เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ Lab Com3
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/2/2562 - 24/2/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์     จองห้องเพื่อสอยชดเชยวิชาภาษีอากร 2
(ปัทมนันท์ บุญถนอมตีรัตน์) ,
BOOKING
  
อังคาร      00938314
(3) 1,
L1
 
พุธ 00928311
(3) 1,
L1
 ทำคลิปฝึกซ้อมบัณฑิต
(ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม) ,
BOOKING
 
 00929211
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี      00919221
(3) 1,
L1
 
ศุกร์ 00919222
(3) 1,
L1
     
 00938313
(3) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
20 ก.พ. 256213:00-16:30ทำคลิปฝึกซ้อมบัณฑิต
ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม
18 ก.พ. 256212:30-15:30จองห้องเพื่อสอยชดเชยวิชาภาษีอากร 2
ปัทมนันท์ บุญถนอมตีรัตน์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: