เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
  
3
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
4
A302
8:30 - 11:30
01319305-1(2) ระบบการขนส่งทางอากาศ [อ.สุกัญญา, อ.เกรียงไกร]
LCD (L2)
48
45
41
 
A302
8:30 - 11:30
01318305-1(2) ระบบการขนส่งทางอากาศ [อ.สุกัญญา, อ.เกรียงไกร]
LCD (L2)
48
5
2
5
A303
8:30 - 11:30
01338401-1(3) การบริหารสายการบิน [อ.กิตติเชษฐ์, อ.จตุพล, อ.สัมพันธ์, อ.พริษฐากาญจน์, อ.วิเนตรา, อ.จตุพร, อ.ณัฐนรุตม์, อ.เสาวลักษณ์, อ.พรต]
LCD(L2)
48
50
48
6
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
50
  
7
A307
8:30 - 11:30
01338315-1(1) อุตุนิยมวิทยาการบิน [ร.ต.สุชาติ, อ.ประเมิน]
(LCD)L2
48
50
42
8
A308
8:00 - 10:00
01158735-1(1) โภชนบำบัด [อ.ปิยะธิดา, รศ.ดร.ภญ.สุปราณี]
(LCD)L2
40
40
24
9
-
       --- ว่าง ---
ห้องปฏิบัติการคณะการบิน
54
  
10
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
40
  
11
A403
8:30 - 12:30
01148705-1(1) โครมาโทกราฟีในการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ [รศ.นวลศรี, ดร.ภญ.อารีรัตน์]
LCD (L2)
48
40
9
12
A404
8:30 - 11:30
01319304-1(3) การดำเนินงานท่าอากาศยาน [เรืออากาศตรีพงศธร, อ.กมล, นาวาโทอูนนที, อ.สุรเดช, อ.สุริยะ]
LCD (L2)
50
45
41
 
A404
8:30 - 11:30
01318304-1(3) การดำเนินงานท่าอากาศยาน [เรืออากาศตรีพงศธร, อ.กมล, นาวาโทอูนนที, อ.สุรเดช, อ.สุริยะ]
LCD (L2)
50
5
1
13
A405
8:30 - 11:30
00609124-3(1) ภาษาอังกฤษ 4 [Mr.Orville]
LCD (L2)
20
10
7
 
A405
8:30 - 11:30
00608124-3(1) ภาษาอังกฤษ 4 [Mr.Orville]
LCD (L2)
20
5
5
14
-
       --- ว่าง ---
LCD(L2)
20
  
15
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
16
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
17
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
18
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์
10
  
19
C207
8:30 - 11:30
01329309-1(4) การบริการจราจรทางอากาศ [อ.บุญมี, เรืออากาศโทผดุงพงษ์]
LCD
80
55
49
 
C207
8:30 - 11:30
01328309-1(4) การบริการจราจรทางอากาศ [อ.บุญมี, เรืออากาศโทผดุงพงษ์]
LCD
80
5
2
20
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec1
15
  
21
C209
8:30 - 11:30
00139408-1(1) ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 [ผศ.ปฏิภาณ, ผศ.ธนากร, อ.พงษ์สวัสดิ์]
Lab Elec
15
12
12
22
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
23
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
24
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
25
C304
8:30 - 11:30
01329311-1(5) การขนส่งสินค้าทางอากาศ [อ.อาจารย์ประจำ, อ.เจริญ, อ.อดุลย์รัตน์]
LCD
80
55
49
 
C304
8:30 - 11:30
01328311-1(5) การขนส่งสินค้าทางอากาศ [อ.อาจารย์ประจำ, อ.เจริญ, อ.อดุลย์รัตน์]
LCD
80
5
0
26
C305
8:30 - 11:30
00538517-1(1) การเขียนภาษาจีน 2 [อ.ปุนญิศา]
(LCD)
40
14
11
27
C306
8:30 - 10:30
00438211-1(1) กฎหมายการควบคุมฝ่ายปกครอง [อ.ดนัย]
(LCD)
48
20
7
28
C307
8:30 - 10:30
01138510-1(1) เภสัชกรรมจ่ายยา 2 [รศ.อัจฉรา, อ.ปวันรัตน์, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.รัตนาภรณ์, อ.อิทธิชัย, อ.ธนกฤต, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, อ.ปิยะธิดา, อ.กะรัตเพชร]
LCD
60
55
45
29
C308
8:30 - 11:30
00009121-1(1) ภาษาอังกฤษ 1 [อ.กุลชลี]
L2 (LCD)
60
57
50
 
C308
8:30 - 11:30
00008121-1(1) ภาษาอังกฤษ 1 [อ.กุลชลี]
L2 (LCD)
60
4
4
30
C309
8:30 - 11:30
01319302-1(6) ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินเฉพาะ [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, อ.ประวิทย์, อ.สัมพันธ์, อ.อดุลย์รัตน์, อ.สุริยะ, อ.วิษณุ]
LCD
60
45
38
 
C309
8:30 - 11:30
01318302-1(6) ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินเฉพาะ [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, อ.ประวิทย์, อ.สัมพันธ์, อ.อดุลย์รัตน์, อ.สุริยะ, อ.วิษณุ]
LCD
60
5
0
31
C310
8:00 - 12:00
00938419-1(1) การออกแบบคลังข้อมูล [อ.อารียา]
Lab Com1
45
25
23
32
-
       --- ว่าง ---
Lab Com3
45
  
33
C401
8:30 - 11:30
01338402-1(2) การบริหารการจราจรทางอากาศ [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, พันจ่าอากาศเอกธนบดี, เรืออากาศโทวรพจน์, อ.ขวัญชัย, พันจ่าอากาศเอกสมเกียรติ, อ.สุธาสินี, อ.วิษณุ]
L2 (LCD)
48
50
41
34
C424
8:30 - 11:30
00529341-1(1) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว [อ.นฤมล]
L2 (LCD)
48
30
16
 
C424
8:30 - 11:30
00518341-1(1) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว [อ.เทพมานพ]
L2 (LCD)
48
10
0
35
C425
8:30 - 11:30
00248438-1(1) การวิจัยในธุรกิจระหว่างประเทศ [อ.จันทราภา]
L2 (LCD)
48
40
31
36
C426
8:30 - 11:30
00539622-1(1) การแปลภาษาญี่ปุ่น [อ.จิราวัฒน์]
L2 (LCD)
48
23
16
37
C501
8:30 - 11:30
00419204-1(1) กฎหมายลักษณะทรัพย์ [ดร.สุกิจ]
L2(LCD)
48
20
18
38
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
39
C513
8:00 - 10:00
01128503-1(1) อาหารและโภชนาการ [อ.กฤษดา, อ.รัตนาภรณ์, อ.ปิยะธิดา, รศ.ดร.ภญ.สุปราณี]
L1 (LCD)
80
50
40
 
C513
8:00 - 10:00
01129126-1(1) อาหารและโภชนาการ [อ.กฤษดา, อ.รัตนาภรณ์, อ.ปิยะธิดา]
L1 (LCD)
80
20
8
 
C513
10:00 - 13:00
01128504-1(1) ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ [อ.กะรัตเพชร]
L1 (LCD)
80
50
39
 
C513
10:00 - 13:00
01129127-1(1) ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ [อ.กะรัตเพชร]
L1 (LCD)
80
20
8
40
C514
8:30 - 11:30
01329203-1(1) สถิติการบิน [ดร.เขมณัฏฐ์, อ.วิษณุ]
L4 (LCD)
80
55
50
 
C514
8:30 - 11:30
01328203-1(1) สถิติการบิน [ดร.เขมณัฏฐ์, อ.วิษณุ]
L4 (LCD)
80
5
1
41
C515
8:30 - 11:30
01438504-1(1) มลพิษทางอากาศ [อ.ฐาปกรณ์]
L2 (LCD)
48
37
23
42
C604
8:30 - 11:30
01329308-1(6) การอำนวยความสะดวกด้านการบิน [อ.กมล, อ.สุรเดช, อ.สุริยะ]
L1 (LCD)
80
55
52
43
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
150
  
44
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
45
-
       --- ว่าง ---
คณะวิทยาการจัดการ
10
  
46
M110
9:00 - 12:00
9719309-6(1) การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน [ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ, ดร.กัลยา, พันเอกหญิงอัญชลี]
(LCD)
210
91
90
47
M111
8:30 - 11:30
00719208-1(1) เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล [อ.ทิพวัลย์]
(LCD)
210
97
92
48
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
49
M210
8:30 - 11:30
01329310-1(2) การบริการข่าวสารการบิน [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, อ.ประวิทย์, อ.สัมพันธ์, อ.สุรเดช]
L1 (LCD)
60
55
47
 
M210
8:30 - 11:30
01328310-1(2) การบริการข่าวสารการบิน [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, อ.ประวิทย์, อ.สัมพันธ์, อ.สุรเดช]
L1 (LCD)
60
5
0
50
-
       --- ว่าง ---
L4 (PLASMA)
60
  
51
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
40
  
52
M213
8:30 - 11:30
00129306-1(1) วงจรไฟฟ้า [ผศ.ธนากร]
L1 (LCD)
40
25
24
53
M214
8:30 - 11:30
00009124-1(1) ภาษาอังกฤษ 4 [อ.ภาวนา]
L1 (LCD)
60
40
26
 
M214
8:30 - 11:30
00008124-1(1) ภาษาอังกฤษ 4 [อ.ภาวนา]
L1 (LCD)
60
15
15
54
M215
8:30 - 11:30
00009124-1(3) ภาษาอังกฤษ 4 [ผศ.ดร.ศิริวิจิตร]
L1 (PLASMA)
60
50
26
55
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
100
  
56
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
57
-
       --- ว่าง ---
L1 [LCD]
40
  
58
M314
8:30 - 11:30
00009117-1(1) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [อ.ชวัลภา]
L1 [Plasma]
60
50
42
 
M314
8:30 - 11:30
00008117-1(1) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [อ.ชวัลภา]
L1 [Plasma]
60
5
1
59
M315
8:30 - 11:30
00009124-1(2) ภาษาอังกฤษ 4 [อ.จริยาพร]
L1 [LCD]
60
61
35
 
M315
8:30 - 11:30
00008124-1(2) ภาษาอังกฤษ 4 [อ.จริยาพร]
L1 [LCD]
60
15
1
60
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]