เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
A212
8:30 - 11:30
00648438-3(1) การวิจัยในธุรกิจระหว่างประเทศ [Dr.Adriano Prates do]
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
5
1
 
A212
8:30 - 11:30
00608123-3(1) ภาษาอังกฤษ 3 [Mr.Orville]
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
5
1
3
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
4
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
48
  
5
A303
9:00 - 12:00
01128502-1(1) พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 2 [ผศ.วิทยา, อ.อังคณา, อ.กฤษดา, ผศ.นิสามณี, ดร.ธนาทิพย์, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง]
LCD(L2)
48
5
5
6
A304
8:30 - 12:30
01129125-1(1) เคมีวิเคราะห์ 2 [รศ.นวลศรี, รศ.ดร.ฉันทนา]
LCD (L2)
50
4
2
7
A307
8:30 - 12:30
01138135-1(1) เคมีวิเคราะห์ 2 [รศ.นวลศรี, รศ.ดร.ฉันทนา]
(LCD)L2
48
1
1
8
-
       --- ว่าง ---
(LCD)L2
40
  
9
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
48
  
10
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
50
  
11
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
20
  
12
A405/1
8:30 - 16:30
24000116-4(2) การพัฒนาวิชาชีพและผลงานทางวิชาการ [ผศ.ดร.ปองสิน]
LCD(L2)
20
4
4
13
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
14
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
15
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
16
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์
10
  
17
-
       --- ว่าง ---
LCD
80
  
18
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec1
15
  
19
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec
15
  
20
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
22
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
23
-
       --- ว่าง ---
LCD
62
  
24
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
40
  
25
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
48
  
26
-
       --- ว่าง ---
LCD
60
  
27
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
60
  
28
-
       --- ว่าง ---
LCD
48
  
29
-
       --- ว่าง ---
Lab Com1
45
  
30
-
       --- ว่าง ---
Lab Com2
45
  
31
-
       --- ว่าง ---
Lab Com3
45
  
32
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
33
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
34
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
35
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
36
-
       --- ว่าง ---
L2(LCD)
48
  
37
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
38
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
80
  
39
-
       --- ว่าง ---
L4 (LCD)
80
  
40
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
80
  
41
C606
8:30 - 11:30
00708501-1(1) การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม [รศ.ดร.วันเพ็ญ]
L1 (LCD)
150
3
0
 
C606
8:30 - 11:30
00709501-1(1) การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ [อ.วันเพ็ญ]
L1 (LCD)
150
110
104
42
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
43
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะIT
10
  
44
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
210
  
45
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
210
  
46
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
47
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
48
-
       --- ว่าง ---
L4 (PLASMA)
60
  
49
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
40
  
50
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
51
-
       --- ว่าง ---
L1 (PLASMA)
60
  
52
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
100
  
53
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
54
-
       --- ว่าง ---
L1 [LCD]
40
  
55
-
       --- ว่าง ---
L1 [Plasma]
60
  
56
-
       --- ว่าง ---
L1 [LCD]
60
  
57
-
       --- ว่าง ---
LCD
50
  
58
-
       --- ว่าง ---
LCD
50
  
59
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]