เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (PLASMA)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 12/11/2561 - 18/11/2561 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์ แทนวันอังคารที่ 16/10 เนื่องจากอาจารย์ลาป่วย
(อุบลรัตน์ ชนะโรค) ,
BOOKING
  01329208
(3) 1,
L1
  
อังคาร  01329208
(3) 2,
L1
  01329208
(3) 4,
L1
  
พุธ  00548219
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี  01329306
(3) 2,
L1
  01329306
(3) 5,
L1
 00048103
(1) 23,
L1
 
 
ศุกร์
 
          
เสาร์  00448204
(2) 1,
L1
   00429211
(4) 1,
L1
 
อาทิตย์ 00008121
(3) 65,
L1
  00009121
(3) 56,
L1
 00009121
(3) 55,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
12 พ.ย. 256108:30-11:30แทนวันอังคารที่ 16/10 เนื่องจากอาจารย์ลาป่วย
อุบลรัตน์ ชนะโรค
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: