เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา    
  ประกาศเรื่อง
 1.วิธีตรวจสอบตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 (เรียนออนไลน์)(ด่วนมากที่สุด)    

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2563
 2.เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 บันทึกประวัตินักศึกษา(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รวมทั้งนักศึกษาที่ลาออกเข้าใหม่)
บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา โดยสามารถดูขั้นตอนการบันทึกระเบียนประวัติได้
ที่นี่ ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่!
หมายเหตุ : ในกรณีที่ข้อมูลชื่อ – สกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาไม่ถูกต้อง
ให้นักศึกษามาแจ้งแก้ไขข้อมูลที่สำนักบริการการศึกษา (Add Line : @363ojlfo)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2563
 3.สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (PLACEMENT TEST) (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เตรียมความพร้อม สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (PLACEMENT TEST) ในระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2563

***ขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบ E-mail ของมหาวิทยาลัย (mail.eau.ac.th)
รูปแบบเมล์นักศึกษา รหัสนักศึกษา@stu.eau.ac.th***

**หากไม่ได้รับ Email สามารถแจ้งมายังสำนักบริการการศึกษา (Add Line : @363ojlfo)**
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2563
 4.การใช้ห้องเรียนภาคการศึกษาที่1/2563 (ด่วนมากที่สุด)    
เรียน อาจารย์ผู้สอน
   ห้องเรียนที่ระบุในตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนหลังสอบกลางภาค

   ***สำหรับห้องเรียนที่จะใช้ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา (วันที่ 8 กรกฎาคม 2563) ถึง สอบกลางภาค (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์) อยู่ในระหว่างการดำเนินการ***
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 5.ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาค 1/2563(ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงควบรายวิชา/ขอลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
มากกว่า 22 หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
สามารถลงทะเบียนทาง Internet
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 มิถุนายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อคำร้องที่อนุมัติแล้ว คลิก>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2563
 6.กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ด่วนมาก)    
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่าช้า ทาง Internet (มีค่าธรรมเนียม)
เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาทาง Internet (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 29/6/2563 ถึงวันที่ 16/7/2563
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 7.สำนักบริการการศึกษาเปิดให้บริการ(ด่วน)    
สำนักบริการการศึกษาเปิดให้บริการปกติในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยนักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางไลน์ของสำนักบริการการศึกษา
โดยสามารถ Add Line : @363ojlfo ได้ตามปกติ

ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2563
 8.ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์(ด่วน)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องทั่วไปออนไลน์ สำหรับกรณีต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังอ.ที่ปรึกษา เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. ใบประกาศค่าเล่าเรียน (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)
  2. ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย (กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง)

ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected] (กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน)
  1. เกรดรีพอต
  2. ใบรับรองนักศึกษา (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน)
  3. ใบ Transcript (ฉบับนักศึกษาปัจจุบัน)
  4. ใบ Transcript ภาษาไทย (ฉบับสภาฯ อนุมัติ)

ประเภทที่ 2 ไม่มีค่าธรรมเนียม
ขั้นตอนการดำเนินการ ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป / กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน / ส่ง E-mail มายังสบก. [email protected]
  1. โครงสร้างหลักสูตร

หมายเหตุ : บัญชีโอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย” ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 148-6-00715-5

ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤษภาคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]