เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 17/3/2562 - 23/3/2562 
                                                                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์  01318305
(3) 2,
L1
  01338314
(3) 4,
L1
 
  01319305
(3) 2,
L1
     
อังคาร  01338314
(3) 1,
L1
  01338314
(3) 5,
L1
 
พุธ สอนชดเชย
(นพดล รังแก้ว) ,
BOOKING
 สอนชดเชยรายวิชา 01328310/01329310 การบริการข่าวสารการบิน
(อาจารย์ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ,
BOOKING
 
พฤหัสบดี  00519211
(3) 1,
L1
  00519522
(3) 1,
L1
 
ศุกร์  01338314
(3) 2,
L1
  01338314
(3) 3,
L1
 
เสาร์ เนื่องจากเคยติดภารกิจไม่ได้สอนในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
(กมลรัตน์ เอียดรอด) ,
BOOKING
  01539307
(3) 1,
L1
 
อาทิตย์  01338316
(3) 5,
L1
  01338316
(3) 3,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 มี.ค. 256208:30-11:30เนื่องจากเคยติดภารกิจไม่ได้สอนในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
กมลรัตน์ เอียดรอด
20 มี.ค. 256212:30-15:30สอนชดเชยรายวิชา 01328310/01329310 การบริการข่าวสารการบิน
อาจารย์ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์
20 มี.ค. 256208:30-11:30สอนชดเชย
นพดล รังแก้ว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: