เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L2(LCD)
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 11/11/2562 - 17/11/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์ ขอใช้ห้องเพื่อสอนเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 5
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
     00639422
(3) 1,
L3
 
อังคาร เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจชั้นปี3
(กันต์ อาลัยญาติ) ,
BOOKING
 สอนชดเชยรายวิชาการติดตามการใช้ยา/C501
(ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า) ,
BOOKING
  00518503
(3) 1,
L1
 
         00548543
(3) 1,
L1
 
พุธ  00529514
(3) 1,
L1
 00019101
(1) 14,
L1
       
พฤหัสบดี  00939203
(3) 1,
L1
  00009127
(3) 6,
L1
    
 
ศุกร์
 
            
เสาร์  00438212
(3) 1,
L1
       
  00439208
(3) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
12 พ.ย. 256208:30-12:30เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจชั้นปี3
กันต์ อาลัยญาติ
12 พ.ย. 256213:30-14:30สอนชดเชยรายวิชาการติดตามการใช้ยา/C501
ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า
11 พ.ย. 256208:30-11:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 5
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: