เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
  
3
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
4
A302
8:30 - 11:30
00609122-3(1) ภาษาอังกฤษ 2 [Mr.David Dwayne]
LCD (L2)
48
20
5
 
A302
8:30 - 11:30
00608122-3(1) ภาษาอังกฤษ 2 [Mr.David Dwayne]
LCD (L2)
48
5
1
5
A303
8:30 - 11:30
01328203-1(1) สถิติการบิน [ดร.เขมณัฏฐ์]
LCD(L2)
48
48
48
6
A304
8:30 - 11:30
01128406-1(1) เภสัชกรรม 2 [ผศ.วิเชียร, อ.รัชนี, อ.อลงกต, อ.เอกชัย]
LCD (L2)
50
50
36
7
A307
8:30 - 11:30
00638463-3(1) การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย [Mr.Mohsen]
(LCD)L2
48
30
14
8
-
       --- ว่าง ---
(LCD)L2
40
  
9
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
40
  
10
A403
8:30 - 11:30
01328309-1(4) การบริการจราจรทางอากาศ [อ.บุญมี, อ.คมสันต์]
LCD (L2)
48
48
45
11
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
50
  
12
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
20
  
13
A405/1
8:30 - 17:00
24000110-4(2) หลักการนิเทศการศึกษา [ผศ.ดร.ปองสิน]
LCD(L2)
20
4
4
 
A405/1
9:00 - 16:00
24000112-4(2) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา [รศ.ดร.สุรชัย]
LCD(L2)
20
4
4
 
A405/1
9:00 - 16:00
24000113-4(2) การบริหารทรัพยากรการศึกษา [รศ.ดร.สุรชัย]
LCD(L2)
20
4
4
 
A405/1
9:00 - 16:00
24000114-4(2) การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน [รศ.ประกอบ]
LCD(L2)
20
4
4
14
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
15
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
16
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
17
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์
10
  
18
C207
8:30 - 10:30
01148422-1(1) เภสัชอุตสาหกรรม 2 [อ.เพชรพงศ์, ผศ.วิเชียร, อ.อลงกต]
LCD
80
60
44
19
C208
8:30 - 11:30
00129306-1(1) วงจรไฟฟ้า [ผศ.ธนากร]
Lab Elec1
15
18
15
 
C208
8:30 - 11:30
00128401-1(1) วงจรไฟฟ้า [ผศ.ธนากร]
Lab Elec1
15
2
1
20
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
22
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
23
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
24
C304
8:30 - 11:30
01319305-1(6) ระบบการขนส่งทางอากาศ [อ.สุกัญญา, อ.เกรียงไกร]
LCD
62
50
44
 
C304
8:30 - 11:30
01318305-1(6) ระบบการขนส่งทางอากาศ [อ.สุกัญญา, อ.เกรียงไกร]
LCD
62
10
7
25
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
40
  
26
C306
8:30 - 11:30
00009124-1(2) ภาษาอังกฤษ 4 [อ.รพีพัฒน์]
(LCD)
48
20
14
 
C306
8:30 - 11:30
00008124-1(2) ภาษาอังกฤษ 4 [อ.รพีพัฒน์]
(LCD)
48
22
19
27
C307
8:30 - 10:30
01138510-1(1) เภสัชกรรมจ่ายยา 2 [รศ.อัจฉรา, อ.ปวันรัตน์, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.รัตนาภรณ์, อ.อิทธิชัย, อ.ธนกฤต, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, อ.ปิยะธิดา, อ.กะรัตเพชร]
LCD
60
55
40
 
C307
10:30 - 12:30
01158737-1(1) ระบาดวิทยาของยา [อ.ภาณุวัฒน์, รศ.ดร.สุพัตรา, อ.กะรัตเพชร]
LCD
60
40
25
28
C308
8:30 - 11:30
01319304-1(3) การดำเนินงานท่าอากาศยาน [เรืออากาศตรีพงศธร, อ.กมล, นาวาโทอูนนที, อ.ชัยชนะ, อ.ธวัชชัย]
L2 (LCD)
60
50
44
 
C308
8:30 - 11:30
01318304-1(3) การดำเนินงานท่าอากาศยาน [เรืออากาศตรีพงศธร, อ.กมล, นาวาโทอูนนที, อ.ชัยชนะ, อ.ธวัชชัย]
L2 (LCD)
60
5
1
29
C309
8:30 - 11:30
00009117-1(2) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [อ.ชวัลภา]
LCD
48
50
46
30
C310
8:30 - 11:30
00009131-1(1) สารสนเทศเชิงสถิติ [อ.จันทราภา]
Lab Com1
45
40
39
 
C310
8:30 - 11:30
00008131-1(1) สารสนเทศเชิงสถิติ [อ.จันทราภา]
Lab Com1
45
5
1
31
-
       --- ว่าง ---
Lab Com2
45
  
32
C312
8:00 - 12:00
00938314-1(1) การจัดการโครงการในงานสารสนเทศ [ดร.สุคนธ์ทิพย์]
Lab Com3
45
25
14
33
C401
8:30 - 10:30
00438211-1(1) กฎหมายการควบคุมฝ่ายปกครอง [อ.ดนัย]
L2 (LCD)
48
20
10
34
C424
8:30 - 11:30
00529314-1(1) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ [อ.จริยาพร]
L2 (LCD)
48
22
14
 
C424
8:30 - 11:30
00528313-1(1) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ [อ.จริยาพร]
L2 (LCD)
48
5
2
35
C425
8:30 - 11:30
01328311-1(2) การขนส่งสินค้าทางอากาศ [อ.ปริญ, อ.เจริญ, อ.อดุลย์รัตน์]
L2 (LCD)
48
45
44
36
C426
8:30 - 11:30
00539624-1(1) วรรณกรรมญี่ปุ่น [อ.จิราวัฒน์]
L2 (LCD)
48
20
8
37
C501
8:30 - 11:30
01319302-1(7) ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินเฉพาะ [อ.ประวิทย์, อ.สัมพันธ์, อ.อดุลย์รัตน์]
L2(LCD)
48
50
38
 
C501
8:30 - 11:30
01318302-1(7) ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินเฉพาะ [อ.ประวิทย์, อ.สัมพันธ์, อ.อดุลย์รัตน์]
L2(LCD)
48
5
0
38
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
39
C513
8:30 - 10:30
01118206-1(1) เคมีฟิสิคัล [อ.วราภรณ์]
L1 (LCD)
80
60
49
 
C513
8:30 - 10:30
01119108-1(1) เคมีเชิงฟิสิกส์ [อ.วราภรณ์]
L1 (LCD)
80
10
7
 
C513
10:30 - 11:30
01118210-1(1) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 [ผศ.ดร.รุ้งตะวัน, รศ.ปภาวดี, อ.กฤษดา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, อ.กะรัตเพชร]
L1 (LCD)
80
60
49
40
C514
8:30 - 11:30
00009121-1(1) ภาษาอังกฤษ 1 [อ.นฤมล]
L4 (LCD)
80
60
25
41
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
80
  
42
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
150
  
43
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
44
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะIT
10
  
45
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
210
  
46
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
210
  
47
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
48
M210
8:30 - 11:30
00009124-1(1) ภาษาอังกฤษ 4 [อ.เทพมานพ]
L1 (LCD)
60
1
1
 
M210
8:30 - 11:30
00008124-1(1) ภาษาอังกฤษ 4 [อ.เทพมานพ]
L1 (LCD)
60
51
50
49
-
       --- ว่าง ---
L4 (PLASMA)
60
  
50
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
40
  
51
M214
8:30 - 11:30
00719208-1(1) เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล [อ.ทิพวัลย์]
L1 (LCD)
60
47
38
52
M215
8:30 - 11:30
00719206-1(1) สรีรวิทยา [พันตำรวจโทหญิงอังธนา]
L1 (PLASMA)
60
51
46
53
M216
8:30 - 11:30
00009121-1(2) ภาษาอังกฤษ 1 [อ.กุลชลี]
L1 (LCD)
100
41
22
 
M216
8:30 - 11:30
00008121-1(2) ภาษาอังกฤษ 1 [อ.กุลชลี]
L1 (LCD)
100
30
11
54
M310
8:30 - 11:30
01319202-1(4) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการสำหรับการบิน [อ.สุปราณี]
L1 (LCD)
60
50
45
 
M310
8:30 - 11:30
01318202-1(4) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการสำหรับการบิน [อ.สุปราณี]
L1 (LCD)
60
5
3
55
M313
8:30 - 11:30
00529215-1(1) การบริการธุรกิจการบิน [อ.ลัดดาวรรณ, อ.อัตตนาถ, อ.ปัญญาดา, อ.ลัดดากร]
L1 [LCD]
40
35
28
56
M314
8:30 - 11:30
01438504-1(1) มลพิษทางอากาศ [อ.ฐาปกรณ์]
L1 [Plasma]
60
35
26
57
M315
9:00 - 11:00
00019119-1(1) เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ [อ.ภาวนา]
L1 [LCD]
60
30
3
 
M315
9:00 - 11:00
00018119-1(1) เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ [อ.ภาวนา]
L1 [LCD]
60
27
1
58
-
       --- ว่าง ---
LCD
50
  
59
-
       --- ว่าง ---
LCD
50
  
60
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]