เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 25/3/2562 - 31/3/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  01318304
(3) 3,
L1
  01318304
(3) 4,
L1
ชดเชยรับปริญญา (จองให้ อ.กมล น้อยทองเล็ก) วิชาการดำเนินงานท่าอากาศยาน
(สุรเดช อาจสิงห์) ,
BOOKING
 
  01319304
(3) 3,
L1
  01319304
(3) 4,
L1
    
อังคาร ชดเชยรับปริญญา (จองให้ อ.กมล น้อยทองเล็ก) วิชาการดำเนินงานท่าอากาศยาน
(สุรเดช อาจสิงห์) ,
BOOKING
  00538207
(3) 1,
L1
ชดเชยรับปริญญา (จองให้ อ.กมล น้อยทองเล็ก) วิชาการดำเนินงานท่าอากาศยาน
(สุรเดช อาจสิงห์) ,
BOOKING
 
      00539208
(3) 1,
L1
    
พุธ  00008137
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี  01318304
(3) 6,
L1
  01318304
(3) 5,
L1
    
  01319304
(3) 6,
L1
  01319304
(3) 5,
L1
    
ศุกร์      01148520
(2) 1,
L1
     
เสาร์      00529505
(0) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 มี.ค. 256208:30-11:30ชดเชยรับปริญญา (จองให้ อ.กมล น้อยทองเล็ก) วิชาการดำเนินงานท่าอากาศยาน
สุรเดช อาจสิงห์
26 มี.ค. 256215:30-18:30ชดเชยรับปริญญา (จองให้ อ.กมล น้อยทองเล็ก) วิชาการดำเนินงานท่าอากาศยาน
สุรเดช อาจสิงห์
25 มี.ค. 256215:30-18:30ชดเชยรับปริญญา (จองให้ อ.กมล น้อยทองเล็ก) วิชาการดำเนินงานท่าอากาศยาน
สุรเดช อาจสิงห์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: