เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 22/7/2562 - 28/7/2562 
                                                                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
จันทร์  01329208
(3) 1,
L1
  01438602
(1) 1,
L1
   
อังคาร  01329208
(3) 4,
L1
  01329208
(3) 2,
L1
ปฐมนิเทศนักศึกษา
(คณะสาธารณสุขศาสตร์) ,
BOOKING
 
พุธ  01448511
(3) 1,
L1
 ประชุมสี
(สำนักพัฒนานักศึกษา) ,
BOOKING
    
พฤหัสบดี  00009123
(3) 6,
L1
  01329208
(3) 3,
L1
   
ศุกร์    01448613
(2) 1,
L1
 01329208
(3) 5,
L1
   
อาทิตย์  00438322
(2) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 ก.ค. 256212:30-14:30ประชุมสี
สำนักพัฒนานักศึกษา
23 ก.ค. 256215:30-17:30ปฐมนิเทศนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: