เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2) ป.เอก Ph.D
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง 26/10/2563 - 1/11/2563 
                                                                                                
 
 Day/Time 
 
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์ประชุมกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(สำนักวิจัย) ,
BOOKING
    
อังคาร ประชุมโครงการวิจัยสัญจร
(สำนักวิจัย) ,
BOOKING
 
พุธ
 
        
พฤหัสบดี      ประชุมโครงการสำนักวิจัยสัญจร
(สำนักวิจัย) ,
BOOKING
 
ศุกร์
 
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
29 ต.ค. 256315:00-16:00ประชุมโครงการสำนักวิจัยสัญจร
สำนักวิจัย
27 ต.ค. 256310:00-16:00ประชุมโครงการวิจัยสัญจร
สำนักวิจัย
26 ต.ค. 256309:00-12:00ประชุมกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักวิจัย
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: