เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2)ป.เอก Ed.D
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 20/1/2563 - 26/1/2563 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ M.Ed
( หลักสูตร M.Ed) ,
BOOKING
 
 
อังคาร
 
            
 
พุธ
 
            
 
พฤหัสบดี
 
            
ศุกร์ สอบ Thesis 1
(หลักสูตร M.Ed) ,
BOOKING
 
อาทิตย์  34101108
(3) 1,
L5
  
  34101209
(3) 1,
L5
  
  34300026
(0) 1,
L5
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 ม.ค. 256308:30-18:30สอบ Thesis 1
หลักสูตร M.Ed
20 ม.ค. 256309:00-18:00สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ M.Ed
หลักสูตร M.Ed
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: