เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2) ป.เอก DBA
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง 4/7/2565 - 10/7/2565 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
 
จันทร์
 
            
 
อังคาร
 
            
พุธ ประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(ศพว.) ,
BOOKING
 ซักซ้อมพิธีลงนามอักขราวิสุทธิ์กับ ม.จุฬา
(ศพว.) ,
BOOKING
    
พฤหัสบดี     ทำพิธีลงนามอักขราวิสุทธิ์กับ ม.จุฬา
(ศพว.) ,
BOOKING
    
 
ศุกร์
 
            
อาทิตย์  31091001
(0) 1,
L5
 
  31091002
(0) 1,
L5
 
  31280016
(0) 1,
L5
 
  31290016
(0) 1,
L5
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
7 ก.ค. 256513:00-15:00ทำพิธีลงนามอักขราวิสุทธิ์กับ ม.จุฬา
ศพว.
6 ก.ค. 256509:00-13:00ประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ศพว.
6 ก.ค. 256513:30-15:30ซักซ้อมพิธีลงนามอักขราวิสุทธิ์กับ ม.จุฬา
ศพว.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: