เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/2/2562 - 24/2/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  00129306
(3) 1,
L1
   01148422
(2) 1,
L1
  00519302
(3) 1,
L1
 
อังคาร  00219502
(3) 1,
L1
  01438608
(2) 1,
L1
 01438610
(2) 1,
L1
   
พุธ  01438408
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี  00548526
(3) 1,
L1
  01539217
(3) 1,
L1
    
ศุกร์  00119201
(3) 1,
L1
  00529333
(3) 1,
L1
    
เสาร์ เพื่อสอนชดเชย-แทนวันที่ 22/1/62
(ศิรประภา ศรีวิโรจน์) ,
BOOKING
 สอนชดเชยแทนวันหยุดวันมาฆบูชา (19 ก.พ.2562)
(ศิรประภา ศรีวิโรจน์) ,
BOOKING
    
อาทิตย์  00238540
(3) 1,
L1
  00548539
(3) 1,
L1
    
  00239540
(3) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 ก.พ. 256208:30-11:30เพื่อสอนชดเชย-แทนวันที่ 22/1/62
ศิรประภา ศรีวิโรจน์
23 ก.พ. 256212:30-15:30สอนชดเชยแทนวันหยุดวันมาฆบูชา (19 ก.พ.2562)
ศิรประภา ศรีวิโรจน์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: