เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
A212
8:30 - 11:30
00238440-1(1) การบริหารการเงินและความเสี่ยงระหว่างประเทศ [อ.ศศิร์รัช]
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
10
6
3
A214
8:30 - 11:30
00639420-3(1) วิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ [Dr.Adriano Prates do]
ห้องประชุม Inter 2
5
10
1
4
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
5
A302
8:30 - 11:30
01319305-1(2) ระบบการขนส่งทางอากาศ [อ.สุกัญญา, อ.สุรเดช]
LCD (L2)
48
45
40
 
A302
8:30 - 11:30
01318305-1(2) ระบบการขนส่งทางอากาศ [อ.สุกัญญา, อ.สุรเดช]
LCD (L2)
48
5
2
6
-
       --- ว่าง ---
LCD(L2)
48
  
7
A304
10:30 - 12:30
01138418-1(1) เภสัชเวท 2 [รศ.กัลยา, ผศ.สุรพงษ์, อ.ธีระวัฒน์]
LCD (L2)
50
50
47
 
A304
8:30 - 10:30
01138510-1(1) เภสัชกรรมจ่ายยา 2 [รศ.อัจฉรา, อ.ปวันรัตน์, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.อิทธิชัย, อ.ธนกฤต, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, ดร.ภัทรกร, อ.จุฑาทิพย์, อ.ณัฏฐ์พงศ์]
LCD (L2)
50
55
33
8
A307
8:00 - 10:00
01128503-1(1) อาหารและโภชนาการ [รศ.ดร.ภญ.สุปราณี, อ.จุฑาทิพย์, อ.ณัฏฐ์พงศ์]
(LCD)L2
48
35
12
 
A307
8:00 - 10:00
01129126-1(1) อาหารและโภชนาการ [รศ.ดร.ภญ.สุปราณี, อ.จุฑาทิพย์, อ.ณัฏฐ์พงศ์]
(LCD)L2
48
20
5
 
A307
10:00 - 13:00
01128504-1(1) ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ [รศ.ดร.ภญ.สุปราณี, อ.จุฑาทิพย์]
(LCD)L2
48
35
9
 
A307
10:00 - 13:00
01129127-1(1) ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ [รศ.ดร.ภญ.สุปราณี, อ.จุฑาทิพย์]
(LCD)L2
48
20
4
9
A308
8:30 - 11:30
01158742-1(1) เภสัชกรรมบำบัด 5 [ผศ.วิทยา, ผศ.นิสามณี, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, ดร.ภัทรกร]
(LCD)L2
40
40
23
10
-
       --- ว่าง ---
ห้องปฏิบัติการคณะการบิน
54
  
11
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
40
  
12
A403
8:30 - 11:30
01329203-1(1) สถิติการบิน [ดร.เขมณัฏฐ์]
LCD (L2)
48
50
40
 
A403
8:30 - 11:30
01328203-1(1) สถิติการบิน [ดร.เขมณัฏฐ์]
LCD (L2)
48
5
0
13
A404
8:30 - 11:30
01339401-1(3) การบริหารสายการบิน [อ.สุกัญญา, ดร.ธนวรรธน์, อ.สุริยะ]
LCD (L2)
50
50
49
 
A404
8:30 - 11:30
01338401-1(3) การบริหารสายการบิน [อ.สุกัญญา, ดร.ธนวรรธน์, อ.สุริยะ]
LCD (L2)
50
5
1
14
A405
8:30 - 11:30
00609122-3(1) ภาษาอังกฤษ 2 [Mr.Orville]
LCD (L2)
20
3
3
15
A405/1
10:30 - 12:30
01139140-1(1) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต [อ.รัชนี]
LCD(L2)
20
15
5
16
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
17
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
18
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
19
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec1
15
  
20
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
22
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
23
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
24
-
       --- ว่าง ---
LCD
80
  
25
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
40
  
26
C306
8:30 - 11:30
00129306-1(1) วงจรไฟฟ้า [ผศ.ธนากร]
(LCD)
48
20
17
27
C307
8:30 - 10:30
01148713-1(1) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1 [อ.กฤษดา, ดร.วิโรจน์, ดร.รุ่งศิริ, อ.เกศระวี]
LCD
60
40
18
 
C307
8:30 - 10:30
01139137-1(1) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1 [อ.กฤษดา, ดร.วิโรจน์, ดร.รุ่งศิริ, อ.เกศระวี]
LCD
60
15
2
28
C308
8:30 - 11:30
00529548-1(1) ภาษาจีนสำหรับสำนักงาน [อ.ปุนญิศา]
L2 (LCD)
60
11
11
29
C309
9:00 - 12:00
01129211-1(1) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 [อ.กฤษดา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง]
LCD
60
60
44
30
-
       --- ว่าง ---
Lab Com1
45
  
31
-
       --- ว่าง ---
Lecture
45
  
32
-
       --- ว่าง ---
Lab Com3
45
  
33
C401
8:30 - 11:30
00519511-1(1) ทักษะการฟังและพูดภาษาจีน 1 [อ.Cheng]
L2 (LCD)
48
15
11
 
C401
8:30 - 11:30
00518511-1(1) ทักษะการฟังและพูดภาษาจีน 1 [อ.Cheng]
L2 (LCD)
48
1
1
34
C424
8:30 - 11:30
00419204-1(1) กฎหมายลักษณะทรัพย์ [ดร.สุกิจ]
L2 (LCD)
48
20
8
35
C425
8:30 - 11:30
00519616-1(1) หลักการบริหารธุรกิจ [อ.ปนัดดา]
L2 (LCD)
48
15
14
36
C426
8:30 - 11:30
01319304-1(3) การดำเนินงานท่าอากาศยาน [อ.กมล, นาวาโทอูนนที, อ.ธวัชชัย, อ.วุฒิพงษ์, อ.เกรียงศักดิ์]
L2 (LCD)
48
45
40
 
C426
8:30 - 11:30
01318304-1(3) การดำเนินงานท่าอากาศยาน [อ.กมล, นาวาโทอูนนที, อ.ธวัชชัย, อ.วุฒิพงษ์, อ.เกรียงศักดิ์]
L2 (LCD)
48
5
0
37
-
       --- ว่าง ---
L2(LCD)
48
  
38
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
39
C513
8:30 - 11:30
01329309-1(4) การบริการจราจรทางอากาศ [อ.บุญมี, อ.สุริยะ]
L1 (LCD)
80
50
45
 
C513
8:30 - 11:30
01328309-1(4) การบริการจราจรทางอากาศ [อ.บุญมี, อ.สุริยะ]
L1 (LCD)
80
5
0
40
C514
8:30 - 11:30
01339314-1(5) ภาษาอังกฤษการบิน [นาวาอากาศเอกหญิงนวลพงศ์]
L4 (LCD)
80
50
43
 
C514
8:30 - 11:30
01338314-1(5) ภาษาอังกฤษการบิน [นาวาอากาศเอกหญิงนวลพงศ์]
L4 (LCD)
80
5
3
41
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
42
C604
8:30 - 11:30
01329308-1(5) การอำนวยความสะดวกด้านการบิน [เรืออากาศตรีพงศธร, อ.ทวนชัย, อ.กมล, อ.ชูชีพ, อ.ไพโรจน์]
L1 (LCD)
80
50
44
43
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
150
  
44
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
45
-
       --- ว่าง ---
คณะวิทยาการจัดการ
10
  
46
M110
9:00 - 12:00
9719309-6(1) การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน [ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ, ดร.กัลยา, พันเอกหญิงอัญชลี]
(LCD)
210
125
122
47
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
210
  
48
-
       --- ว่าง ---
Innovation Club
15
  
49
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
50
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
51
-
       --- ว่าง ---
L4 (PLASMA)
60
  
52
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
40
  
53
M213
8:30 - 11:30
01428303-1(1) กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข [อ.สุธาสินี, อ.ฐาปกรณ์]
L1 (LCD)
40
20
9
54
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
55
M215
8:30 - 11:30
00009124-1(1) ภาษาอังกฤษ 4 [อ.ภาวนา]
L1 (PLASMA)
60
50
31
 
M215
8:30 - 11:30
00008124-1(1) ภาษาอังกฤษ 4 [อ.ภาวนา]
L1 (PLASMA)
60
10
7
56
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
100
  
57
M310
8:30 - 11:30
00009124-1(2) ภาษาอังกฤษ 4 [ผศ.ดร.ศิริวิจิตร]
L1 (LCD)
60
55
47
 
M310
8:30 - 11:30
00008124-1(2) ภาษาอังกฤษ 4 [ผศ.ดร.ศิริวิจิตร]
L1 (LCD)
60
2
2
58
M313
8:30 - 11:30
00009121-1(1) ภาษาอังกฤษ 1 [อ.จริยาพร]
L1 [LCD]
40
58
18
59
M314
8:30 - 11:30
00009117-1(1) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [อ.ชวัลภา]
L1 [Plasma]
60
50
32
60
M315
8:30 - 11:30
00519302-1(1) หลักการจัดการ [อ.กรีฑา]
L1 [LCD]
60
30
15
 
M315
8:30 - 11:30
00219404-1(1) องค์การและการจัดการ [อ.กรีฑา]
L1 [LCD]
60
40
14
61
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]