เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ (LCD)L2
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 11/11/2562 - 17/11/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  01539303
(3) 1,
L1
  00518521
(3) 1,
L1
    
      00519521
(3) 1,
L1
    
อังคาร  01148701
(2) 1,
L1
   01148708
(2) 1,
L1
 01158524
(3) 1,
L1
   
 
พุธ
 
            
พฤหัสบดี  01158740
(3) 1,
L1
  00239555
(3) 1,
L1
ชดเชยวันที่ 14 ตค
(เมธี จั่นเทศ) ,
BOOKING
 
      00248541
(3) 1,
L1
    
ศุกร์  01149144
(2) 1,
L1
   00529608
(3) 1,
L1
    
  01158714
(2) 1,
L1
         
อาทิตย์  01129122
(2) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
14 พ.ย. 256215:30-18:30ชดเชยวันที่ 14 ตค
เมธี จั่นเทศ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: