เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  15 กรกฏาคม 2566
09:00 - 12:0000129413 ILLUMINATION ENGINEERING 6012 
 00149411 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 60
13:00 - 16:0000139402 PRINCIPLE OF ENERGY ENGINEERING 6014 
 วันที่  16 กรกฏาคม 2566
09:00 - 12:0000129203 MATHEMATICS III 6012 
 00139414 ELECTRICAL POWER SYSTEM 60
13:00 - 16:0000110201 MATHEMATICS I 6023 
 00119201 MATHEMATICS I 60
 00139308 CONTROL SYSTEMS 6012 
 00139404 ELECTRICAL SAFETY 6011 
 วันที่  22 กรกฏาคม 2566
09:00 - 12:0001429302 BIOSTATISTICS 6023 
 วันที่  23 กรกฏาคม 2566
09:00 - 12:0001439503 PUBLIC HEALTH RESEARCH 6031 
 วันที่  31 กรกฏาคม 2566
09:00 - 11:0000000121 ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE 1-4146 
 00000123 PREPARATION FOR ENGLISH COMPREHENSIVE EXAMINATION 127 
 00009123 ENGLISH III 234 
 00520339 BASIC FRENCH CONVERSATION 1
 00600123 PREPARATION FOR ENGLISH COMPREHENSIVE EXAMINATION 1
 วันที่  3 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000000124 ENGLISH EXIT EXAM 1
 00000127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 2-374 
 00000143 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 112 
 00009127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 122 
 00220401 INFORMATION SYSTEM AND BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT 1
 00510603 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 118 
 00520310 ENGLISH LINGUISTICS 1
 00530316 ENGLISH CONTEMPORARY LITERATURE 1
 00549526 CHINESE LITERATURE 1
09:00 - 12:0001138409 MEDICINAL CHEMISTRY II 1
 01139408 MEDICINAL CHEMISTRY II 145 
13:00 - 15:0000239412 ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS 112 
 00510201 TOURISM INDUSTRY 1
 00539506 CHINESE GRAMMAR 1
 00720205 PATHOPHYSIOLOGY FOR NURSES 177 
 00729210 PATHOPHYSIOLOGY 1
 01149419 PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 153 
 วันที่  4 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000000114 MODERN ENTREPRENEURSHIP 140 
 00220408 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 1
 00520308 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 1
 00520607 BUSINESS JAPANESE I 1
 00529338 ENGLISH FOR STANDARDIZED TEST 1
 00540334 ENGLISH FOR STANDARDIZED TESTS 1
 00549323 SEMINAR ON BUSINESS ENGLISH USAGE 113 
 00700502 DISASTER NURSING 187 
 00710202 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 1-380 
 00720303 FUNDAMENTAL NURSING 1-1377 
 00739309 EMERGENCY AND DISASTERS NURSING 1
 00749317 NURSING ADMINISTRATION 1101 
 01119203 GENERAL BIOLOGY 1
 01320306 AVIATION LOGISTICS 1
09:00 - 11:0301339206 OPERATION RESEARCH 123 
09:00 - 12:0001129210 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 132 
 01149306 PHARMACY ADMINISTRATION 146 
13:00 - 15:0000239419 LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 113 
 00530234 MICE MANAGEMENT 1
 00539518 CHINESE TRANSLATION SKILL 1
 01139413 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 141 
13:00 - 15:3001310201 AVIATION MATHEMATICS 117 
 วันที่  7 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000510307 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1
 00510601 BASIC JAPANESE I 112 
 00519311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1
 00530304 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1
 00530614 BUSINESS JAPANESE CONVERSATION III 1
 00539554 CHINESE USAGE IV 1
 00730306 ADULT NURSING II 187 
 00739306 ADULT NURSING II 110 
 01139302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 144 
 01320205 AVIATION AND ENVIRONMENT 110 
09:00 - 12:0001129208 MICROBIOLOGY 135 
 01149509 PHARMACOTHERAPY II 126 
13:00 - 15:0000000139 SPREADSHEET SOFTWARE APPLICATION 1-280 
 00000140 DIGITAL MEDIA FOR PRESENTATIONS 129 
 00009135 HUMAN AND ENVIRONMENT 125 
 00520328 ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 1
 00529345 ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 113 
 00530613 BUSINESS JAPANESE III 1
 00549221 RESEARCH METHODOLOGY IN TOURISM 117 
 00549525 CHINESE FOR BUSINESS REPORT AND PRESENTATION 1
 00720206 PHARMACOLOGY FOR NURSES 177 
 01339204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 123 
 วันที่  8 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000510501 CHINESE I 1
 00520306 ENGLISH STRUCTURES FOR COMMUNICATION II 1
 00529548 CHINESE FOR OFFICE USAGE 1
 00530206 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 1
 00530615 JAPANESE READING AND WRITING FOR BUSINESS AFFAIRS 1
 00539317 BUSINESS READING 1
 00720207 NUTRITION AND DIET THERAPY 177 
 00749316 PRIMARY MEDICAL CARE 1110 
 01139411 INDUSTRIAL PHARMACY I 149 
 01320311 AIRLINE OPERATIONS 110 
 01339313 AIRLINE BUSINESS 122 
13:00 - 15:0000220422 ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT 1
 00239411 ENTERPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT 114 
 00510211 TRANSPORTATION FOR TOURISM 1
 00549519 READING IN CHINESE PRINTED MEDIA 1
 01139412 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY I 147 
 01310301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 118 
 วันที่  9 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000520311 ENGLISH WRITING SKILLS 1
 00520608 BUSINESS JAPANESE CONVERSATION I 1
 00529334 BUSINESS TRANSLATION 113 
 00530317 BUSINESS TRANSLATION 1
 00730307 MATERNAL-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 187 
 00739313 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 1
09:00 - 12:0001129403 PHARMACEUTICS I 135 
 01149508 PHARMACOTHERAPY I 128 
13:00 - 15:0000229426 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT 113 
 00510602 BASIC JAPANESE CONVERSATION I 112 
 00520622 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST II 1
 00530235 THAI HERITAGE AND WISDOM FOR TOURISM 1
 00549220 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 116 
 01310303 PERSONALITY DEVELOPMENT FOR SERVICE 117 
 วันที่  10 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000210404 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 120 
 00219405 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1
 00520625 JAPANESE LITERATURE 1
 00529545 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 1
 00549322 LANGUAGE RESEARCH 113 
 00720210 HEALTH TEACHING AND COUNSELING 177 
 01149305 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 132 
 01320208 PRINCIPLES OF AVIATION ORGANIZATION MANAGEMENT 1
 01329208 PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY 1
09:00 - 12:0001139502 PHARMACOLOGY I 159 
13:00 - 15:0000520609 JAPANESE READING AND WRITING WITH ONLINE TOOLS 1
 00539516 CHINESE WRITING I 1
 01339312 AVIATION SAFETY AND SECURITY 122 
13:00 - 16:0001119202 GENERAL CHEMISTRY 1
 01129206 BIOCHEMISTRY 133 
 วันที่  11 สิงหาคม 2566
09:00 - 10:3000720302 CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS 177 
09:00 - 11:0000519503 CHINESE II 1
 00520303 MARKETING AND ENTREPRENEURSHIP SKILLS 1
 00529343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 118 
 00529346 ENGLISH FOR LOGISTICS 113 
 00530315 ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING 1
 00710201 BIOCHEMISTRY FOR NURSES 180 
 00730208 EPIDEMIOLOGY 186 
 00749320 COMMUNITY NURSING II 1101 
 01149304 RESEARCH METHODOLOGY 145 
09:00 - 12:0001320304 AIRPORT OPERATIONS 110 
13:00 - 15:0000520232 FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 1
 00520626 ASPECTS OF JAPAN 1
 00529233 FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 118 
 00539517 CHINESE WRITING II 1
 01339307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 122 
13:00 - 16:0001139409 PHARMACOGNOSY I 148 
 วันที่  21 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0001159705 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 120 
 01159727 INPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 132 
 วันที่  23 สิงหาคม 2566
13:00 - 15:0001159726 OUTPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 132 
 วันที่  24 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0001159707 CHROMATOGRAPHY IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 118 
 01159736 DRUG MARKETING AND DETAILING 130 
 วันที่  25 สิงหาคม 2566
09:00 - 10:0001158712 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 1
 01159704 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 119 
 วันที่  28 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0001159701 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 121 
 01159725 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY 133 
 วันที่  30 สิงหาคม 2566
13:00 - 15:0001159424 PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY 152 
 วันที่  31 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0001159730 NUTRITION AND DIET THERAPY 131 
 วันที่  1 กันยายน 2566
09:00 - 11:0001158525 EVALUATION OF CLINICAL RESEARCH PAPER 1
 01159309 EVALUATION OF PHARMACEUTICAL RESEARCH ARTICLES 167 
 วันที่  16 กันยายน 2566
09:00 - 12:0000129306 ELECTRIC CIRCUITS 6013 
 00149503 BUILDING AUTOMATION SYSTEMS 60
13:00 - 16:0000149405 RENEWABLE ENERGY 6013 
 00149416 PROJECT FEASIBILITY STUDY 6011 
 วันที่  17 กันยายน 2566
09:00 - 12:0000110203 GENERAL PHYSICS I 6023 
 00119204 GENERAL PHYSICS I 60
 00129403 THERMAL SCIENCE 6013 
13:00 - 16:0000139412 POWER ELECTRONICS 6011 
 วันที่  15 ตุลาคม 2566
13:00 - 16:0000239562 TAXATION FOR IMPORT AND EXPORT 81
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]