เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 22/4/2562 - 28/4/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์         00039102
(1) 19,
L1
 
อังคาร  00539219
(3) 1,
L1
  00139305
(3) 1,
L1
  
พุธ  00229532
(3) 1,
L1
      
 สอนชดเชยวันที่ 22/4/62
(สุกิจ อยู่ในธรรม) ,
BOOKING
      
 เนื่องจากติดภารกิจ แต่ได้ทำการสอนชดเชยไปแล้วในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
(กนกวรรณ เอี่ยมชื่น) ,
BOOKING
      
พฤหัสบดี  00238558
(3) 1,
L1
  00229535
(3) 1,
L1
ชดเชยวิชานำเข้าส่งออก
(เมธี จั่นเทศ) ,
BOOKING
  00239556
(3) 1,
L1
      
ศุกร์     00629417/00638433 Import-Export Management (M212: 12.30-15.30) สอนชดเชย 28/3/2562
(ชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 เม.ย. 256212:30-15:3000629417/00638433 Import-Export Management (M212: 12.30-15.30) สอนชดเชย 28/3/2562
ชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์
25 เม.ย. 256215:30-17:00ชดเชยวิชานำเข้าส่งออก
เมธี จั่นเทศ
24 เม.ย. 256208:30-11:30สอนชดเชยวันที่ 22/4/62
สุกิจ อยู่ในธรรม
24 เม.ย. 256208:30-11:30เนื่องจากติดภารกิจ แต่ได้ทำการสอนชดเชยไปแล้วในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
กนกวรรณ เอี่ยมชื่น
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: