เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 [LCD]
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง 19/6/2565 - 25/6/2565 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
 
จันทร์
 
          
 
อังคาร
 
          
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี      00000145
(3) 3,
L1
  
ศุกร์      00239412
(3) 1,
L1
  
อาทิตย์สอนชดเชย รายวิชา 01419204 เคมีทั่วไป หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(จเรวัตร จักรมุณี) ,
BOOKING
  00000133
(3) 51,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
19 มิ.ย. 256508:00-12:00สอนชดเชย รายวิชา 01419204 เคมีทั่วไป หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จเรวัตร จักรมุณี
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: