เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 [LCD]
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 9/12/2562 - 15/12/2562 
                                                                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์ สอบซ่อม
(ภัทร์ภร ลิมป์ลาวัณย์) ,
BOOKING
  00519601
(3) 1,
L1
 
อังคาร  00149415
(3) 1,
L1
  00000142
(3) 1,
L1
 
พุธ สอบซ่อม
(ภัทร์ภร ลิมป์ลาวัณย์) ,
BOOKING
    
พฤหัสบดี  00539634
(3) 1,
L1
  00529212
(3) 1,
L1
 
 
ศุกร์
 
         
อาทิตย์  01428207
(3) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
11 ธ.ค. 256209:00-12:00สอบซ่อม
ภัทร์ภร ลิมป์ลาวัณย์
9 ธ.ค. 256209:00-12:00สอบซ่อม
ภัทร์ภร ลิมป์ลาวัณย์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: