เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ workshop
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง 18/9/2565 - 24/9/2565 
                                                            
 
 Day/Time 
 
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
 
จันทร์
 
     
 
อังคาร
 
     
 
พุธ
 
     
 
พฤหัสบดี
 
     
 
ศุกร์
 
     
อาทิตย์  00119304
(2) 81,
L1
 
  00120211
(3) 81,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: