เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ Lab Com1
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 12/11/2561 - 18/11/2561 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์ ขอจองใช้ห้องแล็บ เพื่อสอบปฏิบัติ รายวิชา 00938312 data com
(สุปราณี วงษ์แสงจันทร์) ,
BOOKING
  00119302
(3) 1,
L1
 00119302
(3) 1,
L1
 
อังคาร  00008136
(3) 1,
L1
  00948316
(3) 1,
L1
 
  00009136
(3) 1,
L1
      
พุธ 00928307
(3) 1,
L1
     
 00929223
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี 00919102
(3) 1,
L1
 00929202
(3) 1,
L1
 
     00938418
(3) 1,
L1
 
 
ศุกร์
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
12 พ.ย. 256108:30-11:30ขอจองใช้ห้องแล็บ เพื่อสอบปฏิบัติ รายวิชา 00938312 data com
สุปราณี วงษ์แสงจันทร์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: