เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 [LCD]
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 22/7/2562 - 28/7/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์  00009121
(3) 3,
L1
  00238434
(3) 1,
L1
  
      00239419
(3) 1,
L1
  
อังคาร  00439203
(2) 1,
L1
   00719202
(2) 1,
L1
 01448515
(1) 1,
L1
 
พุธ     ประชุมสี
(สำนักพัฒนานักศึกษา) ,
BOOKING
   
พฤหัสบดี  00719202
(2) 2,
L1
 01119101
(2) 1,
L1
 00009121
(3) 12,
L1
  
ศุกร์  00938410
(3) 1,
L1
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 ก.ค. 256212:30-14:30ประชุมสี
สำนักพัฒนานักศึกษา
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: