เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD(L2)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 20/5/2562 - 26/5/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์  01338401
(4) 3,
L1
  01338401
(4) 3,
L1
  
อังคาร  01338401
(4) 4,
L1
  01338401
(4) 4,
L1
  
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี  00139311
(3) 1,
L1
  00519607
(3) 1,
L1
  
ศุกร์  01338401
(4) 5,
L1
  01338401
(4) 5,
L1
  
เสาร์  01338315
(3) 2,
L1
      
 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบบที่ 5
(คณะการบิน) ,
BOOKING
 
      01338315
(3) 4,
L1
  
อาทิตย์  01338315
(3) 3,
L1
  01338315
(3) 5,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
25 พ.ค. 256208:30-16:30รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบบที่ 5
คณะการบิน
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: