เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2) ป.เอก DBA
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 15/1/2561 - 21/1/2561 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์ วิพากษ์หลักสูตร DBA/สอบเค้าโครงนักศึกษา MBA
(หลักสูตร DBA/MBA) ,
BOOKING
   
 
อังคาร
 
            
 
พุธ
 
            
 
พฤหัสบดี
 
            
 
ศุกร์
 
            
เสาร์  31081002
(0) 1,
L5
 
อาทิตย์  31081001
(0) 1,
L5
 
  31181104
(3) 1,
L5
 
  31181106
(3) 1,
L5
 
  31280016
(0) 1,
L5
 
  31181107
(3) 1,
L5
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
15 ม.ค. 256108:30-16:30วิพากษ์หลักสูตร DBA/สอบเค้าโครงนักศึกษา MBA
หลักสูตร DBA/MBA
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]