เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง 14/9/2563 - 20/9/2563 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์  00009123
(3) 5,
L1
  00009121
(3) 5,
L1
  
อังคาร  00719205
(3) 1,
L1
   00009111
(3) 1,
L1
อาจารย์จัดประชุมกับนักศึกษาคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปี 2563
(จุฑามาศ หนูสุด) ,
BOOKING
 
  00719205
(3) 2,
L1
       
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี  00719201
(2) 2,
L1
   00739310
(3) 1,
L1
 00038102
(1) 19,
L1
 
         00039102
(1) 19,
L1
 
ศุกร์    01139503
(2) 1,
L1
     
    01148515
(2) 1,
L1
     
อาทิตย์ 01539303
(3) 51,
L1
  00049103
(1) 51,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
15 ก.ย. 256315:30-16:30อาจารย์จัดประชุมกับนักศึกษาคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปี 2563
จุฑามาศ หนูสุด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: