เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รวมทั้งนักศึกษาที่ลาออกเข้าใหม่)
ให้มาถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 23 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง) ตามวัน – เวลาที่กำหนด ตรวจสอบวันถ่ายรูป!

ให้นักศึกษาบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาให้เรียบร้อย และพิมพ์ใบระเบียนประวัติมายื่นกับ
สำนักบริการการศึกษาในวันที่มาถ่ายรูป โดยสามารถดูขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติได้
ที่นี่ ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่!
หมายเหตุ : ในกรณีที่ข้อมูลชื่อ – สกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาไม่ถูกต้อง
ให้นักศึกษามาแจ้งแก้ไขข้อมูลที่เคาเตอร์สำนักบริการการศึกษา ก่อนการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2561
 2.กำหนดการลงทะเบียนล่าช้าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนมากที่สุด)    
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2561
 3.กำหนดการเพิ่ม/เพิกถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนมากที่สุด)    
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2561
 4.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2561(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงควบรายวิชา/ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ มากกว่า 22 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 1/2561
สามารถลงทะเบียนทาง Internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]