เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/2/2562 - 24/2/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์ นำเสนอกรณีศึกษา
(อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์) ,
BOOKING

(ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์) ,
BOOKING
  
      9719310
(1) 1,
L6
 
     นำเสนอกรณีศึกษา
(อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์) ,
BOOKING
 
อังคาร      00008124
(3) 8,
L1
  
      00009124
(3) 8,
L1
  
พุธ  00719204
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี  00729308
(2) 1,
L1
   00719301
(3) 1,
L1
  
ศุกร์      00008129
(3) 1,
L1
  
      00009129
(3) 1,
L1
  
อาทิตย์  00009111
(3) 57,
L1
  00009111
(3) 58,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
18 ก.พ. 256208:30-12:30นำเสนอกรณีศึกษา
อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
18 ก.พ. 256212:30-15:30
ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
18 ก.พ. 256213:00-16:00นำเสนอกรณีศึกษา
อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: