เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ (LCD)L2
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง 14/9/2563 - 20/9/2563 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์  01158732
(2) 1,
L1
       
อังคาร  00539217
(3) 1,
L1
  00008123
(3) 8,
L1
  
      00009123
(3) 8,
L1
  
พุธ วิชาเภสัชกรรมบำบัด4
(รศ.ภญ อัจฉรา อุทิศวรรณกุล) ,
BOOKING
  01148708
(2) 1,
L1
   
พฤหัสบดี  01158721
(2) 1,
L1
       
ศุกร์ สอนเพิ่ม แทนอังคารที่ 15 Sep
(กันต์ อาลัยญาติ) ,
BOOKING
 00539319
(3) 1,
L1
  
เสาร์ 24000003
(2) 1,
L4
 
  24000004
(2) 1,
L4
อาทิตย์  24000110
(2) 1,
L4
  24000111
(2) 1,
L4
  24000112
(2) 1,
L4
  24000113
(2) 1,
L4

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
18 ก.ย. 256308:30-12:30สอนเพิ่ม แทนอังคารที่ 15 Sep
กันต์ อาลัยญาติ
16 ก.ย. 256309:00-12:00วิชาเภสัชกรรมบำบัด4
รศ.ภญ อัจฉรา อุทิศวรรณกุล
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: