เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  23 กรกฏาคม 2565
09:00 - 12:0001429302 BIOSTATISTICS 7130 
 วันที่  1 สิงหาคม 2565
09:00 - 11:0000000121 ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE 1-1,3-4,7-7112 
 00000123 PREPARATION FOR ENGLISH COMPREHENSIVE EXAMINATION 1-1,7-717 
 00008123 ENGLISH III 1
 00009121 ENGLISH I 639 
 00009123 ENGLISH III 1-1,3-6201 
 00529343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 127 
 00530613 BUSINESS JAPANESE III 1
 00539605 BUSINESS JAPANESE V 1
 00720303 FUNDAMENTAL NURSING 1-1289 
 00749317 NURSING ADMINISTRATION 199 
 01158731 DRUG MARKETING AND DETAILING 1
 01159736 DRUG MARKETING AND DETAILING 125 
09:00 - 12:0000139404 ELECTRICAL SAFETY 1
 01139409 PHARMACOGNOSY I 147 
13:00 - 15:0000519501 CHINESE I 1
 00529345 ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 1
 00539317 BUSINESS READING 114 
 01148303 RESEARCH METHODOLOGY 1
 01149304 RESEARCH METHODOLOGY 151 
 01349403 AIRPORT MANAGEMENT 1-5146 
 วันที่  2 สิงหาคม 2565
09:00 - 11:0000000127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 4-588 
 00009124 ENGLISH IV 1
 00009127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 1-397 
 00510601 BASIC JAPANESE I 1
 00520607 BUSINESS JAPANESE I 110 
 00529545 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 1
 00709502 THAI WISDOM AND HEALTH CARE 1-3110 
 01139411 INDUSTRIAL PHARMACY I 148 
 01149305 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 156 
09:00 - 12:0001119202 GENERAL CHEMISTRY 141 
13:00 - 15:0000210404 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 112 
 00219405 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1
 00520625 JAPANESE LITERATURE 111 
 00529504 CHINESE III 1
 01148701 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 119 
 01159705 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 1
 01310303 PERSONALITY DEVELOPMENT FOR SERVICE 1
 01318303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 1
 วันที่  3 สิงหาคม 2565
09:00 - 11:0000000114 MODERN ENTREPRENEURSHIP 117 
 00009111 HUMAN AND SOCIETY 248 
 00009116 MUSIC APPRECIATION 118 
 00520303 MARKETING AND ENTREPRENEURSHIP SKILLS 1
 00529336 BUSINESS PRESENTATION AND REPORT 114 
 00710202 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 1-280 
 01349406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1-5147 
09:00 - 12:0000149416 PROJECT FEASIBILITY STUDY 1
 01129206 BIOCHEMISTRY 140 
13:00 - 15:0000510307 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1
 00519503 CHINESE II 1
 00529552 CHINESE USAGE II 1
 00539217 FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM 119 
 00539623 JAPANESE TRANSLATION FOR BUSINESS 1
 01138302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 1
 01139302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 148 
13:00 - 15:3001339206 OPERATION RESEARCH 1-392 
13:00 - 16:0000149502 ENERGY STORAGE TECHNOLOGY 1
 01149306 PHARMACY ADMINISTRATION 152 
 วันที่  4 สิงหาคม 2565
09:00 - 11:0000000143 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 114 
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 1-2112 
 00239419 LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 111 
 00530615 JAPANESE READING AND WRITING FOR BUSINESS AFFAIRS 110 
 00549525 CHINESE FOR BUSINESS REPORT AND PRESENTATION 1
 01119203 GENERAL BIOLOGY 140 
 01138415 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 1
 01139413 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 147 
 01329208 PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY 126 
09:00 - 12:0001128404 PHARMACEUTIC I 1
 01129403 PHARMACEUTICS I 146 
13:00 - 15:0000529238 THAI HERITAGE FOR TOURISM 119 
 00530208 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS FOR TOURISM 1
 00549220 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 111 
 00720205 PATHOPHYSIOLOGY FOR NURSES 189 
 00729211 HUMAN DEVELOPMENT AND HEALTH PROMOTION 1
 01310301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1
 01319301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1
 วันที่  5 สิงหาคม 2565
08:00 - 11:0000520306 ENGLISH STRUCTURES FOR COMMUNICATION II 1
09:00 - 11:0000229402 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 114 
 00520608 BUSINESS JAPANESE CONVERSATION I 110 
 00529338 ENGLISH FOR STANDARDIZED TEST 125 
 00720207 NUTRITION AND DIET THERAPY 189 
 00739310 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING 1111 
 00749316 PRIMARY MEDICAL CARE 199 
 01149419 PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 151 
 01158712 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 112 
 01159704 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 1
 01159726 OUTPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 126 
 01339307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1-395 
09:00 - 12:0000149420 ELECTRIC VEHICLE DRIVES CONTROL SYSTEM 1
13:00 - 15:0000000139 SPREADSHEET SOFTWARE APPLICATION 1-280 
 00009130 SCIENCE AND SOCIETY 140 
 00520205 INFORMATION TECHNOLOGY FOR TOURISM 1
 01329207 PRINCIPLES OF FLIGHT 127 
13:00 - 16:0001129210 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 145 
 วันที่  8 สิงหาคม 2565
09:00 - 11:0000210402 PRINCIPLES OF MARKETING 112 
 00219403 PRINCIPLES OF MARKETING 1
 00510602 BASIC JAPANESE CONVERSATION I 1
 00519607 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION II 1
 00520310 ENGLISH LINGUISTICS 1
 00530614 BUSINESS JAPANESE CONVERSATION III 1
 00539316 PRINCIPLES OF TRANSLATION 113 
 00539320 LANGUAGE AND CULTURE FOR BUSINESS 113 
 00720206 PHARMACOLOGY FOR NURSES 189 
 00739319 COMMUNITY NURSING I 1110 
 01159725 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY 126 
 01339313 AIRLINE BUSINESS 1-394 
09:00 - 12:0000239423 CROSS CULTURAL MANAGEMENT AND COMMUNICATION 113 
 01149508 PHARMACOTHERAPY I 153 
13:00 - 15:0000000144 ENTERPRISE IN THE 21st CENTURY 133 
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 1
 00520212 TOUR PLANNING AND ORGANIZING 1
 00539206 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 119 
 00549221 RESEARCH METHODOLOGY IN TOURISM 111 
 00710201 BIOCHEMISTRY FOR NURSES 1-280 
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 3
 01349404 AIR CARGO MANAGEMENT 1-5146 
13:00 - 16:0001129208 MICROBIOLOGY 148 
 01138409 MEDICINAL CHEMISTRY II 1
 01139408 MEDICINAL CHEMISTRY II 148 
 วันที่  9 สิงหาคม 2565
09:00 - 11:0000229417 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT 113 
 00520609 JAPANESE READING AND WRITING WITH ONLINE TOOLS 1
 00539516 CHINESE WRITING I 1
 00720210 HEALTH TEACHING AND COUNSELING 189 
 01139412 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY I 147 
 01329306 LOGISTICS MANAGEMENT 125 
09:00 - 12:0000149415 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 1
13:00 - 15:0000529541 CHINA IN THE MODERN WORLD 1
 00539207 CROSS CULTURAL COMMUNICATION 118 
 00739212 EPIDEMIOLOGY 1111 
 01119201 MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCES 140 
 01148705 CHROMATOGRAPHY IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 114 
 01159707 CHROMATOGRAPHY IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1
 01159727 INPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 126 
 01339312 AVIATION SAFETY AND SECURITY 1-395 
13:00 - 16:0001149509 PHARMACOTHERAPY II 154 
 วันที่  10 สิงหาคม 2565
09:00 - 11:0000520308 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 1
 00520622 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST II 111 
 00529512 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 1
 00539318 BUSINESS WRITING 114 
 00739321 NURSING RESEARCH 1-10111 
 00749320 COMMUNITY NURSING II 199 
 01329205 AVIATION AND ENVIRONMENT 128 
09:00 - 12:0001139502 PHARMACOLOGY I 148 
13:00 - 14:0001119301 PHARMACY ORIENTATION AND ETHICS 140 
13:00 - 15:0000520213 TOUR GUIDING 1
 00539216 TOURISM MARKETING 119 
 00539518 CHINESE TRANSLATION SKILL 1
 00539630 JAPANESE FOR INTERNATIONAL BUSINESS 1
 01148708 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 119 
 01159701 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 1
13:00 - 15:3001310201 AVIATION MATHEMATICS 110 
 01319201 AVIATION MATHEMATICS 1
 วันที่  11 สิงหาคม 2565
09:00 - 11:0000249424 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT AND STRATEGY 116 
 00520311 ENGLISH WRITING SKILLS 1
 00520627 JAPANESE FOR CREATIVE PRESENTATION I 1
 00539319 ACADEMIC WRITING 114 
 00539506 CHINESE GRAMMAR 1
 00720302 CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS 189 
 00739313 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 1111 
 01349405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 1-5145 
09:00 - 12:0000149501 SOLAR POWER GENERATION 1
13:00 - 15:0000239412 ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS 116 
 00520626 ASPECTS OF JAPAN 111 
 00529514 CHINESE READING I 1
 01339204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 1-396 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]