เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (PLASMA)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/3/2562 - 24/3/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  00009124
(3) 3,
L1
  00009122
(3) 1,
L1
    
อังคาร  01539218
(3) 1,
L1
   01138418
(2) 1,
L1
    
พุธ สอนชดเชยวันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62
(นวลพงศ์ เทียนทอง) ,
BOOKING
        
พฤหัสบดี  00009122
(3) 8,
L1
  ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 3 กลุ่ม 1 แทนวันหยุดชดเชยวันจักรี จันทร์ที่ 8 มี.ค.62
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
    
     ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 3 กลุ่ม 1 แทนวันหยุดชดเชยวันจักรี จันทร์ที่ 8 เมษายน 62
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
    
ศุกร์  00009124
(3) 4,
L1
    ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 4 แทนวันหยุดงานประสาทปริญญาที่ 28 มี.ค.62
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
 
        ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 4 แทนวันหยุดงานประสาทปริญญาที่ 28 มี.ค.62 (แบ่งเป็นสอนชดเชย 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
  
อาทิตย์ 01549220
(3) 52,
L1
  01549219
(3) 52,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
22 มี.ค. 256215:30-18:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 4 แทนวันหยุดงานประสาทปริญญาที่ 28 มี.ค.62
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
22 มี.ค. 256215:30-17:00ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 4 แทนวันหยุดงานประสาทปริญญาที่ 28 มี.ค.62 (แบ่งเป็นสอนชดเชย 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
21 มี.ค. 256212:30-15:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 3 กลุ่ม 1 แทนวันหยุดชดเชยวันจักรี จันทร์ที่ 8 มี.ค.62
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
21 มี.ค. 256212:30-15:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 3 กลุ่ม 1 แทนวันหยุดชดเชยวันจักรี จันทร์ที่ 8 เมษายน 62
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
20 มี.ค. 256208:30-11:30สอนชดเชยวันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 62
นวลพงศ์ เทียนทอง
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: