เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 22/4/2562 - 28/4/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์      00009122
(3) 2,
L1
 00008111
(3) 1,
L1
 
         00009111
(3) 1,
L1
 
อังคาร  00008113
(3) 1,
L1
  00009112
(3) 1,
L1
 00048103
(1) 21,
L1
   
  00009113
(3) 1,
L1
        
พุธ ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 9 แทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อังคาร 14 เม.ย.62
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
 สอนชดเชยรายวิชา 01338315 อุตุนิยมวิทยาการบิน
(เรืออากาศตรีสุชาติ/อาจารย์ประเมิน/อาจารย์ประชุม) ,
BOOKING
สอนชดเชยรายวิชา 01338315 อุตุนิยมวิทยาการบิน
(เรืออากาศตรีสุชาติ/อาจารย์ประเมิน/อาจารย์ประชุม) ,
BOOKING
 
 ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 9 แทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อังคาร 16 เม.ย.62
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
        
พฤหัสบดี สอนชดเชยวันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 08.30-11.30 น.
(วิษณุ ศรีสุวรรณ) ,
BOOKING
 สอนชดเชยวันที่ 5 เมษายนซึ่งลาป่วย
(ศิริวิจิตร ปานตระกูล) ,
BOOKING
 
ศุกร์      01138139
(2) 1,
L1
     
      01139139
(2) 1,
L1
     
      01158718
(2) 1,
L1
     
เสาร์ สอบ TOEIC
(คณะการบิน) ,
BOOKING
   
อาทิตย์ 01519204
(3) 57,
L1
  01519204
(3) 58,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
27 เม.ย. 256208:30-16:30สอบ TOEIC
คณะการบิน
25 เม.ย. 256208:30-11:30สอนชดเชยวันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 08.30-11.30 น.
วิษณุ ศรีสุวรรณ
25 เม.ย. 256212:30-18:30สอนชดเชยวันที่ 5 เมษายนซึ่งลาป่วย
ศิริวิจิตร ปานตระกูล
24 เม.ย. 256212:30-15:30สอนชดเชยรายวิชา 01338315 อุตุนิยมวิทยาการบิน
เรืออากาศตรีสุชาติ/อาจารย์ประเมิน/อาจารย์ประชุม
24 เม.ย. 256215:30-18:30สอนชดเชยรายวิชา 01338315 อุตุนิยมวิทยาการบิน
เรืออากาศตรีสุชาติ/อาจารย์ประเมิน/อาจารย์ประชุม
24 เม.ย. 256208:30-11:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 9 แทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อังคาร 14 เม.ย.62
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
24 เม.ย. 256208:30-11:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 9 แทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อังคาร 16 เม.ย.62
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: