เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง 30/11/2563 - 6/12/2563 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์  00719315
(2) 1,
L1
  00719315
(2) 1,
L1
  
  00719315
(2) 11,
L1
  00719315
(2) 10,
L1
  
  00719315
(2) 12,
L1
  00719315
(2) 11,
L1
  
  00719315
(2) 3,
L1
  00719315
(2) 9,
L1
  
  00719315
(2) 5,
L1
  00719315
(2) 8,
L1
  
  00719315
(2) 7,
L1
  00719315
(2) 7,
L1
  
  00719315
(2) 9,
L1
  00719315
(2) 6,
L1
  
 สอบซ่อม 00729312 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
(อ.ขวัญใจ ตีอินทอง) ,
BOOKING
  00719315
(2) 5,
L1
  
  00719315
(2) 8,
L1
  00719315
(2) 4,
L1
  
  00719315
(2) 6,
L1
  00719315
(2) 3,
L1
  
  00719315
(2) 4,
L1
  00719315
(2) 2,
L1
  
  00719315
(2) 2,
L1
  00719315
(2) 12,
L1
  
  00719315
(2) 10,
L1
      
อังคาร  00719315
(2) 1,
L1
  00719315
(2) 1,
L1
  
  00719315
(2) 11,
L1
  00719315
(2) 11,
L1
  
  00719315
(2) 10,
L1
  00719315
(2) 10,
L1
  
  00719315
(2) 12,
L1
  00719315
(2) 9,
L1
  
  00719315
(2) 3,
L1
  00719315
(2) 8,
L1
  
  00719315
(2) 9,
L1
  00719315
(2) 7,
L1
  
  00719315
(2) 8,
L1
  00719315
(2) 6,
L1
  
  00719315
(2) 7,
L1
  00719315
(2) 5,
L1
  
  00719315
(2) 6,
L1
  00719315
(2) 4,
L1
  
  00719315
(2) 5,
L1
  00719315
(2) 3,
L1
  
  00719315
(2) 4,
L1
  00719315
(2) 2,
L1
  
  00719315
(2) 2,
L1
  00719315
(2) 12,
L1
  
พุธ  00719201
(2) 1,
L1
       
พฤหัสบดี  00749316
(2) 1,
L1
       
 00749409 ปฏบัติการบริหารการพยาบาล
(พ.อ.หญิง อุไร ขลุ่ยนาค) ,
BOOKING
 
      00749317
(2) 1,
L1
 00729312
(2) 1,
L1
 
ศุกร์  00739313
(3) 1,
L1
  00749320
(2) 1,
L1
   
อาทิตย์ 01529212
(3) 60,
L1
  01529212
(3) 58,
L1
 00009115
(3) 51,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
3 ธ.ค. 256308:30-16:3000749409 ปฏบัติการบริหารการพยาบาล
พ.อ.หญิง อุไร ขลุ่ยนาค
30 พ.ย. 256308:30-12:00สอบซ่อม 00729312 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
อ.ขวัญใจ ตีอินทอง
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: