เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2) ป.เอก DBA
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 20/1/2563 - 26/1/2563 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
 
จันทร์
 
            
 
อังคาร
 
            
พุธ     ประชุมต่อยอด MOU
(สำนักวิจัยและบริการวิชาการ) ,
BOOKING
    
 
พฤหัสบดี
 
            
 
ศุกร์
 
            
อาทิตย์  31091001
(0) 1,
L5
 
  31091002
(0) 1,
L5
 
  31191103
(3) 1,
L5
 
  31191109
(3) 1,
L5
 
  31280016
(0) 1,
L5
 
  31290016
(0) 1,
L5
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี



      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
22 ม.ค. 256313:00-15:00ประชุมต่อยอด MOU
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: