เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L2 (LCD)
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 14/10/2562 - 20/10/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  01348404
(4) 2,
L1
  01348404
(4) 2,
L1
 00648438
(3) 1,
L3
 
อังคาร  01348404
(4) 3,
L1
  01348404
(4) 3,
L1
    
พุธ  01428209
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี  01438505
(3) 1,
L1
  00548545
(3) 1,
L1
    
ศุกร์  01348404
(4) 4,
L1
  01348404
(4) 4,
L1
    
เสาร์  01348404
(4) 5,
L1
  01348404
(4) 5,
L1
รายวิชา 01348404 การบริหารสินค้าทางอากาศ ชดเชยวันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ผู้สอน อ.เจริญฯ, อ.สุธาสินีฯ และ อ.สุรเดชฯ)
(สุรเดช อาจสิงห์) ,
BOOKING
 
อาทิตย์  01348404
(4) 1,
L1
  01348404
(4) 1,
L1
รายวิชา 01348404 การบริหารสินค้าทางอากาศ ชดเชยวันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ผู้สอน อ.เจริญฯ, อ.สุธาสินีฯ และ อ.สุรเดชฯ)
(สุรเดช อาจสิงห์) ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
20 ต.ค. 256215:30-18:30รายวิชา 01348404 การบริหารสินค้าทางอากาศ ชดเชยวันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ผู้สอน อ.เจริญฯ, อ.สุธาสินีฯ และ อ.สุรเดชฯ)
สุรเดช อาจสิงห์
19 ต.ค. 256215:30-18:30รายวิชา 01348404 การบริหารสินค้าทางอากาศ ชดเชยวันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ผู้สอน อ.เจริญฯ, อ.สุธาสินีฯ และ อ.สุรเดชฯ)
สุรเดช อาจสิงห์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: