เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  12 มกราคม 2563
09:00 - 12:0000019119 PREPARATORY ENGLISH 6341 
 วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 12:0000009122 ENGLISH II 58-5974 
 00009133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 8143 
 00919222 USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN 8126 
 01319305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 7128 
 01329310 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 7113 
 01339316 AVIATION MARKETING AND REVENUE MANAGEMENT 7117 
 01519203 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 59-60172 
 01539213 PROJECT MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT 5665 
 01549220 CHANGE LEADERSHIP 5265 
13:00 - 16:0000009115 ASEAN STUDIES 6389 
 00239538 TAXATION II 8117 
 00929233 COMPUTER ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM 8125 
 01318302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 71
 01319302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 7121 
 01329309 AIR TRAFFIC SERVICE 7118 
 01519204 MODERN MARKETING 59-60163 
 01529210 INTRODUCTION TO FINANCE AND ACCOUNTING 58-5959 
 01539216 OPERATIONS FOR MANAGEMENT 54-5577 
 01539217 PUBLIC SERVICE AND PEOPLE PARTICIPATION 5671 
 วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 - 16:0001419307 DEMOGRAPHY 7125 
 วันที่  22 มีนาคม 2563
09:00 - 12:0000008117 THAI FOR COMMUNICATION 63
 00008124 ENGLISH IV 52
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 6364 
 00009123 ENGLISH III 56-5763 
 00009124 ENGLISH IV 52-5363 
 00219502 FUNDAMENTAL ACCOUNTING II 8118 
 00249515 STRATEGIC MANAGEMENT 8118 
 00929223 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING’S CONCEPT 8124 
 01338314 AVIATION ENGLISH 71
 01339314 AVIATION ENGLISH 7111 
 01419204 BASIC BIOCHEMISTRY IN PUBLIC HEALTH 7125 
13:00 - 16:0000219505 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 8113 
 00229532 INTERMEDIATE ACCOUNTING II 8119 
 00929311 APPLIED SOFTWARE FOR MARKETING DEVELOPMENT 8126 
 01318304 AIRPORT OPERATIONS 71
 01319304 AIRPORT OPERATIONS 7121 
 01328203 AVIATION STATISTICS 71
 01329203 AVIATION STATISTICS 7111 
 01338402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 71
 01339402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 71
 01419205 MATHEMATICS AND STATISTICS FOR HEALTH SCIENCE 7125 
 วันที่  29 มีนาคม 2563
09:00 - 12:0000009111 HUMAN AND SOCIETY 59-60165 
 01529211 PUBLIC FINANCE AND BUDGETING 5865 
 01539213 PROJECT MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT 5478 
 01539308 WAGE AND BENEFITS MANAGEMENT 5190 
13:00 - 16:0001519201 MODERN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 6351 
 01519205 LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT 59-60162 
 01529212 LOGISTICS MANAGEMENT 5866 
 01539216 OPERATIONS FOR MANAGEMENT 56-5769 
 01539217 PUBLIC SERVICE AND PEOPLE PARTICIPATION 5471 
 01539310 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 5180 
 01549221 ENGLISH FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 52-5364 
 วันที่  7 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:0001148702 QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL OF PHARMACEUTICAL PRODUCT 144 
09:00 - 12:0000008122 ENGLISH II 6
 00008124 ENGLISH IV 1-2,7-9,11-1135 
 00009122 ENGLISH II 1-10408 
 00009124 ENGLISH IV 1-11393 
 00238540 ADVANCED ACCOUNTING II 1
 00239540 ADVANCED ACCOUNTING II 111 
 00548539 CHINESE FOR SERVICE INDUSTRY 112 
13:00 - 15:0000009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 224 
 01148306 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE 138 
13:00 - 16:0000008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 2
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 133 
 00238440 INTERNATIONAL FINANCE AND RISK MANAGEMENT 1
 00239423 CROSS CULTURAL MANAGEMENT AND COMMUNICATION 128 
 00429208 LAW ON BUSINESS ORGANIZATION 120 
 00438215 PRIVATE INTERNATIONAL LAW 1
 00439213 PRIVATE INTERNATIONAL LAW 1
 00529213 TOUR OPERATION AND TRAVEL AGENCY MANAGEMENT 122 
 00548527 CHINESE ARTS AND CULTURE 1
 01128502 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY II 121 
 01338401 AIRLINE MANAGEMENT 3-6
 01339401 AIRLINE MANAGEMENT 1-6274 
 วันที่  8 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:0000719207 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 1-298 
 00929305 SOFTWARE DEVELOPMENT FOR INTERNET OF THINGS 114 
 01129501 PATHOPHYSIOLOGY 138 
09:00 - 12:0000009111 HUMAN AND SOCIETY 116 
 00119201 MATHEMATICS I 1
 00129306 ELECTRIC CIRCUITS 117 
 00149411 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 119 
 00229417 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT 117 
 00229534 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 1
 00239422 SELECTED TOPICS OF INDUSTRY AND BUSINESS DEVELOPMENT IN ASEAN 127 
 00249514 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 1
 00429204 TORTS AND MANAGEMENT OF AFFAIRS WITHOUT MANDATE AND UNDUE ENRICHMENT LAW 121 
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 1
 00529344 ENGLISH FOR OFFICE MANAGEMENT 115 
 00548537 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION 1
 00548542 CHINESE USAGE I 1
 00548544 CHINESE USAGE III 113 
 00548547 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 111 
 00548602 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 1
 01129125 ANALYTICAL CHEMISTRY II 1
 01138416 PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 142 
 01328203 AVIATION STATISTICS 2-311 
 01329203 AVIATION STATISTICS 1-5210 
 01428304 EPIDEMIOLOGY 1
 01438506 WATER QUALITY MANAGEMENT 113 
13:00 - 15:0000738312 MATERNITY-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY II 1
 00739314 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY II 178 
13:00 - 16:0000000138 ENERGY IN 21st CENTURY 148 
 00008133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 1
 00008137 APPLIED STATISTICS 148 
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 165 
 00009129 MATHEMATICAL THINKING SKILL 1-294 
 00009131 STATISTICAL INFORMATION 114 
 00009133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 118 
 00009138 STATISTICS 137 
 00149638 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 1
 00429202 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION : CRIMINAL LAW 117 
 00439215 LEGAL PHILOSOPHY 110 
 00448205 LEGAL PHILOSOPHY 1
 00518503 CHINESE II 1
 00519503 CHINESE II 111 
 00529231 LODGING BUSINESS MANAGEMENT 117 
 00529604 BUSINESS JAPANESE IV 1
 00548526 CHINESE LITERATURE 111 
 00929232 INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEM 110 
 01318202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 2
 01319202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 1-5188 
 วันที่  10 พฤษภาคม 2563
09:00 - 12:0000009121 ENGLISH I 6329 
 00009122 ENGLISH II 6042 
 00229535 INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT 1-1,81-8126 
 01329308 AVIATION FACILITATION 7122 
 01338401 AIRLINE MANAGEMENT 71
 01339401 AIRLINE MANAGEMENT 71
13:00 - 16:0000009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 6352 
 00919103 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 8124 
 01318202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 71
 01319202 COMPUTER TECHNOLOGY AND OPERATING SYSTEM FOR AVIATION 7123 
 01329311 AIR CARGO TRANSPORTATION 7114 
 01338315 AVIATION METEOROLOGY 71
 01339315 AVIATION METEOROLOGY 71
13:00 - 17:0000219503 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 8119 
 00239564 RETIREMENT PLANNING 8121 
 วันที่  12 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:0001129114 MEDICINAL PLANTS 1
 01129213 MEDICINAL PLANTS 144 
 01138415 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 139 
09:00 - 12:0000008107 THAI WAYS OF LIFE 1
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 128 
 00129403 THERMAL SCIENCE 113 
 00139412 POWER ELECTRONICS 119 
 00219404 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 114 
 00229402 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 117 
 00238202 BUSINESS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 1
 00419203 JURISTIC ACTS AND CONTRACT LAW 1
 00439205 CIVIL PROCEDURE LAW II 110 
 00439322 ADVOCACY AND MOOT COURT 1
 00529314 ENGLISH WRITING SKILLS 117 
 00529612 JAPANESE COMPOSITION 1
 00548531 EXPERIENCE IN CHINA 1
 00719204 BIOCHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE 193 
 01148703 PRODUCT DEVELOPMENT I 124 
 01329310 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1-5212 
 01438508 SOLID WASTE AND HUMAN WASTE MANAGEMENT 113 
13:00 - 15:0001148521 ADVERSED DRUG REACTION 136 
13:00 - 16:0000000142 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 149 
 00009115 ASEAN STUDIES 199 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 160 
 00149502 ENERGY STORAGE TECHNOLOGY 116 
 00229429 MICE MANAGEMENT 117 
 00239512 ENTERPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT 1
 00429213 CONSTITUTIONAL LAW 118 
 00519302 PRINCIPLES OF MANAGEMENT 115 
 00529205 INFORMATION TECHNOLOGY FOR TOURISM 110 
 00529234 FRONT OFFICE MANAGEMENT 116 
 00529523 CHINESE CIVILIZATION 1
 วันที่  13 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:0000719302 FUNDAMENTAL NURSING 1-1398 
 00738307 ADULT NURSING II 1
 00739306 ADULT NURSING II 178 
09:00 - 12:0000009130 SCIENCE AND SOCIETY 164 
 00119208 GENERAL CHEMISTRY 1
 00149636 DATA WAREHOUSE 1
 00229533 COST ACCOUNTING I 1
 00238464 BUSINESS OPERATIONS IN MEKONG REGION 116 
 00439214 INTELLECTUAL PROPERTY LAW 110 
 00519602 BUSINESS JAPANESE II 115 
 00939205 INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT AND MAINTENANCE 115 
 01148738 PHARMACOTHERAPY I 124 
 01328309 AIR TRAFFIC SERVICE 1
 01329309 AIR TRAFFIC SERVICE 1-5219 
 01428303 LAWS AND ETHICS IN PUBLIC HEALTH 1
 01438309 PUBLIC HEALTH RESEARCH 113 
13:00 - 15:0001139142 LAW AND ETHICS FOR COSMETIC SCIENCES AND HEALTH PRODUCTS 1
 01148423 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY II 144 
13:00 - 16:0000119209 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 1
 00129413 ILLUMINATION ENGINEERING 113 
 00139402 PRINCIPLE OF ENERGY ENGINEERING 122 
 00219408 PRINCIPLES OF ECONOMICS 121 
 00429207 SECURITY TRANSACTION : PERSONAL AND REAL LAW 118 
 00519211 TRANSPORTATION FOR TOURISM 114 
 00519522 THAI-CHINESE RELATIONSHIP 111 
 00528212 PASSENGER TRANSPORTATION FOR TOURISM 1
 00529236 MEETING INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION 124 
 00529515 CHINESE READING II 1
 00539613 KANJI STUDIES 1
 01128406 PHARMACEUTIC II 114 
 01129405 PHARMACEUTICS II 144 
 01318305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1-3
 01319305 AIR TRANSPORTATION SYSTEM 1-5196 
 วันที่  14 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:0000729402 ADULT AND ELDERLY NURSING PRACTICUM I 1-643 
 01119106 ORGANIC CHEMISTRY 1
 01119204 ORGANIC CHEMISTRY 152 
09:00 - 12:0000139308 CONTROL SYSTEMS 123 
 00139311 ENGINEERING MATERIALS 113 
 00238559 CONTROLLERSHIP 1
 00239557 CONTROLLERSHIP 114 
 00419204 LAW ON PROPERTY 1
 00439321 HUMAN RIGHTS LAW 118 
 00519303 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION I 120 
 00529505 CHINESE IV 1
 00929306 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 125 
 01138417 PHARMACEUTICAL ANALYSIS LABORATORY II 141 
 01338402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 2-3,5-610 
 01339402 AIR TRAFFIC MANAGEMENT 1-6271 
 01438510 RISK AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT 113 
13:00 - 15:0000529315 ENGLISH PHONETICS AND PRONUNCIATION 117 
 01138510 DISPENSING PHARMACY II 133 
13:00 - 16:0000229406 OPERATIONS MANAGEMENT 117 
 00239420 INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH 129 
 00248438 RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS 1
 00439209 LAW ON EVIDENCE 110 
 00529204 TOURIST BEHAVIORS 114 
 00529235 TOURISM INNOVATION 125 
 00529617 INTERNATIONAL BUSINESS 1
 00929211 BASIC WEB APPLICATION DEVELOPMENT 110 
 01129112 MICROBIOLOGY 1
 01129211 ANATOMY AND PHYSIOLOGY II 144 
 01148422 INDUSTRIAL PHARMACY II 149 
 01328311 AIR CARGO TRANSPORTATION 1
 01329311 AIR CARGO TRANSPORTATION 1-5211 
 วันที่  15 พฤษภาคม 2563
09:00 - 10:0001128407 PHARMACEUTIC LABORATORY II 114 
 01129406 PHARMACEUTIC LABORATOTY II 144 
09:00 - 11:0001139140 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 1
 01148520 PHARMACEUTICAL PRODUCT SELECTION 131 
 01438509 NUISANCE AND VECTORS MANAGEMENT 113 
09:00 - 12:0000008117 THAI FOR COMMUNICATION 2
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 1-5198 
 00009118 THAI LANGUAGE SKILLS 1
 00119204 GENERAL PHYSICS I 1
 00149405 RENEWABLE ENERGY 117 
 00219401 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 117 
 00229410 MANAGERIAL ACCOUNTING 114 
 00229531 INTERMEDIATE ACCOUNTING I 1
 00238538 TAXATION II 1
 00239418 INTERNATIONAL MARKETING 129 
 00239538 TAXATION II 1
 00429210 SUCCESSION LAW 119 
 00448321 SEMINAR ON CRIMINAL LAW 1
 00519607 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION II 114 
 00529332 ENGLISH FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATION 117 
 00719301 CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS 198 
 00929307 DATA WAREHOUSE DESIGN 115 
 01129128 FORMULATION PREPARATION I 1
 01428305 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1
13:00 - 15:0001128408 MEDICINAL CHEMISTRY I 1
 01129407 MEDICINAL CHEMISTRY I 139 
 01139141 MARKETING AND BUSINESS ADMINISTRATION FOR COSMETIC SCIENCES AND HEALTH PRODUCTS 1
 01158717 AROMATHERAPY 125 
13:00 - 16:0000119205 GENERAL PHYSICS LABORATORY I 1
 00129203 MATHEMATICS III 116 
 00238439 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN INTERNATIONAL ORGANIZATION 1
 00239415 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR FOR MNCS 128 
 00438202 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION IV 1
 00439202 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION : INTERNATIONAL LAW 112 
 00539219 PROJECT MANAGEMENT FOR TOURISM 122 
 01138512 CLINICAL PHARMACY 128 
 01338315 AVIATION METEOROLOGY 1-2,4-612 
 01339315 AVIATION METEOROLOGY 1-6273 
 วันที่  17 พฤษภาคม 2563
09:00 - 12:0000009121 ENGLISH I 59-62167 
 01419301 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 7124 
 01519202 MANAGEMENT ETHICS 6354 
 01529208 STRATEGIC MANAGEMENT 5864 
 01539214 SERVICES MANAGEMENT 54-54,56-56142 
 01549221 ENGLISH FOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 5183 
13:00 - 16:0000009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 59-62160 
 01529209 PUBLIC POLICY AND PLANNING 5866 
 01539215 CONFLICT MANAGEMENT 54-54,56-56136 
 01539308 WAGE AND BENEFITS MANAGEMENT 5260 
13:00 - 17:0001539309 LABOR RELATIONS MANAGEMENT 5185 
 วันที่  18 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:0001158737 PHARMACOEPIDEMIOLOGY 123 
09:00 - 12:0000008123 ENGLISH III 211 
 00009121 ENGLISH I 118 
 00009123 ENGLISH III 1-244 
 00019119 PREPARATORY ENGLISH 1
 00239513 BUSINESS ENGLISH 1
 00419205 CRIMINAL LAW : GENERAL PRINCIPLES 1
 00439211 THAI COURT SYSTEM AND CONSTITUTION OF COURT OF JUSTICE 110 
 01138414 MEDICINAL CHEMISTRY III 143 
 01338314 AVIATION ENGLISH 2-615 
 01339314 AVIATION ENGLISH 1-6251 
13:00 - 15:0001118206 PHYSICAL CHEMISTRY 1
 01119205 PHYSICAL CHEMISTRY 149 
 01138418 PHARMACOGNOSY II 146 
13:00 - 16:0000139414 ELECTRICAL POWER SYSTEM 120 
 00149503 BUILDING AUTOMATION SYSTEMS 112 
 00429206 SPECIFIC CONTRACT II 119 
 00529232 THAI HISTORY FOR TOURISM 112 
 00529312 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 117 
 00529342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 115 
 00529615 JAPANESE READING IN PRINTED AND DIGITAL MEDIA 1
 00719206 PHYSIOLOGY 198 
 01318304 AIRPORT OPERATIONS 2
 01319304 AIRPORT OPERATIONS 1-5195 
 01428306 BEHAVIORAL SCIENCE AND HEALTH EDUCATION 1
 01448702 WASTE UTILIZATION 114 
 วันที่  19 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:0001119401 INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 152 
09:00 - 12:0000518511 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1
 00519301 PRINCIPLES OF THAI LANGUAGE USAGE 115 
 00519511 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 111 
 00519616 INTRODUCTION TO BUSINESS 114 
 00529215 AIRLINE BUSINESS SERVICE 111 
 00529513 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS III 1
 00529609 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION IV 1
 00538519 READING IN CHINESE PRINTED MEDIA 1
 00719208 PHARMACOLOGY FOR NURSES 1-299 
 00939204 INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 115 
 01148307 PHARMACY ADMINISTRATION 136 
 01329308 AVIATION FACILITATION 1-5216 
 01338316 PRINCIPLE OF FLIGHT 114 
 01339316 AVIATION MARKETING AND REVENUE MANAGEMENT 1-6268 
 01428211 PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 1
 01438504 AIR POLLUTION 113 
13:00 - 14:3001129212 ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY 138 
13:00 - 15:0000729308 CULTURAL DIVERSITY CARE 190 
 01128503 FOOD AND NUTRITION 112 
 01129126 FOOD AND NUTRITION 1
13:00 - 16:0000529307 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 118 
 00539208 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM 122 
 00929317 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 110 
 01318302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 2
 01319302 SPECIFIC AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-5184 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: