เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 22/7/2562 - 28/7/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์  01318201
(3) 1,
L1
  01318201
(3) 2,
L1
  
  01319201
(3) 1,
L1
  01319201
(3) 2,
L1
  
อังคาร  01318201
(3) 3,
L1
  01318201
(3) 4,
L1
  
  01319201
(3) 3,
L1
  01319201
(3) 4,
L1
  
พุธ  00718201
(2) 1,
L1
  ประชุมสี
(สำนักพัฒนานักศึกษา) ,
BOOKING
   
  00719201
(2) 1,
L1
       
พฤหัสบดี  01318201
(3) 5,
L1
  00719201
(2) 2,
L1
   
  01319201
(3) 5,
L1
      
ศุกร์     00009127 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่องานอาชีพ
(อ.นวลพงศ์ เทียนทอง) ,
BOOKING
  
เสาร์  01448617
(2) 1,
L1
   00229507
(3) 1,
L1
  
อาทิตย์ 00009122
(3) 56,
L1
  00009122
(3) 57,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 ก.ค. 256212:30-15:3000009127 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่องานอาชีพ
อ.นวลพงศ์ เทียนทอง
24 ก.ค. 256212:30-14:30ประชุมสี
สำนักพัฒนานักศึกษา
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: