เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 20/1/2563 - 26/1/2563 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์      00529612
(3) 1,
L1
    
อังคาร  00129413
(3) 1,
L1
  00129203
(3) 1,
L1
ชดเชยวันพฤ 9/01/63
(เมธี จั่นเทศ) ,
BOOKING
 
 
พุธ
 
            
พฤหัสบดี  00149405
(3) 1,
L1
  01428306
(3) 1,
L1
    
ศุกร์  00149411
(3) 1,
L1
  00739309
(1) 1,
L1
    
เสาร์ เนื่องจากวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 ตรงกับวันประสาทปริญญาบัตร ซึ่งงดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว จึงได้หาวันทดแทนในวันที่ 25 มกราคม 63
(ชวิศา แก้วอนันต์) ,
BOOKING
       
อาทิตย์  00238540
(3) 1,
L1
        
  00239540
(3) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
25 ม.ค. 256308:30-12:00เนื่องจากวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 ตรงกับวันประสาทปริญญาบัตร ซึ่งงดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว จึงได้หาวันทดแทนในวันที่ 25 มกราคม 63
ชวิศา แก้วอนันต์
21 ม.ค. 256315:30-18:30ชดเชยวันพฤ 9/01/63
เมธี จั่นเทศ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: