เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2)
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 19/8/2562 - 25/8/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์  01138507
(2) 1,
L1
 01158525
(1) 1,
L1
 01148305
(1) 1,
L1
 01148514
(1) 1,
L1
01148516 การใช้ยาผิดวัตถุประสงค์
(รศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์) ,
BOOKING
 00448201
(1) 1,
L1
 
อังคาร  01138412
(3) 1,
L1
     00049103
(1) 24,
L1
 
พุธ  01138505
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี  01148517
(2) 1,
L1
 01138509
(2) 1,
L1
 01158309
(3) 1,
L1
  
ศุกร์  01148518
(2) 1,
L1
 01148519
(2) 1,
L1
 01328308
(3) 2,
L1
  
      01329205
(3) 2,
L1
  
เสาร์  01329205
(3) 4,
L1
  01329205
(3) 3,
L1
  
อาทิตย์  01329205
(3) 1,
L1
  01329205
(3) 5,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
19 ส.ค. 256213:30-15:0001148516 การใช้ยาผิดวัตถุประสงค์
รศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: