เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  21 สิงหาคม 2559
15:00 - 17:009718310 CARING FOR CLIENTS WITH MENTAL HEALTH PROBLEMS 7134 
 วันที่  11 กันยายน 2559
09:00 - 12:0000008122 ENGLISH II 7115 
 00838309 LEADERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT 5316 
 01318301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 7116 
 01338313 AIRLINE BUSINESS 7121 
 01348403 AIRPORT MANAGEMENT 7122 
 01519202 MANAGEMENT ETHICS 5184 
13:00 - 16:0000008124 ENGLISH IV 7121 
 00838201 RESEARCH IN PUBLIC ADMINISTRATION 5315 
 01318303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 7133 
 01519201 MODERN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 5184 
 วันที่  15 ตุลาคม 2559
09:00 - 12:0000008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 5511 
13:00 - 16:0000008130 SCIENCE AND SOCIETY 5511 
 วันที่  16 ตุลาคม 2559
09:00 - 12:0000518341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 5511 
13:00 - 16:0000528342 ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS 5511 
 วันที่  30 ตุลาคม 2559
09:00 - 12:0000008124 ENGLISH IV 5311 
 00018119 PREPARATORY ENGLISH 51
 00019119 PREPARATORY ENGLISH 5179 
 01318201 AVIATION MATHEMATICS 7133 
 01338207 DATABASE SYSTEM FOR AVIATION 7122 
 01348405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 7121 
13:00 - 16:0000008132 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 7116 
 00838312 ENVIRONMENT MANAGEMENT 5318 
 01328204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 7117 
 01337307 AVIATION SAFETY 71
 01338312 AVIATION SAFETY 7121 
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 7121 
 วันที่  27 พฤศจิกายน 2559
09:00 - 12:0000008117 THAI FOR COMMUNICATION 5511 
 วันที่  28 พฤศจิกายน 2559
09:00 - 11:0001147439 DRUG STORE MANAGEMENT 1
 01158732 COMMUNITY PHARMACY MANAGEMENT 125 
09:00 - 12:0000007123 ENGLISH III 2-2,9-9
 00008121 ENGLISH I 4-6,8-10160 
 00008122 ENGLISH II 41-47199 
 00008123 ENGLISH III 1-3,5-5,7-9285 
 00008124 ENGLISH IV 41-48209 
 00009121 ENGLISH I 1-3,5-7,9-10251 
 00009123 ENGLISH III 1-1,3-316 
 00018119 PREPARATORY ENGLISH 1-228 
 00019119 PREPARATORY ENGLISH 1-220 
 00147512 AIR CONDITIONING 1
 00148520 AIR CONDITIONING 1
 00548601 BUSINESS ENGLISH 125 
 01347406 AVIATION MAKETING AND REVENUE MANAGEMENT 1
13:00 - 15:0000738311 MATERNITY-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 1100 
 01138302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 143 
 01147433 PHARMACEUTICAL CARE IN DRUG STORE 1
 01148145 FUNCTIONAL FOODS 1
 01148518 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY 150 
13:00 - 16:0000119212 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1
 00137316 FLUID MECHANICS I 1
 00138314 FLUID MECHANICS 110 
 00228402 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 154 
 00248341 SEMINAR IN MARKETING 1
 00438204 CIVIL PROCEDURE LAW I 1
 00448204 INTELLECTUAL PROPERTY LAW 111 
 00528212 PASSENGER TRANSPORTATION FOR TOURISM 136 
 00538334 BUSINESS TRANSLATION I 116 
 00938412 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICES 121 
 01158524 PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS AND PATIENT COUNSELING 137 
 01318303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 1-5262 
 01438602 SAMPLING AND ANALYSIS OF INDUSTRIAL HYGIENE 111 
 วันที่  29 พฤศจิกายน 2559
09:00 - 12:0000007122 ENGLISH II 1
 00007124 ENGLISH IV 4
 00008122 ENGLISH II 1-1,3-3,5-594 
 00008124 ENGLISH IV 1-5148 
 00009122 ENGLISH II 5
 00448202 BANKRUPTCY LAW AND REHABILITATION 110 
 00548602 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION 124 
 00728305 FUNDAMENTAL NURSING 1-1394 
 01328308 AVIATION AND ENVIRONMENT 1-5218 
 01418301 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 140 
 01438308 BASIC HEALTH SERVICES 139 
13:00 - 14:0001148305 PHARMACY PROFESSIONAL LEADERSHIP 136 
13:00 - 15:0000519606 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION I 126 
 01158522 DRUG CARE IN HIGH RISK PATIENTS 149 
13:00 - 16:0000117302 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING 1
 00119302 COMPUTER PROGRAMMING 124 
 00128308 MANUFACTURING PROCESSES 1
 00147513 INTERNAL COMBUSTION ENGINE 1
 00148510 INTERNAL COMBUSTION ENGINE 1
 00318203 PHOTOGRAPHY AND MOTION PICTURE 1
 00438212 TAX LAW 110 
 00519311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 118 
 00528311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS 127 
 00748315 LEADERSHIPS AND NURSING MANAGEMENT 195 
 00948316 ASSURANCE AND MAINTENANCE INFORMATION SECURITY SYSTEM 111 
 01118203 GENERAL CHEMISTRY 152 
 01119103 GENERAL CHEMISTRY 121 
 01318301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-5240 
 01337311 AIR TRAFFIC FORECAST 1
 01347402 AIRPORT MANAGEMENT 5
 01348403 AIRPORT MANAGEMENT 1-5211 
 01438502 NOISE AND VIBRATION 112 
 01438603 BASIC ENGINEERING FOR INDUSTRIAL HYGIENE 111 
 01447541 LEADERSHIP AND HEALTH TEAM DEVELOPMENT 125 
 01447632 NOISE, VIBRATION AND NUISANCE CONTROL 120 
 01447741 PRACTICUM IN INDUSTRIAL HYGIENE 132 
 วันที่  30 พฤศจิกายน 2559
09:00 - 10:0001118301 PHARMACY ORIENTATION AND ETHICS 153 
09:00 - 11:0000728313 HEALTH ASSESSMENT 1-6,8-1394 
 01158704 PRODUCT DEVELOPMENT II 1
09:00 - 12:0000008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 1-594 
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 1-497 
 00118319 FUNDAMENTAL OF MATHEMATICS 1
 00119210 FUNDAMENTAL OF MATHEMATICS 1
 00128404 ELECTRICAL MEASUREMENTS AND INSTRUMENTS 1
 00137509 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 1
 00138401 ELECTRONIC CIRCUITS 113 
 00138507 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 1
 00148401 POWER PLANTS AND SUBSTATIONS 1
 00248201 STRATEGIC MANAGEMENT 157 
 00338319 ELECTRONIC MASS MEDIA PRODUCTION 118 
 00428211 CRIMINAL LAW:OFFENCES I 112 
 00518502 CHINESE PRONUNCIATION 119 
 00538506 CHINESE GRAMMAR 110 
 00719301 CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS 1112 
 00928306 COMPUTER ORGANIZATION 132 
 01138133 NATURAL PRODUCTS 115 
 01138505 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY III 141 
 01158740 PHARMACOTHERAPY III 125 
 01327214 OPERATION RESEARCH 5
 01338206 OPERATION RESEARCH 1-6227 
 01418202 PHYSICS 140 
 01428302 ENVIRONMENTAL HEALTH 144 
 01438401 ECONOMICS IN PUBLIC HEALTH 115 
 01438505 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 120 
 01447421 STRATEGIC MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 178 
13:00 - 15:0000728316 INFORMATION TECHNOLOGY FOR NURSING 1-295 
 01147350 COMMUNITY PHARMACY 1
 01148304 COMMUNITY PHARMACY 150 
13:00 - 16:0000008129 MATHEMATICAL THINKING SKILL 117 
 00008130 SCIENCE AND SOCIETY 135 
 00008132 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1-3114 
 00009132 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 132 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 133 
 00128604 BASIC ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING 1
 00138612 OPERATING SYSTEMS 1
 00138708 QUALITY CONTROL 1
 00418201 FUNDAMENTALS OF LAW 114 
 00438206 CRIMINAL PROCEDURE LAW I 1
 00448201 LEGAL PROFESSION 111 
 00528214 TOUR OPERATOR AND TRAVEL AGENCY MANAGEMENT 135 
 00528504 CHINESE III 112 
 00548219 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 122 
 01328204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 1-5203 
 01337216 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 1-1,5-5
 วันที่  1 ธันวาคม 2559
09:00 - 11:0000728209 PATHOPHYSIOLOGY 1-294 
 00748317 COMMUNITY NURSING 196 
 01118103 GENERAL BIOLOGY 1
 01118204 GENERAL BIOLOGY 153 
 01119105 GENERAL BIOLOGY 131 
 01128211 ANATOMY AND PHYSIOLOGY II 149 
 01129122 DERMAL PATHOPHYSIOLOGY 1
 01138509 TOXICOLOGY AND CLINICAL TOXICOLOGY 138 
 01447739 SAFETY ENGINEERING 132 
09:00 - 12:0000008120 MUSIC APPRECIATION 1-2109 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 220 
 00137524 NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERS 1
 00138513 NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING 112 
 00138613 DATA COMMUNICATION 1
 00138639 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1
 00218501 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1-6231 
 00228431 INTERNATIONAL MARKETING 135 
 00238541 FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM 144 
 00328208 PRINCIPLES OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS 1
 00428203 LAW OF OBLIGATION 112 
 00438323 JUVENILE DELINQUENCY LAW 1
 00519601 BUSINESS JAPANESE I 124 
 00538516 CHINESE WRITING I 110 
 00538517 CHINESE WRITING II 113 
 00928310 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 121 
 01128122 DERMAL PATHOLOGY AND PHARMACOLOGY 1
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1-5207 
 01428208 BIOCHEMISTRY 143 
 01438403 FAMILY HEALTH CARE 115 
 01438503 WATER QUALITY ANALYSIS 113 
 01438601 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE 111 
 01447538 COMMUNITY EMPOWERMENT AND SUSTAINABLE HEALTH DEVELOPMENT 125 
 01447634 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARDS 120 
 01519201 MODERN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 124 
13:00 - 15:0000719203 BIOLOGY FOR HEALTH SCIENCES 1112 
 01147404 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 1
 01148147 DRUG AND COSMETICS MARKETING 1
 01148701 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 117 
 01158731 DRUG MARKETING AND DETAILING 121 
13:00 - 16:0000008133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 140 
 00138705 OPERATIONS RESEARCH FOR ENGINEERS 1
 00218301 PRINCIPLES OF MARKETING 1-261 
 00219504 PRINCIPLES OF MARKETING 123 
 00238501 MANAGERIAL ACCOUNTING 151 
 00418202 PERSONS LAW 114 
 00438213 LABOR LAW 1
 00518501 CHINESE I 120 
 00519202 PRINCIPLES OF MARKETING 240 
 00528304 INTRODUCTION TO LINGUISTICS 116 
 00538205 TOURIST BEHAVIORS 147 
 00538315 PRINCIPLES OF TRANSLATION 119 
 00838302 HUMAN RESOURCES EVALUATION 120 
 วันที่  2 ธันวาคม 2559
09:00 - 10:0001148516 DRUG ABUSE 148 
09:00 - 11:0000738310 CHILD AND ADOLESCENT NURSING 1100 
 01148146 SERVICES BUSINESS IN BEAUTY AND HEALTH 1
09:00 - 12:0000007107 THAI WAYS 1
 00008107 THAI WAYS OF LIFE 1-3272 
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 2-345 
 00148402 POWER SYSTEM PROTECTION 1
 00228502 TAXATION I 1
 00238202 BUSINESS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 146 
 00238536 COST ACCOUNTING II 115 
 00338214 ENGLISH FOR COMMUNICATION ARTS 117 
 00438322 CRIMINAL INVESTIGATION 110 
 00518201 TOURISM INDUSTRY 1
 00519201 TOURISM INDUSTRY 141 
 00547223 RESEARCH METHOD FOR TOURISM 1
 00548220 RESEARCH METHOD IN TOURISM 121 
 00930221 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 1
 00938410 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 113 
 01138412 PHARMACOGNOSY I 147 
 01418201 GENERAL CHEMISTRY 141 
 01438404 COMMUNITY NUTRITION 114 
 01438507 AIR QUALITY MEASUREMENT 112 
 01438605 OCCUPATIONAL MEDICINE 111 
 01447539 HEALTH IMPACTS ASSESMENT 125 
 01447636 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND CLEAN TECHNOLOGY 121 
 01447740 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT 132 
13:00 - 14:0001128405 PHARMACEUTIC LABORATORY I 147 
13:00 - 15:0000748319 SEMINAR IN NURSING PROFESSION 1119 
 01129121 RAW MATERIALS IN COSMETIC PRODUCTS 112 
 01138132 RAW MATERIAL IN COSMETIC PRODUCT 111 
 01148517 OUTPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 150 
 01148708 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 111 
13:00 - 16:0000128603 DISCRETE MATHEMATICS 1
 00137313 ENGINEERING ECONOMY 1
 00138706 ENGINEERING ECONOMY 127 
 00248541 FINANCIAL REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS 118 
 00328210 CROSS - CULTURAL COMMUNICATION 110 
 00338430 NEW MEDIA IN SOCIAL NETWORK ERA 130 
 00428205 SPECIFIC CONTRACT I 111 
 00438210 ADMINISTRATIVE LAW 1
 00528534 CHINA IN THE MODERN WORLD 113 
 00529611 JAPANESE WRITING FOR COMMUNICATION 110 
 00538216 TOURISM MARKETING 140 
 00538316 BUSINESS CONVERSATION 118 
 00538536 BUSINESS ADMINISTRATION IN CHINESE CULTURE 113 
 00910201 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1
 00917302 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1
 00918204 INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY 139 
 00918302 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM 110 
 01318201 AVIATION MATHEMATICS 1-5217 
 01428210 BIOSTATISTICS 144 
 วันที่  6 ธันวาคม 2559
09:00 - 11:0000008113 SPORTS AND RECREATION 1-2150 
 00009113 SPORTS AND RECREATION 129 
 00138414 POWER QUALITY 112 
 00719205 ANATOMY 1-6112 
 00738314 PRIMARY MEDICAL CARE 1100 
 01138506 PHARMACOLOGY LABORATORY 141 
 01147431 CLINICAL SKILL IN DRUG THERAPY MONITORING 1
 01148420 INDUSTRIAL PHARMACY I 140 
 01158523 CLINICAL SKILL IN DRUG THERAPY MONITORING 136 
 0730324 PRIMARY MEDICAL CARE 1
09:00 - 12:0000148606 NETWORK DESIGN AND MANAGEMENT 1
 00218402 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 144 
 00219506 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 123 
 00228532 INTERMEDIATE ACCOUNTING II 1
 00238201 OPERATIONS MANAGEMENT 143 
 00318201 PRINCIPLES OF COMMUNICATION ARTS 1
 00338215 LAW AND ETHICS FOR MASS MEDIA 115 
 00448203 INTERNATIONAL TRADE LAW 110 
 00518341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 1
 00528505 CHINESE IV 1
 00537220 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS MANAMENT 1
 00538354 FRENCH IV 112 
 00538518 CHINESE TRANSLATION SKILL 110 
 00548545 CHINESE USAGE IV 125 
 00838312 ENVIRONMENT MANAGEMENT 123 
 00938418 ELECTRONIC COMMERCE TECHNOLOGY 114 
 00948318 ENGLISH LANGUAGE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 111 
 01118201 PHYSICS 153 
 01119102 PHYSICS 124 
 01338313 AIRLINE BUSINESS 1-6224 
 01428207 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 147 
 01438501 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING 1
 01438604 INDUSTRIAL SAFETY 111 
 01447635 ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT 143 
 01447738 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS 132 
 01448513 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 114 
13:00 - 15:0001148143 COSMETIC PRODUCT DEVELOPMENT II 1
 01148421 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY I 141 
13:00 - 16:0000128305 ENGINEERING MECHANICS 1
 00128315 ENGINEERING MECHANICS I 1
 00138614 DATABASE SYSTEM DESIGN 1
 00138732 FUNDAMENTALS OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 1
 00238537 AUDITING 119 
 00428206 SPECIFIC CONTRACT II 110 
 00438214 PUBLIC INTERNATIONAL LAW 114 
 00528215 TOUR GUIDING 134 
 00528303 ENGLISH STRUCTURES FOR COMMUNICATION II 115 
 00528514 CHINESE READING I 112 
 00529603 BUSINESS JAPANESE III 110 
 00538239 THAI HERITAGE FOR TOURISM 144 
 00548538 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 113 
 00728208 PHARMACOLOGY FOR NURSES 194 
 00848201 ENGLISH FOR PUBLIC ADMINISTRATION 120 
 00918303 INTRODUCTION TO INFORMATION MANAGEMENT 151 
 00937343 NETWORKING AND INTERNET TECHNOLOGY 1
 00938312 DATA COMMUNICATION AND NETWORKING 122 
 01128213 MICROBIOLOGY 144 
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 1-5204 
 วันที่  7 ธันวาคม 2559
09:00 - 12:0000008111 MAN AND SOCIETY 124 
 00009111 HUMAN AND SOCIETY 114 
 00128401 ELECTRIC CIRCUITS 1
 00138405 MICROPROCESSORS 113 
 00138644 WEB TECHNOLOGY 1
 00238433 IMPORT – EXPORT MANAGEMENT AND CUSTOMS 149 
 00238554 FINANCIAL MANAGEMENT 136 
 00248238 MANAGERIAL FORECASTING TECHNIQUES 113 
 00248339 MARKETING RESEARCH 1
 00538524 BIOGRAPHY OF CHINESE THINKERS AND LEADERS 112 
 00538525 CHINESE WISDOM AND PHILOSOPHY 114 
 00838311 PUBLIC SERVICE AND PEOPLE PARTICIPATION 125 
 00928203 APPLIED MATHEMETICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 118 
 00928305 INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEM 120 
 01118205 ORGANIC CHEMISTRY I 157 
 01129123 ANALYTICAL CHEMISTRY I 111 
 01138128 ANALYTICAL CHEMISTRY I 117 
 01138410 PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 147 
 01158309 COST CONTROL FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS 139 
 01338207 DATABASE SYSTEM FOR AVIATION 1-6235 
 01437732 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS 132 
 01447540 HEALTH PROJECT MANAGEMENT AND EVALUATION 125 
 01447633 ENVIRONMENTAL QUALITY ANALYSIS 120 
13:00 - 14:0001147348 DRUG EVALUATION 1
 01148514 DRUG USE EVALUATION 149 
13:00 - 15:0000719201 ORGANIC CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCES 1112 
 01129124 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I 111 
 01138129 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I 115 
 01138411 PHARMACEUTICAL ANALYSIS LABORATORY I 142 
13:00 - 16:0000128306 ELECTRICAL ENGINEERING 110 
 00138616 COMPUTER ORGANIZATION ARCHITECTURE AND MICROCOMPUTER DESIGN 1
 00148403 HIGH VOLTAGE ENGINEERING 110 
 00318202 SPEECH COMMUNICATION 1
 00338318 COMMUNICATION FOR PERSUASION 120 
 00428209 FAMILY LAW 112 
 00438201 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION III 1
 00518503 CHINESE II 116 
 00528352 FRENCH II 1
 00529614 JAPANESE READING FOR COMMUNICATION 110 
 00538318 BUSINESS WRITIING 118 
 00538345 ENGLISH FOR MANAGEMENT AND MARKETING 113 
 00538355 FRENCH FOR HOTEL AND TOURISM BUSINESS 1
 00548543 CHINESE USAGE II 1
 00548546 CHINESE FOR TOURISM AND HOTEL BUSINESS 1
 00918304 INTERNET AND WEB TECHNOLOGY 126 
 01317204 GENERAL PHYSICS 2
 01328306 AVIATION PHYSICS 1-5216 
 01519202 MANAGEMENT ETHICS 124 
 วันที่  8 ธันวาคม 2559
09:00 - 11:0001148148 LAW AND ETHICS FOR COSMETIC AND HEALTH PRODUCT 1
09:00 - 12:0000007106 SOCIETY AND ECONOMICS 1
 00008106 ECONOMICS FOR LIVING 120 
 00008112 PSYCHOLOGY FOR LIFE 1-2219 
 00118202 MATHEMATICS Il 121 
 00138730 INDUSTRIAL POLLUTION 1
 00228501 BUSINESS FINANCE 111 
 00238435 INTERNATIONAL FINANCE AND BANKING 130 
 00248542 SEMINAR IN ACCOUNTING 118 
 00338427 COMMUNICATION PLANNING AND EVALUATION 133 
 00438326 ECONOMIC CRIMES LAW 110 
 00518521 GENERAL KNOWLEDGE OF CHINA 118 
 00528213 TOUR PLANNING AND ORGANIZATION 134 
 00528343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 136 
 00538206 CROSS CULTURAL COMMUNICATION 144 
 00538535 BUSINESS LAWS AND INVESTMENT IN CHINA 112 
 00547225 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 1
 00728210 NUTRITION AND DIET THERAPY FOR NURSES 196 
 00838309 LEADERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT 121 
 00937371 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS II 1
 00938405 DATABASE APPLICATION PROGRAMMING 122 
 01128501 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY I 142 
 01437731 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 130 
 01438402 PUBLIC HEALTH PHARMACOLOGY 114 
 01438606 WORK PHYSIOLOGY 111 
13:00 - 15:0000719202 PHYSICS IN NURSING 1112 
 01138134 FRAGRANCES AND AROMATHERAPY 111 
 01148513 CLINICAL PHARMACOKINETICS 145 
13:00 - 16:0000138720 SYSTEM ENGINEERING 1
 00147514 POWER PLANT ENGINEERING 1
 00148511 POWER PLANT ENGINEERING 1
 00238366 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN RETAILING 116 
 00328207 BROADCASTING MEDIA 1
 00338429 MEDIA AND SPECIAL EVENTS 117 
 00428201 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIN I 113 
 00438203 NEGOTIABLE INSTRUMENTS LAW 114 
 00528312 ENGLISH READING SKILLS 115 
 00528512 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 112 
 00538332 ENGLISH FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATION 120 
 00818201 INTRODUCTION TO LAW 1
 00948317 SOCIAL CONTEXT AND ETHICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY PROFESSIONAL 119 
 01118202 PHYSICS LABORATORY 152 
 01138409 MEDICINAL CHEMISTRY II 150 
 01347405 AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT 3
 01348405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 1-5204 
 วันที่  9 ธันวาคม 2559
09:00 - 11:0000529608 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION III 1
 01138130 COSMETIC SCIENCE I 111 
 01148713 COSMETIC SCIENCE I 112 
09:00 - 12:0000008117 THAI FOR COMMUNICATION 1-4140 
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 2-8264 
 00128602 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 1
 00138407 ELECTRICAL MACHINES 113 
 00238337 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 111 
 00238539 ADVANCED ACCOUNTING I 121 
 00248239 SEMINAR IN MANAGEMENT 113 
 00248436 INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGY MANAGEMENT 116 
 00338425 CURRENT AFFAIRS ANALYSIS 117 
 00428216 BUSINESS LAW AND BUSINESS ENVIRONMENT 154 
 00538235 FRONT OFFICE MANAGEMENT 133 
 00928307 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 111 
 01118106 BIOCHEMISTRY 1
 01129110 BIOCHEMISTRY 111 
 01328307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1-5213 
 01338312 AVIATION SAFETY 1-6227 
13:00 - 15:0001118401 PHARMACEUTICAL CALCULATIONS 158 
 01119101 CALCULUS 125 
 01138507 DISPENSING PHARMACY I 133 
 01148519 INPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 150 
 01158712 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 112 
13:00 - 16:0000118204 GENERAL PHYSICS I 1
 00118206 GENERAL PHYSICS Il 1
 00119211 GENERAL PHYSICS 1
 00137507 MACHINE DESIGN I 1
 00138506 MACHINE DESIGN 1
 00218502 INTRODUCTION TO ACCOUNTING 1
 00219501 FUNDAMENTAL ACCOUNTING I 123 
 00238434 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 145 
 00238461 BUSINESS OPERATIONS IN CHINA 129 
 00238553 SOFTWARE PACKAGE FOR ACCOUNTING 118 
 00248437 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS 113 
 00428213 PRINCIPLE OF PUBLIC LAW 112 
 00438346 INSURANCE LAW 1
 00528313 ENGLISH WRITING SKILLS 123 
 00538317 BUSINESS READING 120 
 00548323 SEMINAR ON BUSINESS ENGLISH USAGE 117 
 00948428 SPECIAL TOPICS IN WEB AND INTERNET TECHNOLOGY 118 
 01128404 PHARMACEUTIC I 153 
 01158741 PHARMACOTHERAPY IV 125 
 วันที่  11 ธันวาคม 2559
09:00 - 12:0000008117 THAI FOR COMMUNICATION 7133 
 01338206 OPERATION RESEARCH 7121 
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 7122 
13:00 - 16:0000008112 PSYCHOLOGY FOR LIFE 7130 
 00218501 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 7125 
 01327212 PRINCIPLES OF ACCOUNTING AND FINANCE 71
 วันที่  13 ธันวาคม 2559
09:00 - 12:0000818203 THAI POLITICS, SOCIAL AND ECONOMY 1
 01428209 MATHEMATICS AND STATISTICS FOR HEALTH SCIENCE 142 
 01437532 PUBLIC HEALTH COMMUNICATION 123 
 01438307 INFECTIOUS AND NON-INFECTIOUS DISEASE 135 
13:00 - 16:0000238338 STRATEGY AND MARKETING PLANNING 114 
 00428215 RESEARCH METHODOLOGY IN LAW AND LEGAL WRITING 112 
 00438348 CLERICAL LAW 1
 วันที่  18 ธันวาคม 2559
09:00 - 12:0000009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 5182 
 00528312 ENGLISH READING SKILLS 5316 
13:00 - 16:0000009117 THAI FOR COMMUNICATION 5181 
 00518341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 5316 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: