เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ (LCD)L2
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง 4/7/2565 - 10/7/2565 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์    01158712
(2) 1,
L1
  01159727
(2) 1,
L1
  
    01159704
(1) 1,
L1
     
อังคาร  01310301
(3) 1,
L1
  00519607
(3) 1,
L1
  
  01319301
(3) 1,
L1
      
พุธ     01159707/01148705 โครมาโทกราฟีฯ
(คณะเภสัชศาสตร์) ,
BOOKING
 
พฤหัสบดี  01158721
(2) 1,
L1
      01148705
(2) 1,
L1
 
  01159721
(2) 1,
L1
      01159707
(2) 1,
L1
 
ศุกร์      01339204
(3) 3,
L1
  
อาทิตย์  01349405
(4) 1,
L1
  01349405
(4) 1,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
6 ก.ค. 256512:30-16:3001159707/01148705 โครมาโทกราฟีฯ
คณะเภสัชศาสตร์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: