เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
  
3
A214
8:30 - 11:30
00609122-1(1) ภาษาอังกฤษ 2 [Mr.Orville]
ห้องประชุม Inter 2
5
5
5
4
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
5
A302
8:30 - 11:30
01329308-1(2) การอำนวยความสะดวกด้านการบิน [อ.ทวนชัย, อ.กมล, อ.ชูชีพ, นาวาโทอูนนที, อ.วุฒิพงษ์]
LCD (L2)
48
45
31
6
A303
8:30 - 11:30
01329203-1(1) สถิติการบิน [ดร.เขมณัฏฐ์]
LCD(L2)
48
45
28
7
A304
8:30 - 11:30
01339401-1(1) การบริหารสายการบิน [อ.สุกัญญา, อ.สุรเดช, อ.กมลพันธ์, อ.แสงทอง]
LCD (L2)
50
50
40
8
A307
8:30 - 11:30
01329309-1(3) การบริการจราจรทางอากาศ [อ.บุญมี, อ.ขวัญชัย]
(LCD)L2
48
45
33
9
A308
10:00 - 12:00
01138510-1(1) เภสัชกรรมจ่ายยา 2 [รศ.อัจฉรา, อ.ปวันรัตน์, อ.สุรเชษฐ, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.อิทธิชัย, อ.ธนกฤต, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, อ.จุฑาทิพย์, อ.ณัฏฐ์พงศ์]
(LCD)L2
40
25
23
10
-
       --- ว่าง ---
ห้องปฏิบัติการคณะการบิน
54
  
11
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก
40
  
12
A403
8:30 - 11:30
01329311-1(4) การขนส่งสินค้าทางอากาศ [อ.เจริญ, อ.อดุลย์รัตน์, อ.สุธาสินี, อ.ทักษ์พงศ์]
LCD (L2)
48
45
35
13
A404
8:30 - 11:30
01319304-1(1) การดำเนินงานท่าอากาศยาน [อ.กมล, อ.เกรียงศักดิ์, อ.ไพโรจน์]
LCD (L2)
50
50
41
14
A405
10:30 - 12:30
01149148-1(1) การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม [ดร.อาภากร, ดร.ชานิกา, อ.เกศระวี]
LCD (L2)
20
5
5
15
A405/1
8:30 - 11:30
00629410-1(1) การบัญชีเพื่อการจัดการ [Dr.Adriano Prates do]
LCD(L2)
20
5
4
16
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
17
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
18
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
19
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec1
15
  
20
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
22
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
23
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
24
C304
9:00 - 12:00
01139415-1(1) เภสัชเวท 2 [รศ.กัลยา, ผศ.สุรพงษ์, อ.ธีระวัฒน์]
LCD
80
60
42
 
C304
9:00 - 12:00
01138418-1(1) เภสัชเวท 2 [รศ.กัลยา, ผศ.สุรพงษ์, อ.ธีระวัฒน์]
LCD
80
15
0
25
C305
8:30 - 11:30
01158742-1(1) เภสัชกรรมบำบัด 5 [ผศ.วิทยา, อ.อังคณา, ผศ.นิสามณี, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง]
(LCD)
40
40
24
26
C306
8:30 - 11:30
00529338-1(1) ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน [อ.กมลชนก]
(LCD)
48
40
15
27
C307
8:30 - 11:30
01339402-1(5) การบริหารการจราจรทางอากาศ [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, พันจ่าอากาศเอกธนบดี, เรืออากาศโทวรพจน์, อ.ขวัญชัย, พันจ่าอากาศเอกสมเกียรติ, อ.สุธาสินี]
LCD
60
50
38
28
C308
8:30 - 11:30
01319302-1(3) ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินเฉพาะ [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, อ.ประวิทย์, อ.อดุลย์รัตน์, อ.บรรพต]
L2 (LCD)
60
50
39
29
C309
8:30 - 11:30
01319305-1(2) ระบบการขนส่งทางอากาศ [อ.กิตติเชษฐ์, อ.เกรียงไกร]
LCD
60
50
42
30
-
       --- ว่าง ---
Lab Com1
45
  
31
C311
8:30 - 11:30
00139308-1(1) ระบบควบคุม [ผศ.ปฏิภาณ]
Lecture
45
20
13
32
-
       --- ว่าง ---
Lab Com3
45
  
33
C401
8:30 - 11:30
00539626-1(1) ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม [อ.กมลา, อ.จิราวัฒน์, อ.Yoshie, Ms.Akane, อ.กันต์]
L2 (LCD)
48
10
6
34
C424
8:30 - 11:30
00239415-1(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในบริษัทข้ามชาติ [อ.วรรณนิดา]
L2 (LCD)
48
40
13
35
C425
8:30 - 11:30
00239536-1(1) การบัญชีต้นทุน 2 [อ.ธตรฐ]
L2 (LCD)
48
10
7
36
C426
8:30 - 11:30
00439306-1(1) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค [อ.ดนัย]
L2 (LCD)
48
20
19
37
C501
8:30 - 11:30
00510606-1(1) การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน [อ.จิราวัฒน์, อ.Yoshie]
L2(LCD)
48
18
13
38
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
39
C513
8:30 - 11:30
00009124-1(1) ภาษาอังกฤษ 4 [อ.อุบลรัตน์]
L1 (LCD)
80
60
32
40
C514
8:30 - 11:30
01339316-1(3) การบริหารการตลาดและจัดหารายได้ในอุตสาหกรรมการบิน [อ.กิตติเชษฐ์, อ.สุริยะ]
L4 (LCD)
80
50
41
41
C515
8:30 - 11:30
00529342-1(1) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม [อ.ปาริฉัตร]
L2 (LCD)
48
35
15
42
-
       --- ว่าง ---
Lab ไฟฟ้าและพลังงาน
15
  
43
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
80
  
44
C606
8:30 - 11:30
00009113-1(1) กีฬาและนันทนาการ [อ.อภิปราย]
L1 (LCD)
150
120
115
45
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
46
-
       --- ว่าง ---
คณะวิทยาการจัดการ
10
  
47
M110
9:00 - 12:00
9719309-6(1) การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน [ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ, ดร.กัลยา, พันเอกหญิงอัญชลี, อ.พัชรินทร์]
(LCD)
210
110
108
48
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
210
  
49
-
       --- ว่าง ---
Innovation Club
15
  
50
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
51
M210
8:30 - 11:30
01339314-1(4) ภาษาอังกฤษการบิน [อ.ปราชญ์ชนิต]
L1 (LCD)
60
50
49
 
M210
8:30 - 11:30
01338314-1(4) ภาษาอังกฤษการบิน [อ.ปราชญ์ชนิต]
L1 (LCD)
60
5
2
52
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
40
  
53
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
40
  
54
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
55
-
       --- ว่าง ---
L1 (PLASMA)
60
  
56
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
100
  
57
M310
8:30 - 11:30
01129211-1(1) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 [อ.กฤษดา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง]
L1 (LCD)
60
60
50
58
M313
8:30 - 11:30
01438504-1(1) มลพิษทางอากาศ [อ.ฐาปกรณ์]
L1 [LCD]
40
10
9
59
M314
8:30 - 10:30
01139137-1(1) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1 [อ.กฤษดา, ดร.วิโรจน์, ดร.ชานิกา, อ.เกศระวี]
L1 [Plasma]
60
15
4
 
M314
8:30 - 10:30
01148713-1(1) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1 [อ.กฤษดา, ดร.วิโรจน์, ดร.ชานิกา, อ.เกศระวี]
L1 [Plasma]
60
40
18
60
M315
8:30 - 11:30
00009124-1(2) ภาษาอังกฤษ 4 [ผศ.ดร.ศิริวิจิตร]
L1 [LCD]
60
60
38
61
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]