เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2)
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 22/7/2562 - 28/7/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  00009121
(3) 2,
L1
  00009117
(3) 1,
L1
01148305 ความเป็นผู้นำทางวิชาชีพเภสัชกรรม
(อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์) ,
BOOKING
   
อังคาร  01148515
(2) 1,
L1
 01148513
(2) 1,
L1
       
พุธ  01158522
(2) 1,
L1
 01158523
(2) 1,
L1
       
พฤหัสบดี  01158721
(2) 1,
L1
 01148303
(2) 1,
L1
 00009121
(3) 11,
L1
    
ศุกร์  00000143
(3) 1,
L1
  00539625
(3) 1,
L1
 01329207
(3) 2,
L1
 
         01338316
(3) 2,
L1
 
เสาร์  01329207
(3) 3,
L1
  01329207
(3) 4,
L1
    
  01338316
(3) 3,
L1
  01338316
(3) 4,
L1
    
อาทิตย์  01329207
(3) 5,
L1
  01329207
(3) 1,
L1
    
  01338316
(3) 5,
L1
  01338316
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
22 ก.ค. 256215:30-16:3001148305 ความเป็นผู้นำทางวิชาชีพเภสัชกรรม
อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: