เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/2/2562 - 24/2/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์       01128408
(2) 1,
L1
  
อังคาร  01128406
(3) 1,
L1
   01148308
(2) 1,
L1
 00058103
(1) 29,
L1
 
พุธ  00229410
(3) 1,
L1
01128406 เภสัชกรรม 2
(อ.รัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ) ,
BOOKING
   
  00238501
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี      01148521
(2) 1,
L1
   
ศุกร์  01138512
(3) 1,
L1
  01138414
(3) 1,
L1
  
เสาร์  01148307
(3) 1,
L1
  00548532
(3) 1,
L1
  
อาทิตย์  00228501
(3) 1,
L1
  00238440
(3) 1,
L1
  
  00229407
(3) 1,
L1
      
  00229508
(3) 1,
L1
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
20 ก.พ. 256211:30-14:3001128406 เภสัชกรรม 2
อ.รัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: