เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
  
3
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
4
A302
8:30 - 11:30
00629407-3(1) การจัดการการเงิน [อ.ศศิร์รัช]
LCD (L2)
48
20
5
 
A302
8:30 - 11:30
00628501-3(1) การเงินธุรกิจ [อ.ศศิร์รัช]
LCD (L2)
48
1
1
5
A303
8:30 - 11:30
01338312-1(2) นิรภัยการบิน [อ.บุญมี, อ.สุรเดช]
LCD(L2)
48
45
43
6
A304
8:30 - 11:30
01128404-1(1) เภสัชกรรม 1 [ผศ.วิเชียร, อ.อลงกต, อ.ภาณุวัฒน์, อ.กะรัตเพชร]
LCD (L2)
50
55
45
7
A307
8:30 - 11:30
00429209-1(1) กฎหมายลักษณะครอบครัว [ดร.สุกิจ]
(LCD)L2
48
20
13
8
A308
8:30 - 11:30
01338206-1(4) การวิจัยดำเนินงาน [ดร.เขมณัฏฐ์, อ.วิษณุ]
(LCD)L2
40
45
43
9
A403
8:30 - 10:30
00438210-1(1) กฎหมายปกครอง [อ.ดนัย]
LCD (L2)
48
20
10
10
A404
8:30 - 10:30
01138507-1(1) เภสัชกรรมจ่ายยา 1 [รศ.อัจฉรา, อ.ปวันรัตน์, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.อิทธิชัย, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, อ.ปิยะธิดา]
LCD (L2)
50
55
45
11
A405
8:30 - 11:30
00539632-1(1) ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว [อ.Yoshie]
LCD (L2)
20
8
8
12
-
       --- ว่าง ---
LCD(L2)
20
  
13
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
14
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
15
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
16
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์
10
  
17
C207
8:30 - 11:30
00009121-1(1) ภาษาอังกฤษ 1 [อ.วัศยา]
LCD
80
52
51
18
C208
8:30 - 11:30
00139407-1(1) ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 [ผศ.ปฏิภาณ, อ.ณัฐพงศ์, ผศ.ธนากร]
Lab Elec1
15
18
12
19
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec
15
  
20
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
22
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
23
C304
8:30 - 11:30
01319201-1(2) คณิตศาสตร์การบิน [อ.จันทราภา]
LCD
80
50
40
 
C304
8:30 - 11:30
01318201-1(2) คณิตศาสตร์การบิน [อ.จันทราภา]
LCD
80
5
5
24
C305
8:30 - 11:30
01428209-1(1) คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ [อ.ธนาพันธ์]
(LCD)
40
30
17
25
C306
8:30 - 11:30
01338207-1(5) ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบิน [อ.รัชกฤช]
(LCD)
48
50
41
26
C307
10:30 - 12:30
01129123-1(1) เคมีวิเคราะห์ 1 [รศ.นวลศรี, รศ.ดร.ฉันทนา]
LCD
60
15
13
 
C307
10:30 - 12:30
01138410-1(1) เภสัชวิเคราะห์ 1 [รศ.นวลศรี, รศ.ดร.ฉันทนา]
LCD
60
55
34
 
C307
8:30 - 10:30
01148515-1(1) การบริการเภสัชสนเทศ [อ.ภาณุวัฒน์, อ.ปวันรัตน์, อ.อิทธิชัย, อ.ปิยะธิดา, อ.กะรัตเพชร]
LCD
60
60
34
27
C308
10:30 - 11:30
01148305-1(1) ความเป็นผู้นำทางวิชาชีพเภสัชกรรม [อ.รัชนี, อ.ภาณุวัฒน์, ผศ.นิสามณี]
L2 (LCD)
60
60
41
28
C309
8:30 - 11:30
01318301-1(6) ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินทั่วไป [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, ร.ต.สุชาติ, อ.ขวัญชัย, อ.ประเมิน, พันจ่าอากาศเอกสมเกียรติ]
LCD
48
3
0
29
-
       --- ว่าง ---
Lab Com1
45
  
30
-
       --- ว่าง ---
Lab Com2
45
  
31
C312
8:30 - 12:30
00938417-1(1) เหมืองข้อมูลเบื้องต้น [อ.สายสุนีย์]
Lab Com3
45
15
13
32
C401
8:30 - 11:30
00009123-1(3) ภาษาอังกฤษ 3 [อ.กฤตทรรศ]
L2 (LCD)
48
50
37
33
C424
8:30 - 11:30
01539214-1(1) การจัดการการบริการ [ดร.อรทิณี]
L2 (LCD)
48
30
25
34
C425
8:30 - 11:30
01448511-1(1) มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด [อ.นันทวุฒิ]
L2 (LCD)
48
20
7
35
C426
8:30 - 11:30
00539316-1(1) หลักการแปล [อ.ภาวนา]
L2 (LCD)
48
23
13
36
C501
8:30 - 11:30
00009123-1(2) ภาษาอังกฤษ 3 [Mr.David Dwayne]
L2(LCD)
48
45
23
37
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
38
C513
8:30 - 11:30
01119202-1(1) เคมีทั่วไป [อ.ประไพพิศ, รศ.นวลศรี, ดร.วิโรจน์]
L1 (LCD)
80
57
47
 
C513
8:30 - 11:30
01118203-1(1) เคมีทั่วไป [อ.ประไพพิศ, รศ.นวลศรี, ดร.วิโรจน์]
L1 (LCD)
80
5
1
 
C513
8:30 - 11:30
01119103-1(1) เคมีทั่วไป [อ.ประไพพิศ, รศ.นวลศรี, ดร.วิโรจน์]
L1 (LCD)
80
20
8
39
C514
8:30 - 11:30
01319301-1(6) ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินทั่วไป [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, ร.ต.สุชาติ, อ.ขวัญชัย, อ.ประเมิน, พันจ่าอากาศเอกสมเกียรติ]
L4 (LCD)
80
50
47
40
C604
8:30 - 11:30
00218501-1(1) หลักการบัญชี [อ.บุณยวีร์]
L1 (LCD)
80
50
44
41
C606
8:30 - 11:30
00009123-1(1) ภาษาอังกฤษ 3 [ผศ.ดร.ศิริวิจิตร]
L1 (LCD)
150
47
23
 
C606
8:30 - 11:30
00008123-1(1) ภาษาอังกฤษ 3 [ผศ.ดร.ศิริวิจิตร]
L1 (LCD)
150
8
5
42
-
       --- ว่าง ---
LCD
68
  
43
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
44
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะIT
10
  
45
M110
8:30 - 11:30
9719202-6(1) อาหารและระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย [ดร.กัลยา, อ.ทิพวัลย์]
(LCD)
210
122
93
 
M110
8:30 - 11:30
9719303-6(1) สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม [ดร.กัลยา, อ.มัตติกา, อ.เสาวนีย์]
(LCD)
210
122
93
46
M111
8:30 - 10:30
00739321-1(1) การวิจัยทางการพยาบาล [อ.ศุภามณ, รศ.ดร.มณีรัตน์, อ.กัลยภรณ์]
(LCD)
210
11
10
 
M111
8:30 - 10:30
00739321-1(2) การวิจัยทางการพยาบาล [อ.ศุภามณ, น.อ.หญิง ดร.โสพรรณ, อ.กัลยภรณ์]
(LCD)
210
11
10
 
M111
8:30 - 10:30
00739321-1(3) การวิจัยทางการพยาบาล [อ.ศุภามณ, อ.วันเพ็ญ, อ.กัลยภรณ์]
(LCD)
210
11
10
 
M111
8:30 - 10:30
00739321-1(4) การวิจัยทางการพยาบาล [อ.ศุภามณ, พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
(LCD)
210
11
10
 
M111
8:30 - 10:30
00739321-1(5) การวิจัยทางการพยาบาล [อ.ศุภามณ, อ.เสาวนีย์, อ.กัลยภรณ์]
(LCD)
210
10
10
 
M111
8:30 - 10:30
00739321-1(6) การวิจัยทางการพยาบาล [อ.ศุภามณ, อ.กัลยภรณ์]
(LCD)
210
10
10
 
M111
8:30 - 10:30
00739321-1(7) การวิจัยทางการพยาบาล [อ.สาริณีย์, อ.ศุภามณ, อ.กัลยภรณ์]
(LCD)
210
10
9
 
M111
8:30 - 10:30
00739321-1(8) การวิจัยทางการพยาบาล [อ.ศุภามณ, อ.อนันต์ตรี, อ.กัลยภรณ์]
(LCD)
210
10
10
 
M111
8:30 - 10:30
00739321-1(9) การวิจัยทางการพยาบาล [อ.ศุภามณ, อ.สุพิณญา, อ.กัลยภรณ์]
(LCD)
210
10
10
 
M111
8:30 - 10:30
00739321-1(10) การวิจัยทางการพยาบาล [อ.ศุภามณ, อ.กัลยภรณ์]
(LCD)
210
10
10
47
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
48
M210
8:30 - 10:30
00719203-1(1) ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ [อ.ทิพวัลย์]
L1 (LCD)
60
50
47
49
M211
8:30 - 10:30
00719202-1(1) ฟิสิกส์ทางการพยาบาล [อ.อนิรุทธิ์]
L4 (PLASMA)
60
50
47
50
M212
10:30 - 12:30
01438606-1(1) สรีรวิทยาในการทำงาน [อ.กิตติ]
L1 (LCD)
40
22
16
51
M213
9:00 - 11:00
00729210-1(1) พยาธิสรีรวิทยา [พันตำรวจโทหญิงอังธนา, อ.ทิพวัลย์, อ.นันท์นภัส]
L1 (LCD)
40
41
41
52
M214
8:30 - 11:30
01319303-1(5) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ [อ.สุกัญญา, อ.จตุพล]
L1 (LCD)
60
50
46
 
M214
8:30 - 11:30
01318303-1(5) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ [อ.สุกัญญา, อ.จตุพล]
L1 (LCD)
60
3
0
53
-
       --- ว่าง ---
L1 (PLASMA)
60
  
54
M216
8:30 - 11:30
00009121-1(3) ภาษาอังกฤษ 1 [อ.กุลศิริ]
L1 (LCD)
100
50
40
55
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
56
M313
8:30 - 11:30
00938312-1(1) การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย [อ.สุปราณี]
L1 [LCD]
40
30
24
57
-
       --- ว่าง ---
L1 [Plasma]
60
  
58
M315
8:30 - 12:30
01418201-1(1) เคมีทั่วไป [อ.จเรวัตร]
L1 [LCD]
60
60
13
59
S107
8:30 - 11:30
00129305-1(1) กลศาสตร์วิศวกรรม [อ.ธีรพงศ์]
LCD
50
26
25
 
S107
8:30 - 11:30
00128305-1(1) กลศาสตร์วิศวกรรม [อ.ธีรพงศ์]
LCD
50
1
1
60
S108
8:30 - 11:30
00009117-1(1) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [อ.ชวัลภา]
LCD
50
44
28
 
S108
8:30 - 11:30
00008117-1(1) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [อ.ชวัลภา]
LCD
50
6
4
61
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]