เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 11/11/2562 - 17/11/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  01128404
(3) 1,
L1
  01129210
(3) 1,
L1
 01138302
(2) 1,
L1
  
  01129403
(3) 1,
L1
        
อังคาร  01129208
(4) 1,
L1
   00008123
(3) 1,
L1
    
      00009123
(3) 1,
L1
    
พุธ  01118208
(3) 1,
L1
 00019101
(1) 19,
L1
 01129110 ชีวเคมี
(อ.ประไพพิศ พิชญ์ชานุวัฒน์) ,
BOOKING
   
  01129206
(3) 1,
L1
        
  01129110
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี  01129123
(2) 1,
L1
 01119301
(1) 1,
L1
 ใช้สอนทักษะการคิด
(ธนาพันธ์ อัครเดชากร) ,
BOOKING
    
  01138410
(2) 1,
L1
         
ศุกร์  01119105
(2) 1,
L1
 01139133
(2) 1,
L1
  01148304
(2) 1,
L1
 01138409
(3) 1,
L1
 
  01119203
(2) 1,
L1
         
อาทิตย์ 01348406
(4) 71,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
14 พ.ย. 256212:30-15:30ใช้สอนทักษะการคิด
ธนาพันธ์ อัครเดชากร
13 พ.ย. 256213:00-16:0001129110 ชีวเคมี
อ.ประไพพิศ พิชญ์ชานุวัฒน์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: