เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/3/2562 - 24/3/2562 
                                                                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์      00008117
(3) 2,
L1
 
      00009117
(3) 2,
L1
 
อังคาร  00008117
(3) 4,
L1
  01438506
(3) 1,
L1
 
  00009117
(3) 4,
L1
     
พุธ สอนชดเชยวันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้สอนโดย อ.อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก
(เจริญ คงเจริญ) ,
BOOKING
 01329311/01328311 การขนส่งสินค้าทางอากาศ กลุ่ม 1
(อ.เจริญ/อ.อดุลยรัตน์/อ.สุธาสินี) ,
BOOKING
 
พฤหัสบดี  00008122
(3) 9,
L1
  01428304
(3) 1,
L1
 
  00009122
(3) 9,
L1
     
ศุกร์  00009122
(3) 4,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
20 มี.ค. 256212:30-15:3001329311/01328311 การขนส่งสินค้าทางอากาศ กลุ่ม 1
อ.เจริญ/อ.อดุลยรัตน์/อ.สุธาสินี
20 มี.ค. 256208:30-11:30สอนชดเชยวันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้สอนโดย อ.อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก
เจริญ คงเจริญ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: