เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  23 กรกฏาคม 2565
09:00 - 12:0001419201 GENERAL CHEMISTRY 7133 
 01439503 PUBLIC HEALTH RESEARCH 7123 
 01449604 LONG-TERM CARE FOR ELDERLY 7124 
13:00 - 16:0001429303 PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY 7129 
 วันที่  24 กรกฏาคม 2565
09:00 - 12:0000000122 ENGLISH FOR COMMUNICATION 51-5279 
 00000136 INFORMATION AND DIGITAL LITERACY SKILLS 71
 00009122 ENGLISH II 51-51,61-6135 
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 5127 
 00210506 MANAGERIAL ECONOMICS 81
 00220510 INTERMEDIATE ACCOUNTING I 8110 
 00229531 INTERMEDIATE ACCOUNTING I 81
 00230509 STRATEGIC MANAGEMENT 81
 00249515 STRATEGIC MANAGEMENT 8111 
 00910101 INTRODUCTION TO COMPUTER TECHNOLOGY AND INFORMATION SYSTEM 8111 
 00939215 DATABASE APPLICATION PROGRAMMING 8118 
 01329306 LOGISTICS MANAGEMENT 71
 01339204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 7114 
 01348403 AIRPORT MANAGEMENT 71
 01349403 AIRPORT MANAGEMENT 7130 
 01419306 NEW PUBLIC HEALTH 7133 
 01439703 HEALTHAND ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT 7123 
 01539306 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 5527 
 01539310 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 51-52139 
13:00 - 16:0000000121 ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE 6131 
 00000133 INNOVATIVE THINKING 51-5278 
 00009121 ENGLISH I 61-6234 
 00239513 BUSINESS ENGLISH 8113 
 00929104 STATISTICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 8116 
 01329205 AVIATION AND ENVIRONMENT 71
 01338207 DATABASE SYSTEM FOR AVIATION 71
 01339307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 7112 
 01348405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 71
 01349405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 7131 
 01429702 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7129 
 01439403 HEALTH PROMOTION ANDSUSTAINABLE HEALTH DEVELOPMENT 7123 
 01449802 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 7124 
 01510203 THE KING’S PHILOSOPHY AND GOOD GOVERNANCE 5131 
 01539307 PERFORMANCE APPRAISAL 5130 
 01549220 CHANGE LEADERSHIP 51-52137 
 วันที่  13 สิงหาคม 2565
09:00 - 12:0000110203 PHYSICS I 81
 00119204 GENERAL PHYSICS I 8112 
 00120216 ELECTRIC CIRCUITS 81
 00129306 ELECTRIC CIRCUITS 8115 
 00139412 POWER ELECTRONICS 8122 
13:00 - 16:0000110204 PHYSICS LABORATORY I 81
 00119205 GENERAL PHYSICS LABORATORY I 8112 
 00120220 MANUFACTURING PROCESSES 81
 00139402 PRINCIPLE OF ENERGY ENGINEERING 8117 
 00139404 ELECTRICAL SAFETY 8125 
 วันที่  14 สิงหาคม 2565
09:00 - 12:0000110201 MATHEMATICS I 81
 00119201 MATHEMATICS I 8112 
 00139414 ELECTRICAL POWER SYSTEM 8125 
13:00 - 16:0000129203 MATHEMATICS III 8118 
 00139408 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY II 8123 
 วันที่  3 กันยายน 2565
09:00 - 12:0001449704 NUISANCE AND VECTORS MANAGEMENT 7124 
 วันที่  4 กันยายน 2565
09:00 - 12:0000000111 HUMAN AND SOCIETY 61
 00000133 INNOVATIVE THINKING 6111 
 00000145 THAI FOR COMMUNICATION 5115 
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 5136 
 00009124 ENGLISH IV 51-5285 
 00009133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 61
 00910221 PROBLEM SOLVING IN COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 8111 
 00929308 INTRODUCTION TO DATA MINING 8118 
 01329208 PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY 71
 01338312 AVIATION SAFETY 71
 01339312 AVIATION SAFETY AND SECURITY 7115 
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 71
 01349404 AIR CARGO MANAGEMENT 7131 
 01429701 ENVIRONMENTAL HEALTH 7130 
 01439305 COMMUNITY MENTAL HEALTH 7123 
 01449803 HEALTH INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 7124 
 01520208 ECONOMICS FOR MANAGEMENT 5177 
 01529206 ECONOMICS FOR MANAGEMENT 52
 01539306 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 51-5252 
13:00 - 16:0000000137 DIGITAL LIFESTYLE 6112 
 00009123 ENGLISH III 51-51,61-6158 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 61
 00210501 FUNDAMENTAL ACCOUNTING 8110 
 00220521 BUSINESS LAWS AND LAWS RELATED ACCOUNTING PROFESSIONS 8110 
 00229507 BUSINESS LAWS AND LAWS RELATED ACCOUNTING PROFESSIONS 81
 00249514 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 8113 
 00929231 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM 8115 
 01310201 AVIATION MATHEMATICS 7110 
 01319201 AVIATION MATHEMATICS 71
 01338313 AIRLINE BUSINESS 71
 01339313 AIRLINE BUSINESS 7113 
 01439502 COMMUNICABLE AND NON-COMMUNICABLE DISEASES 7123 
 01449602 PATIENT MANAGEMENT IN COMMUNITY 7124 
 01510201 MANAGEMENT ETHICS 5131 
 01519202 MANAGEMENT ETHICS 51
 01519204 MODERN MARKETING 51
 01520206 MODERN MARKETING 5178 
 01539314 ADMINISTRATIVE LAW 5128 
 01549219 ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 51-5293 
 วันที่  10 ตุลาคม 2565
09:00 - 11:0000720303 FUNDAMENTAL NURSING 1-1289 
 01158731 DRUG MARKETING AND DETAILING 1
 01159736 DRUG MARKETING AND DETAILING 125 
09:00 - 12:0000000121 ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE 1-1,3-4,7-7112 
 00000123 PREPARATION FOR ENGLISH COMPREHENSIVE EXAMINATION 1-1,7-717 
 00008123 ENGLISH III 1
 00009121 ENGLISH I 639 
 00009123 ENGLISH III 1-1,3-6202 
 00139404 ELECTRICAL SAFETY 1
 00529343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 127 
 00530613 BUSINESS JAPANESE III 1
 00539605 BUSINESS JAPANESE V 1
 01139409 PHARMACOGNOSY I 147 
13:00 - 14:0001149303 DRUG USE BEHAVIOR 151 
13:00 - 15:0001148708 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 119 
 01159701 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 1
13:00 - 16:0000239423 CROSS CULTURAL MANAGEMENT AND COMMUNICATION 113 
 00519501 CHINESE I 1
 00529345 ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 1
 00530318 BUSINESS READING 114 
 01349403 AIRPORT MANAGEMENT 1-5146 
 วันที่  11 ตุลาคม 2565
09:00 - 11:0000709502 THAI WISDOM AND HEALTH CARE 1-3110 
 01139411 INDUSTRIAL PHARMACY I 148 
 01149305 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 156 
09:00 - 12:0000000127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 4-588 
 00009124 ENGLISH IV 1
 00009127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 1-397 
 00149420 ELECTRIC VEHICLE DRIVES CONTROL SYSTEM 1
 00520607 BUSINESS JAPANESE I 110 
 00529545 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 1
 01119202 GENERAL CHEMISTRY 141 
13:00 - 15:0001148701 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 119 
 01159705 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 1
13:00 - 16:0000210404 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 112 
 00219405 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1
 00439327 LEGAL DOCUMENTS 1
 00529504 CHINESE III 1
 00530208 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM 1
 01349405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 1-5146 
 วันที่  12 ตุลาคม 2565
09:00 - 10:0001139503 DRUG INFORMATION SERVICE 147 
09:00 - 11:0000720207 NUTRITION AND DIET THERAPY 189 
 01158525 EVALUATION OF CLINICAL RESEARCH PAPER 118 
 01159309 EVALUATION OF PHARMACEUTICAL RESEARCH ARTICLES 139 
09:00 - 12:0000000114 MODERN ENTREPRENEURSHIP 117 
 00009111 HUMAN AND SOCIETY 248 
 00009113 SPORTS AND RECREATION 1-266 
 00149416 PROJECT FEASIBILITY STUDY 1
 00239411 ENTERPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT 114 
 00520303 MARKETING AND ENTREPRENEURSHIP SKILLS 1
 00529336 BUSINESS PRESENTATION AND REPORT 114 
 00710202 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 1-280 
 01129206 BIOCHEMISTRY 141 
 01339313 AIRLINE BUSINESS 1-394 
13:00 - 15:0001138302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 1
 01139302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 148 
13:00 - 16:0000009116 MUSIC APPRECIATION 118 
 00149502 ENERGY STORAGE TECHNOLOGY 1
 00510601 BASIC JAPANESE I 1
 00519503 CHINESE II 1
 00529552 CHINESE USAGE II 1
 00530614 BUSINESS JAPANESE CONVERSATION III 1
 00539217 FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM 119 
 00539623 JAPANESE TRANSLATION FOR BUSINESS 1
 01149306 PHARMACY ADMINISTRATION 152 
 01349406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1-5147 
 วันที่  13 ตุลาคม 2565
09:00 - 12:0000000143 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 114 
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 1-2112 
 00239419 LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 111 
 00449202 BANKRUPTCY LAW AND REHABILITATION 110 
13:00 - 16:0000229410 MANAGERIAL ACCOUNTING 116 
 00249414 STRATEGIC MANAGEMENT 116 
13:30 - 16:3000449201 LEGAL PROFESSION 1
 วันที่  14 ตุลาคม 2565
09:00 - 12:0000000139 SPREADSHEET SOFTWARE APPLICATION 1-280 
 00229402 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 114 
 00449203 INTERNATIONAL TRADE LAW 110 
 01329306 LOGISTICS MANAGEMENT 125 
13:00 - 16:0000009130 SCIENCE AND SOCIETY 140 
 01310201 AVIATION MATHEMATICS 110 
 01319201 AVIATION MATHEMATICS 1
 วันที่  15 ตุลาคม 2565
09:00 - 12:0000129413 ILLUMINATION ENGINEERING 8118 
 00140231 SAFETY ENGINEERING 81
 00149411 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 8125 
 00439206 CRIMINAL PROCEDURE LAW 71
 01419203 BIOLOGY 7133 
 01429302 BIOSTATISTICS 7130 
13:00 - 16:0000140266 CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT BASED ON MONOZUKURI PRINCIPLE 81
 00149405 RENEWABLE ENERGY 8116 
 00149503 BUILDING AUTOMATION SYSTEMS 8126 
13:30 - 16:3000439207 ADMINISTRATIVE LAW 71
 วันที่  16 ตุลาคม 2565
08:00 - 12:0000929323 SPECIAL TOPICS IN TECHNOLOGIES FOR APPLICATIONS 8117 
09:00 - 12:0000000127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 7110 
 00008124 ENGLISH IV 53
 00009123 ENGLISH III 5216 
 00009124 ENGLISH IV 53-53,61-6168 
 00009127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 7115 
 00119304 WORKSHOP PRACTICE 8112 
 00120211 WORKSHOP PRACTICE 81
 00120221 ENGINEERING STATISTICS 81
 00139308 CONTROL SYSTEMS 8118 
 00210503 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 81
 00220507 TAXATION I 81
 00239511 TAXATION I 8112 
 00439204 CIVIL PROCEDURE LAW I 71
 00910201 INTRODUCTION TO BUSINESS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 8111 
 00919221 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING 81
 00929212 INTERNET OF THINGS 8117 
 01310301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 7112 
 01329207 PRINCIPLES OF FLIGHT 71
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 71
 01349406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 7130 
 01419202 BASIC PHYSICS IN PUBLIC HEALTH 7133 
 01429801 ECONOMICS IN PUBLIC HEALTH 7130 
 01439401 COMMUNITY HEALTH CARE 7123 
 01449505 ACCIDENT AND DISASTER MANAGEMENT 7124 
13:00 - 16:0000000112 PSYCHOLOGY AND MODERN LIFE STYLES 5110 
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 5141 
 00129403 THERMAL SCIENCE 8119 
 00149416 PROJECT FEASIBILITY STUDY 8125 
 00230532 RETIREMENT PLANNING 8110 
 00239539 ADVANCED ACCOUNTING I 8112 
 00929211 BASIC WEB APPLICATION DEVELOPMENT 8117 
 00939205 INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT AND MAINTENANCE 8118 
 01310303 PERSONALITY DEVELOPMENT FOR SERVICE 7111 
 01338206 OPERATION RESEARCH 71
 01339206 OPERATION RESEARCH 7116 
 01429804 LAWS AND ETHICS IN PUBLIC HEALTH 7131 
 01439601 BASIC AND EMERGENCY HEALTH SERVICES 7123 
 01539216 OPERATIONS FOR MANAGEMENT 54
13:30 - 16:3000439201 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION : PROCEDURE LAW 71
 วันที่  17 ตุลาคม 2565
09:00 - 11:0000739310 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING 1111 
 01159725 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY 126 
09:00 - 12:0000000144 ENTERPRISE IN THE 21st CENTURY 133 
 00210402 PRINCIPLES OF MARKETING 112 
 00219403 PRINCIPLES OF MARKETING 1
 00510602 BASIC JAPANESE CONVERSATION I 1
 00520310 ENGLISH LINGUISTICS 1
 00539316 PRINCIPLES OF TRANSLATION 113 
 00539320 LANGUAGE AND CULTURE FOR BUSINESS 113 
 00720206 PHARMACOLOGY FOR NURSES 189 
 01149508 PHARMACOTHERAPY I 153 
 01339206 OPERATION RESEARCH 1-396 
13:00 - 16:0000000133 INNOVATIVE THINKING 1-396 
 00009133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 318 
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 1
 00520212 TOUR PLANNING AND ORGANIZING 1
 00520622 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST II 111 
 00539206 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 119 
 00549221 RESEARCH METHODOLOGY IN TOURISM 111 
 01129208 MICROBIOLOGY 148 
 01138409 MEDICINAL CHEMISTRY II 1
 01139408 MEDICINAL CHEMISTRY II 148 
 01329205 AVIATION AND ENVIRONMENT 128 
 วันที่  18 ตุลาคม 2565
09:00 - 11:0000720210 HEALTH TEACHING AND COUNSELING 189 
 00739319 COMMUNITY NURSING I 1110 
 00749316 PRIMARY MEDICAL CARE 198 
 01139412 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY I 147 
09:00 - 12:0000520306 ENGLISH STRUCTURES FOR COMMUNICATION II 1
 00520609 JAPANESE READING AND WRITING WITH ONLINE TOOLS 1
 00539516 CHINESE WRITING I 1
 01339307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1-395 
13:00 - 15:0001119201 MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCES 140 
 01148705 CHROMATOGRAPHY IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 114 
 01159707 CHROMATOGRAPHY IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1
 01159727 INPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 126 
13:00 - 16:0000229417 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT 113 
 00510307 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1
 00529541 CHINA IN THE MODERN WORLD 1
 00539207 CROSS CULTURAL COMMUNICATION 118 
 00549525 CHINESE FOR BUSINESS REPORT AND PRESENTATION 1
 01149509 PHARMACOTHERAPY II 154 
 01329207 PRINCIPLES OF FLIGHT 127 
 วันที่  19 ตุลาคม 2565
09:00 - 11:0000739321 NURSING RESEARCH 1-10111 
 00749320 COMMUNITY NURSING II 198 
09:00 - 12:0000149415 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 1
 00510603 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 1
 00519607 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION II 1
 00520308 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 1
 00520625 JAPANESE LITERATURE 111 
 00539318 BUSINESS WRITING 114 
 00539518 CHINESE TRANSLATION SKILL 1
 00539630 JAPANESE FOR INTERNATIONAL BUSINESS 1
 00710201 BIOCHEMISTRY FOR NURSES 1169 
 01139502 PHARMACOLOGY I 148 
 01310303 PERSONALITY DEVELOPMENT FOR SERVICE 1
 01318303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 1
13:00 - 14:0001119301 PHARMACY ORIENTATION AND ETHICS 140 
13:00 - 15:0001158524 PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS AND PATIENT COUNSELING 120 
 01159514 PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS AND PATIENT COUNSELING 135 
13:00 - 16:0000229407 FINANCIAL MANAGEMENT 115 
 00520213 TOUR GUIDING 1
 00520608 BUSINESS JAPANESE CONVERSATION I 110 
 00529512 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 1
 00539216 TOURISM MARKETING 119 
 00549220 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 111 
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 3
 01349404 AIR CARGO MANAGEMENT 1-5146 
 วันที่  20 ตุลาคม 2565
09:00 - 11:0000720302 CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS 189 
 00729211 HUMAN DEVELOPMENT AND HEALTH PROMOTION 1
 01119203 GENERAL BIOLOGY 140 
 01138415 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 1
 01139413 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 147 
 01149419 PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 151 
 01158712 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 112 
 01159704 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 1
 01159726 OUTPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 126 
09:00 - 12:0000000145 THAI FOR COMMUNICATION 1-1,3-4103 
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 1
 00520311 ENGLISH WRITING SKILLS 1
 00529338 ENGLISH FOR STANDARDIZED TEST 125 
 00529514 CHINESE READING I 1
 00530615 JAPANESE READING AND WRITING FOR BUSINESS AFFAIRS 110 
 01128404 PHARMACEUTIC I 1
 01129403 PHARMACEUTICS I 146 
 01339312 AVIATION SAFETY AND SECURITY 1-395 
13:00 - 16:0000239412 ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS 116 
 00520205 INFORMATION TECHNOLOGY FOR TOURISM 1
 01310301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1
 01319301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1
 วันที่  21 ตุลาคม 2565
09:00 - 11:0000720209 HEALTH AND HEALTH ASSESSMENT 1-1389 
 00739313 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 1111 
 00749317 NURSING ADMINISTRATION 198 
09:00 - 12:0000149501 SOLAR POWER GENERATION 1
 00520627 JAPANESE FOR CREATIVE PRESENTATION I 1
 00539319 ACADEMIC WRITING 114 
 01129210 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 147 
 01329208 PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY 126 
13:00 - 16:0000229432 LAW AND NON-LIFE INSURANCE OPERATIONS 130 
 00520626 ASPECTS OF JAPAN 111 
 00529238 THAI HERITAGE FOR TOURISM 119 
 00539506 CHINESE GRAMMAR 1
 01339204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 1-396 
 วันที่  26 ตุลาคม 2565
13:00 - 15:0000549222 SEMINAR ON TOURISM 111 
 วันที่  30 ตุลาคม 2565
09:00 - 12:0001510202 MODERN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 5131 
 01520210 STRATEGIC MANAGEMENT 5177 
 01529208 STRATEGIC MANAGEMENT 51
 01539306 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 53-5484 
13:00 - 16:0000000115 ASEAN STUDIES 5142 
 00009115 ASEAN STUDIES 51
 01520211 PUBLIC POLICY AND PLANNING 5178 
 01529209 PUBLIC POLICY AND PLANNING 51
 01539304 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 5129 
 01549219 ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 5341 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: