เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 22/4/2562 - 28/4/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์      9719310
(1) 1,
L6
   
อังคาร วิชามรดกวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
(สุกิจ อยู่ในธรรม) ,
BOOKING
 00008124
(3) 8,
L1
สอนชดเชยวันที่ 16 เมษายน
(ศิริวิจิตร ปานตระกูล) ,
BOOKING
 
 สอนชดเชยวันที่ 15 เมษายน
(ศิริวิจิตร ปานตระกูล) ,
BOOKING
  00009124
(3) 8,
L1
    
พุธ  00719204
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี  00729308
(2) 1,
L1
   00719301
(3) 1,
L1
    
ศุกร์      00008129
(3) 1,
L1
    
      00009129
(3) 1,
L1
    
อาทิตย์ 01519205
(3) 58,
L1
  01519205
(3) 57,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 เม.ย. 256208:30-12:30วิชามรดกวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
สุกิจ อยู่ในธรรม
23 เม.ย. 256208:30-11:30สอนชดเชยวันที่ 15 เมษายน
ศิริวิจิตร ปานตระกูล
23 เม.ย. 256215:30-18:30สอนชดเชยวันที่ 16 เมษายน
ศิริวิจิตร ปานตระกูล
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: