เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L4 (LCD)
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง 30/11/2563 - 6/12/2563 
                                                                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
จันทร์  01338312
(3) 4,
L1
  01338312
(3) 3,
L1
   
  01339312
(3) 4,
L1
  01339312
(3) 3,
L1
   
อังคาร  01338312
(3) 5,
L1
  00009121
(3) 11,
L1
   
  01339312
(3) 5,
L1
       
พุธ  00009111
(3) 2,
L1
       
พฤหัสบดี  00219403
(3) 1,
L1
       
  00219504
(3) 1,
L1
       
  00519202
(3) 1,
L1
       
ศุกร์  00239556
(3) 1,
L1
  00000145
(3) 3,
L1
   
      00009117
(3) 3,
L1
   
อาทิตย์  24000114
(2) 1,
L4
 
 สอนวิชา สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา รหัส24000225
(หลักสูตร M.Ed) ,
BOOKING

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
6 ธ.ค. 256308:30-18:00สอนวิชา สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา รหัส24000225
หลักสูตร M.Ed
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: