 1
 00529515 CHINESE READING II 1
 00549323 SEMINAR ON BUSINESS ENGLISH USAGE 113 
 01139507 TOXICOLOGY AND CLINICAL TOXICOLOGY 155 
 01158717 AROMATHERAPY 1
 01158735 NUTRITION THERAPY 123 
13:00 - 16:0001129125 ANALYTICAL CHEMISTRY II 1
 01138416 PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 1
 01149421 PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 136 
 วันที่  19 มกราคม 2565
09:00 - 11:0000000111 HUMAN AND SOCIETY 1
 00009111 HUMAN AND SOCIETY 124 
 00510301 THAI FOR BUSINESS COMMUNICATION 1
 00510604 BASIC JAPANESE II 110 
 00520610 BUSINESS JAPANESE II 1
 00529312 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 115 
 00529604 BUSINESS JAPANESE IV 1
 00710203 ANATOMY AND PHYSIOLOGY II 1-392 
 01339315 AVIATION METEOROLOGY 1-5157 
09:00 - 12:0001129405 PHARMACEUTICS II 150 
13:00 - 15:0000009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 159 
 00229406 OPERATIONS MANAGEMENT 117 
 00539208 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM 112 
 00548546 CHINESE FOR TOURISM AND HOTEL BUSINESS 1
 01149422 PHARMACEUTICAL ANALYSIS LABORATORY II 142 
 01319304 AIRPORT OPERATIONS 128 
13:00 - 16:0001138418 PHARMACOGNOSY II 1
 01139415 PHARMACOGNOSY II 151 
 วันที่  20 มกราคม 2565
09:00 - 10:0001129406 PHARMACEUTIC LABORATOTY II 148 
09:00 - 11:0000009115 ASEAN STUDIES 1
 00520611 BUSINESS JAPANESE CONVERSATION II 1
 00529345 ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 113 
 00529542 BUSINESS LAWS AND INVESTMENT IN CHINA 1
 00539633 JAPANESE FOR HOTEL INDUSTRY 1
 00549526 CHINESE LITERATURE 111 
09:00 - 11:3001328203 AVIATION STATISTICS 3
 01329203 AVIATION STATISTICS 1-3103 
09:00 - 12:0000149503 BUILDING AUTOMATION SYSTEMS 1
13:00 - 15:0000000114 MODERN ENTREPRENEURSHIP 122 
 00000143 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 150 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 110 
 00229417 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT 114 
 00529231 LODGING BUSINESS MANAGEMENT 118 
 01319302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 129 
13:00 - 16:0001139506 DISPENSING PHARMACY 155 
 วันที่  21 มกราคม 2565
09:00 - 11:0000009122 ENGLISH II 3-4113 
 00009124 ENGLISH IV 445 
 00219408 PRINCIPLES OF ECONOMICS 117 
 00520327 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 1
 00539632 JAPANESE FOR TOURISM INDUSTRY 1
 00548547 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 1
 00710204 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY FOR NURSES 1-393 
 01139417 INDUSTRIAL PHARMACY II 158 
 01329309 AIR TRAFFIC SERVICE 1-3100 
09:00 - 12:0001148422 INDUSTRIAL PHARMACY II 1
 01149511 PHARMACOTHERAPY IV 135 
13:00 - 15:0000229434 TRANSPORTATION INSURANCE MANAGEMENT 123 
 00519522 THAI-CHINESE RELATIONSHIP 1
 00529205 INFORMATION TECHNOLOGY FOR TOURISM 118 
 00529332 ENGLISH FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATION 116 
 01158710 BIOTECHNOLOGY 127 
 01339316 AVIATION MARKETING AND REVENUE MANAGEMENT 1-5153 
13:00 - 16:0000008137 APPLIED STATISTICS 1
 00009138 STATISTICS 145 
 00139308 CONTROL SYSTEMS 1
 วันที่  24 มกราคม 2565
09:00 - 11:0000229429 MICE MANAGEMENT 118 
 00520612 JAPANESE READING AND WRITING TO EXPRESS OPINIONS 111 
 00529338 ENGLISH FOR STANDARDIZED TEST 113 
 00539520 EVOLUTION OF THE CHINESE CHARACTERS 1
 01329308 AVIATION FACILITATION 1-3104 
09:00 - 12:0000139414 ELECTRICAL POWER SYSTEM 1
 01119204 ORGANIC CHEMISTRY 151 
 01129211 ANATOMY AND PHYSIOLOGY II 149 
13:00 - 15:0000000140 DIGITAL MEDIA FOR PRESENTATIONS 1-293 
 00000144 ENTERPRISE IN THE 21st CENTURY 131 
 00529232 THAI HISTORY FOR TOURISM 118 
 00529234 FRONT OFFICE MANAGEMENT 111 
 00529315 ENGLISH PHONETICS AND PRONUNCIATION 116 
 01149307 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE 141 
13:00 - 16:0000149502 ENERGY STORAGE TECHNOLOGY 113 
 01138414 MEDICINAL CHEMISTRY III 111 
 01139414 MEDICINAL CHEMISTRY III 147 
 วันที่  25 มกราคม 2565
09:00 - 11:0000510305 ENGLISH STRUCTURES FOR COMMUNICATION I 1
 00510605 BASIC JAPANESE CONVERSATION II 111 
 00519551 CHINESE USAGE I 1
 00539634 JAPANESE FOR AIRLINE BUSINESS 1
 00549519 READING IN CHINESE PRINTED MEDIA 111 
 01148713 COSMETIC SCIENCE I 130 
 01319202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 130 
09:00 - 11:3000219401 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 116 
09:00 - 12:0001148738 PHARMACOTHERAPY I 1
13:00 - 15:0000519606 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION I 1
 00529213 TOUR OPERATION AND TRAVEL AGENCY MANAGEMENT 111 
 00529523 CHINESE CIVILIZATION 1
 01329310 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1-3100 
 วันที่  26 มกราคม 2565
09:00 - 11:0000510606 FUNDAMENTAL JAPANESE READING AND WRITING 1
 00520621 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST I 111 
 00529548 CHINESE FOR OFFICE USAGE 111 
 01119401 INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 152 
 01158719 NATURAL PRODUCT FOR BEAUTY AND HEALTH 127 
 01319305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 132 
09:00 - 12:0000139412 POWER ELECTRONICS 1
13:00 - 15:0000239415 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR FOR MNCS 120 
 00529215 AIRLINE BUSINESS SERVICE 118 
 00529235 TOURISM INNOVATION 111 
 00529314 ENGLISH WRITING SKILLS 115 
 00539517 CHINESE WRITING II 117 
 01128408 MEDICINAL CHEMISTRY I 1
 01129407 MEDICINAL CHEMISTRY I 156 
 01338401 AIRLINE MANAGEMENT 3
 01339401 AIRLINE MANAGEMENT 1-5156 
 วันที่  27 มกราคม 2565
09:00 - 11:0000239418 INTERNATIONAL MARKETING 115 
 00510309 ENGLISH READING SKILLS 1
 00529313 ENGLISH READING SKILLS 112 
 00529513 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS III 1
 01138506 PHARMACOLOGY LABORATORY 1
 01139505 PHARMACOLOGY LABORATORY 155 
 01149513 ADVERSE DRUG REACTION 136 
 01329311 AIR CARGO TRANSPORTATION 1-3106 
13:00 - 15:0000519511 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1
 00520203 TOURISM MARKETING 1
 00529236 MEETING INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION 111 
 00529344 ENGLISH FOR OFFICE MANAGEMENT 116 
 01129501 PATHOPHYSIOLOGY 149 
 01158522 DRUG CARE IN HIGH RISK PATIENTS 123 
 01339402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 1-5156 
 วันที่  28 มกราคม 2565
09:00 - 11:0000239423 CROSS CULTURAL MANAGEMENT AND COMMUNICATION 118 
13:00 - 15:0000520204 SERVICE PSYCHOLOGY 1
 00539524 CHINESE PROVERB AND IDIOM 1
 01148520 PHARMACEUTICAL PRODUCT SELECTION 122 
13:00 - 16:0000139402 PRINCIPLE OF ENERGY ENGINEERING 1
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: