เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD(L2)
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 15/1/2561 - 21/1/2561 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  01328203
(3) 1,
L1
  01338401
(4) 3,
L1
 
อังคาร  01338401
(4) 4,
L1
  01338401
(4) 4,
L1
    
พุธ  00608123
(3) 1,
L3
        
พฤหัสบดี  01328203
(3) 4,
L1
  00638439
(3) 1,
L3
    
ศุกร์  01338401
(4) 5,
L1
  01338401
(4) 5,
L1
    
เสาร์  01338401
(4) 1,
L1
  01338401
(4) 1,
L1
    
  01347403
(4) 1,
L1
  01347403
(4) 1,
L1
    
อาทิตย์  01338401
(4) 2,
L1
  01338401
(4) 2,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]