เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ (LCD)
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง 14/9/2563 - 20/9/2563 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  00139309
(3) 1,
L1
    สอนชดเชยวันหยุด​สงกรานต์​ 7​ ก.ย.​ 2563
(กมลชนก ดีเจริญ) ,
BOOKING
 
        
(กมลชนก ดีเจริญ) ,
BOOKING
 
อังคาร  00929318
(3) 1,
L1
  00549221
(3) 1,
L1
 00049103
(1) 11,
L1
  01438308
(3) 1,
L1
พุธ  00539318
(3) 1,
L1
  00529238
(3) 1,
L1
    
พฤหัสบดี  01448511
(3) 1,
L1
     00429212
(2) 1,
L1
  
ศุกร์  00529541
(3) 1,
L1
  00229402
(3) 1,
L1
    
เสาร์ 01419306
(2) 71,
L1
       
อาทิตย์ 01348404
(4) 71,
L1
  01348405
(4) 71,
L1
  
 01349404
(4) 71,
L1
  01349405
(4) 71,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
14 ก.ย. 256315:30-18:30สอนชดเชยวันหยุด​สงกรานต์​ 7​ ก.ย.​ 2563
กมลชนก ดีเจริญ
14 ก.ย. 256315:30-18:30
กมลชนก ดีเจริญ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: