เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/2/2562 - 24/2/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์ 01128503
(2) 1,
L1
 01128504
(1) 1,
L1
  สอนชดเชยให้นักศึกษา
(ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ) ,
BOOKING
 
 01129126
(2) 1,
L1
 01129127
(1) 1,
L1
      
อังคาร  01328310
(3) 1,
L1
     00008120
(3) 1,
L1
 
  01329310
(3) 1,
L1
     00009116
(3) 1,
L1
 
พุธ  01128111
(2) 1,
L1
   
(นิชาภา พัฒนวนิชกุล) ,
BOOKING
   
  01129114
(2) 1,
L1
         
  01128215
(2) 1,
L1
         
พฤหัสบดี  01129125
(2) 1,
L1
   00249514
(3) 1,
L1
    
  01138135
(2) 1,
L1
   00548602
(3) 1,
L1
    
  01138416
(2) 1,
L1
         
ศุกร์  01318305
(3) 6,
L1
  01318305
(3) 5,
L1
    
  01319305
(3) 6,
L1
  01319305
(3) 5,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
20 ก.พ. 256213:00-16:00
นิชาภา พัฒนวนิชกุล
18 ก.พ. 256215:00-18:00สอนชดเชยให้นักศึกษา
ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: