เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ (LCD)L2
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 20/5/2562 - 26/5/2562 
                                                                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์  01338315
(3) 1,
L1
  00629410
(3) 1,
L3
 
      00638501
(3) 1,
L3
 
อังคาร  01118206
(2) 1,
L1
   00518501
(3) 1,
L1
 
  01119108
(2) 1,
L1
      
  01119205
(2) 1,
L1
      
 
พุธ
 
         
พฤหัสบดี  01118206
(2) 2,
L1
      
  01119108
(2) 2,
L1
      
 สอบ 01148154 โครงงานวิจัยฯ
(อ.ประไพพิศ พิชญ?ชานุวัฒน์) ,
BOOKING
  01119205
(2) 2,
L1
   00638439
(3) 1,
L3
 
ศุกร์ สอบ 01148154 โครงงานวิจัยฯ
(อ.ประไพพิศ พิชญ?ชานุวัฒน์) ,
BOOKING
      00519503
(3) 1,
L1
 
เสาร์  01338401
(4) 1,
L1
  01338401
(4) 1,
L1
 
อาทิตย์  01338401
(4) 2,
L1
  01338401
(4) 2,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 พ.ค. 256208:30-16:00สอบ 01148154 โครงงานวิจัยฯ
อ.ประไพพิศ พิชญ?ชานุวัฒน์
23 พ.ค. 256208:30-16:00สอบ 01148154 โครงงานวิจัยฯ
อ.ประไพพิศ พิชญ?ชานุวัฒน์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: