เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ Lab Com3
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 22/4/2562 - 28/4/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์ การใช้งาน Figma
(พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ) ,
BOOKING
 01438309 การวิจัยทางสาธารณสุข
(ดร.รุจา รอดเข็ม) ,
BOOKING
 
อังคาร      00938314
(3) 1,
L1
 
พุธ 00928311
(3) 1,
L1
     
 00929211
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี      00919221
(3) 1,
L1
 
ศุกร์ 00919222
(3) 1,
L1
     
 00938313
(3) 1,
L1
     
อาทิตย์     เนื่องจากหัวข้อที่สอนต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย) ,
BOOKING

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
28 เม.ย. 256213:00-17:00เนื่องจากหัวข้อที่สอนต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย
22 เม.ย. 256213:00-16:0001438309 การวิจัยทางสาธารณสุข
ดร.รุจา รอดเข็ม
22 เม.ย. 256208:30-12:30การใช้งาน Figma
พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: