เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
A212
8:30 - 11:30
00629407-3(1) การจัดการการเงิน [ศศิร์รัช]
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
20
2
3
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุม Inter 2
5
  
4
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
5
A302
9:00 - 11:00
00438324-1(1) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา [ดร.พิชชา]
LCD (L2)
48
20
8
6
A303
8:30 - 11:30
01319303-1(2) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ [กานต์, ดร.ธนวรรธน์, รัชฎา, ดร.ธีรพงษ์, ภีมวัจน์]
LCD(L2)
48
50
44
7
A304
8:30 - 10:30
01138507-1(1) เภสัชกรรมจ่ายยา 1 [รศ.อัจฉรา, ปวันรัตน์, ณัฏฐกัลยา, อิทธิชัย, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, ดร.ภัทรกร, จุฑาทิพย์]
LCD (L2)
50
55
33
 
A304
10:30 - 11:30
01158525-1(1) การประเมินบทความวิจัยทางคลินิก [ภาณุวัฒน์, ปวันรัตน์, สุรเชษฐ, กะรัตเพชร, จุฑาทิพย์]
LCD (L2)
50
55
42
8
A307
8:30 - 11:30
01319301-1(5) ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินทั่วไป [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, ขวัญชัย, เรืออากาศตรีประชุม]
(LCD)L2
48
50
36
9
A308
8:30 - 11:30
01539303-1(1) การสื่อสารองค์การ [ดร.ครรชิต]
(LCD)L2
40
25
23
10
-
       --- ว่าง ---
ห้องปฏิบัติการคณะการบิน
54
  
11
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
40
  
12
A403
8:30 - 11:30
00529305-1(1) โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 [อุบลรัตน์]
LCD (L2)
48
30
20
13
A404
8:30 - 11:30
00009121-1(2) ภาษาอังกฤษ 1 [จุฑามาศ]
LCD (L2)
50
50
29
14
A405
8:30 - 11:30
00239537-1(1) การสอบบัญชี [ศิรประภา]
LCD (L2)
20
15
9
15
A405/1
8:30 - 11:30
00539506-1(1) ไวยากรณ์ภาษาจีน [ปุนญิศา]
LCD(L2)
20
12
10
16
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
17
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
18
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
19
C208
8:30 - 11:30
00139407-1(1) ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 [ผศ.ปฏิภาณ, ผศ.ธนากร]
Lab Elec1
15
23
19
20
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
22
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
23
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
24
C304
8:30 - 11:30
01339307-1(5) การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบิน [เกรียงไกร]
LCD
80
53
47
25
C305
8:30 - 11:30
00549222-1(1) สัมมนาการท่องเที่ยว [ลัดดาวรรณ, อัตตนาถ, ปัญญาดา, ลัดดากร]
(LCD)
40
30
26
26
C306
8:30 - 10:30
00419202-1(1) กฎหมายลักษณะบุคคล [ดร.สุกิจ]
(LCD)
48
20
10
27
C307
8:30 - 11:30
01128404-1(1) เภสัชกรรม 1 [เพชรพงศ์, อลงกต, ภาณุวัฒน์, ธีระวัฒน์]
LCD
60
20
18
 
C307
8:30 - 11:30
01129403-1(1) เภสัชกรรม 1 [เพชรพงศ์, อลงกต, ภาณุวัฒน์, ธีระวัฒน์]
LCD
60
55
42
28
C308
8:30 - 11:30
00539624-1(1) วรรณกรรมญี่ปุ่น [จิราวัฒน์]
L2 (LCD)
60
20
20
29
C309
8:30 - 11:30
01339206-1(3) การวิจัยดำเนินงาน [ดร.เขมณัฏฐ์, สุริยะ]
LCD
60
53
40
 
C309
8:30 - 11:30
01338206-1(3) การวิจัยดำเนินงาน [ดร.เขมณัฏฐ์, สุริยะ]
LCD
60
5
1
30
C310
8:30 - 11:30
00149416-1(1) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ [จรุงรัตน์]
Lab Com1
45
21
16
31
-
       --- ว่าง ---
Lecture
45
  
32
C312
8:30 - 12:30
00939215-1(1) การเขียนโปรแกรมประยุกต์เชิงฐานข้อมูล [สายสุนีย์]
Lab Com3
45
20
15
 
C312
8:30 - 12:30
00938405-1(1) การเขียนโปรแกรมประยุกต์เชิงฐานข้อมูล [สายสุนีย์]
Lab Com3
45
5
2
33
C401
8:30 - 11:30
01348405-1(5) การบริหารการอำนวยการบิน [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, ประวิทย์, สัมพันธ์, กฤษณะ, เสาวลักษณ์, สัมพันธ์, วธัญญู]
L2 (LCD)
48
45
34
34
C424
8:30 - 11:30
01448621-1(1) การฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย [กิตติ]
L2 (LCD)
48
20
16
35
C425
8:30 - 11:30
00009127-1(1) ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่องานอาชีพ [นาวาอากาศเอกหญิงนวลพงศ์]
L2 (LCD)
48
50
48
36
C426
8:30 - 11:30
01348403-1(3) การบริหารท่าอากาศยาน [อาจารย์พิเศษ 2, กมล, สุรเดช]
L2 (LCD)
48
45
30
37
-
       --- ว่าง ---
L2(LCD)
48
  
38
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
39
C513
8:30 - 11:30
00009117-1(4) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [ธนอร]
L1 (LCD)
80
55
51
40
C514
8:30 - 11:30
01339313-1(4) ธุรกิจสายการบิน [สุกัญญา, สัมพันธ์]
L4 (LCD)
80
53
46
41
C515
8:30 - 11:30
01348404-1(2) การบริหารสินค้าทางอากาศ [เจริญ, อดุลย์รัตน์, สุธาสินี, สุรเดช, ทักษ์พงศ์]
L2 (LCD)
48
45
32
42
C604
8:30 - 11:30
00229409-1(1) สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ [ธนาพันธ์]
L1 (LCD)
80
40
15
 
C604
8:30 - 11:30
00229510-1(1) สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ [ธนาพันธ์]
L1 (LCD)
80
15
9
 
C604
8:30 - 11:30
00228402-1(1) สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ [ธนาพันธ์]
L1 (LCD)
80
1
1
43
C606
8:30 - 11:30
01119202-1(1) เคมีทั่วไป [ประไพพิศ, รศ.นวลศรี, ดร.วิโรจน์]
L1 (LCD)
150
59
55
 
C606
8:30 - 11:30
01119103-1(1) เคมีทั่วไป [ประไพพิศ, รศ.นวลศรี, ดร.วิโรจน์]
L1 (LCD)
150
2
1
44
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
45
-
       --- ว่าง ---
คณะวิทยาการจัดการ
10
  
46
M110
8:30 - 11:30
9719101-6(1) ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ [รัชนี, ดร.กัลยา, พันเอกหญิงอัญชลี]
(LCD)
210
160
124
47
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
210
  
48
-
       --- ว่าง ---
Innovation Club
15
  
49
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
50
M210
8:30 - 11:30
01339204-1(6) ระบบสารสนเทศสำหรับการบิน [พีรพนธ์]
L1 (LCD)
60
53
50
 
M210
8:30 - 11:30
01328204-1(6) ระบบสารสนเทศสำหรับการบิน [พีรพนธ์]
L1 (LCD)
60
5
1
51
M211
8:30 - 11:30
01428210-1(1) ชีวสถิติ [ดร.รุจา]
L4 (PLASMA)
60
15
9
52
M212
8:30 - 11:30
00439212-1(1) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง [ผศ.ดร.กิตติ]
L1 (LCD)
40
20
11
53
M213
8:30 - 11:30
00129206-1(1) ฟิสิกส์ทั่วไป 2 [อนิรุทธิ์]
L1 (LCD)
40
17
14
54
M214
8:30 - 11:30
01319201-1(1) คณิตศาสตร์การบิน [จันทราภา]
L1 (LCD)
60
50
45
55
M215
8:30 - 10:30
00729210-1(1) พยาธิสรีรวิทยา [พันตำรวจโทหญิงอังธนา, ทิพวัลย์, นันท์นภัส]
L1 (PLASMA)
60
50
49
56
M216
8:30 - 11:30
01438502-1(1) เสียงและการสั่นสะเทือน [สุธาสินี, ฐาปกรณ์]
L1 (LCD)
100
15
13
57
M310
8:30 - 11:30
01329208-1(1) หลักการบริหารในอุตสาหกรรมการบิน [ปนัดดา, เมธี]
L1 (LCD)
60
53
43
58
-
       --- ว่าง ---
L1 [LCD]
40
  
59
M314
8:30 - 11:30
00009121-1(1) ภาษาอังกฤษ 1 [จริยาพร]
L1 [Plasma]
60
60
26
60
M315
8:30 - 11:30
00009121-1(3) ภาษาอังกฤษ 1 [กมลชนก]
L1 [LCD]
60
50
28
61
WS
8:30 - 11:30
00119304-1(1) การฝึกฝีมือช่าง [ผศ.ธีรพงศ์]
workshop
15
20
3
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]