เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง 18/9/2565 - 24/9/2565 
                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
 
จันทร์
 
        
 
อังคาร
 
        
พุธ สอบ 01119202 เคมีทั่วไป
(ร.ต.ดร.วิโรจน์ มีรุ่งเรือง) ,
BOOKING
   
พฤหัสบดี  01129208
(4) 1,
L1
  00049103
(1) 17,
L1
 00749316
(2) 1,
L1
 
ศุกร์ ใช้เพื่อสอน
(ประไพพิศ อินเสน) ,
BOOKING
  00749320
(2) 1,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 ก.ย. 256508:30-12:00ใช้เพื่อสอน
ประไพพิศ อินเสน
21 ก.ย. 256509:00-12:00สอบ 01119202 เคมีทั่วไป
ร.ต.ดร.วิโรจน์ มีรุ่งเรือง
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: