เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L2 (LCD)
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง 19/10/2563 - 25/10/2563 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์     ชดเชยวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 63
(ภาวดี ดีพึ่งตน) ,
BOOKING
สอนชดเชยแทนวันที่ 23 ตุลาคม 63
(ภาวดี ดีพึ่งตน) ,
BOOKING
 
อังคาร  00429203
(3) 1,
L1
  00439327
(3) 1,
L1
    
 
พุธ
 
            
พฤหัสบดี  00529608
(3) 1,
L1
  00929320
(3) 1,
L1
    
ศุกร์  00539625
(3) 1,
L1
        
เสาร์   01158731
(2) 1,
L1
        
อาทิตย์ 00009133
(3) 71,
L1
  00009105
(3) 71,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
19 ต.ค. 256312:30-15:30ชดเชยวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 63
ภาวดี ดีพึ่งตน
19 ต.ค. 256315:30-18:30สอนชดเชยแทนวันที่ 23 ตุลาคม 63
ภาวดี ดีพึ่งตน
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: