เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2) ป.เอก Ph.D
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง 18/9/2565 - 24/9/2565 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์       ประชุมคัดเลือกโรงเรียนโครงการวิจัย
(น.ส.เสาวรัตน์ แดงสว่าง) ,
BOOKING
 
 
อังคาร
 
          
พุธ ประชุมหารือการสอบวัดคุณสมบัติ (QE)
(อ.กุลวดี เถนว้อง) ,
BOOKING
     
 
พฤหัสบดี
 
          
 
ศุกร์
 
          
อาทิตย์อบรมการใช้โปรแกรม spss ในการวิเคราะห์
(ศูนย์พัฒนางานวิจัย) ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 ก.ย. 256508:30-12:00ประชุมหารือการสอบวัดคุณสมบัติ (QE)
อ.กุลวดี เถนว้อง
19 ก.ย. 256515:00-16:30ประชุมคัดเลือกโรงเรียนโครงการวิจัย
น.ส.เสาวรัตน์ แดงสว่าง
18 ก.ย. 256508:00-16:30อบรมการใช้โปรแกรม spss ในการวิเคราะห์
ศูนย์พัฒนางานวิจัย
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: