เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 22/4/2562 - 28/4/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์       01128408
(2) 1,
L1
สอนชดเชยเนื่องในวันหยุดรับปริญญา
(สุริยะ สามิบัติ) ,
BOOKING
 
อังคาร  01128406
(3) 1,
L1
   01148308
(2) 1,
L1
 00058103
(1) 29,
L1
   
พุธ  00229410
(3) 1,
L1
        
  00238501
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี สอนชดเชยวันหยุดรับปริญญา
(สุริยะ สามิบัติ) ,
BOOKING
  01148521
(2) 1,
L1
     
ศุกร์  01138512
(3) 1,
L1
  01138414
(3) 1,
L1
    
เสาร์  01148307
(3) 1,
L1
  00548532
(3) 1,
L1
    
อาทิตย์  00228501
(3) 1,
L1
  00238440
(3) 1,
L1
    
  00229407
(3) 1,
L1
        
  00229508
(3) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี



      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
25 เม.ย. 256208:30-11:30สอนชดเชยวันหยุดรับปริญญา
สุริยะ สามิบัติ
22 เม.ย. 256215:30-18:30สอนชดเชยเนื่องในวันหยุดรับปริญญา
สุริยะ สามิบัติ




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: