เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ (LCD)L2
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 14/9/2563 - 20/9/2563 
                                                                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์  01319301
(3) 5,
L1
  01318301
(3) 1,
L1
 
      01319301
(3) 1,
L1
 
อังคาร  01319301
(3) 2,
L1
  01319301
(3) 3,
L1
 
พุธ วิชาเภสัชกรรมบำบัด4
(รศ.ภญ อัจฉรา อุทิศวรรณกุล) ,
BOOKING
    
พฤหัสบดี  01319301
(3) 4,
L1
  00529313
(3) 1,
L1
 
ศุกร์  00238435
(3) 1,
L1
  00538525
(3) 1,
L1
 
 สอนเพิ่ม แทนอังคารที่ 15 Sep
(กันต์ อาลัยญาติ) ,
BOOKING
    
  00249421
(3) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
18 ก.ย. 256308:30-12:30สอนเพิ่ม แทนอังคารที่ 15 Sep
กันต์ อาลัยญาติ
16 ก.ย. 256309:00-12:00วิชาเภสัชกรรมบำบัด4
รศ.ภญ อัจฉรา อุทิศวรรณกุล
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: