เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ ห้องประชุม Inter 2
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 14/10/2562 - 20/10/2562 
                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
 
จันทร์
 
     
 
อังคาร
 
     
พุธ ชดเชยวันที่ 14 ตค วิชา 00629407 FINANCIAL MANAGEMENT
(อ.ศศิร์รัช สายขุน) ,
BOOKING
 
พฤหัสบดี  01119101
(2) 1,
L1
 
 
ศุกร์
 
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
16 ต.ค. 256208:30-11:30ชดเชยวันที่ 14 ตค วิชา 00629407 FINANCIAL MANAGEMENT
อ.ศศิร์รัช สายขุน
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: