เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L4 (PLASMA)
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 19/8/2562 - 25/8/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  01428210
(3) 1,
L1
  00008124
(3) 1,
L1
ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 1 แทนวันหยุดราชการจันทร์ที่ 29 ก.ค.62
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
 
      00009124
(3) 1,
L1
    
อังคาร  00539317
(3) 1,
L1
    ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 1 แทนวันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษาจันทร์ที่ 12 ส.ค..62
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
 
พุธ  01148421
(1) 1,
L1
        
พฤหัสบดี  01448616
(2) 1,
L1
    01148516
(1) 1,
L1
  00048103
(1) 19,
L1
   
ศุกร์  00548546
(3) 1,
L1
  00229509
(3) 1,
L1
    
อาทิตย์ 00009124
(3) 53,
L1
  00009124
(3) 52,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
20 ส.ค. 256215:30-18:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 1 แทนวันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษาจันทร์ที่ 12 ส.ค..62
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
19 ส.ค. 256215:30-18:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 1 แทนวันหยุดราชการจันทร์ที่ 29 ก.ค.62
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: